New Indian-Chennai News + more

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: குறிஞ்சிப்பாட்டு


Guru

Status: Offline
Posts: 23907
Date:
குறிஞ்சிப்பாட்டு
Permalink  
 


குறிஞ்சிப்பாட்டு

http://sangacholai.in/10-8.html

அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை ஒள் நுதல்
ஒலி மென் கூந்தல் என் தோழி மேனி
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய்
அகலுள் ஆங்கண் அறியுநர் வினாயும்
பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும்	5
வேறு பல் உருவின் கடவுள் பேணி
நறையும் விரையும் ஓச்சியும் அலவுற்று
எய்யா மையலை நீயும் வருந்துதி
நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும்
புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும்	10
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர்
செப்பல் வன்மையின் செறித்து யான் கடவலின்
முத்தினும் மணியினும் பொன்னினும் அத்துணை
நேர்வரும் குரைய கலம் கெடின் புணரும்
சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின்	15
மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல்
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை
எளிய என்னார் தொன் மருங்கு அறிஞர்
மாதரும் மடனும் ஓராங்கு தணப்ப
நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி	20
இருவேம் ஆய்ந்த மன்றல் இது என
நாம் அறிவுறாலின் பழியும் உண்டோ
ஆற்றின் வாரார் ஆயினும் ஆற்ற
ஏனை உலகத்தும் இயைவதால் நமக்கு என
மான் அமர் நோக்கம் கலங்கி கையற்று	25
ஆனா சிறுமையள் இவளும் தேம்பும்
இகல் மீ கடவும் இரு பெரு வேந்தர்
வினை இடை நின்ற சான்றோர் போல
இரு பேர் அச்சமோடு யானும் ஆற்றலேன்
கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும்	30
வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது
எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை
நிகழ்ந்த வண்ணம் நீ நனி உணர
செப்பல் ஆன்றிசின் சினவாதீமோ
நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை	35
முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப
துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல்
நல் கோள் சிறு தினை படு புள் ஓப்பி
எல் பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின்
கலி கெழு மரம் மிசை சேணோன் இழைத்த		40
புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண
சாரல் சூரல் தகை பெற வலந்த
தழலும் தட்டையும் குளிரும் பிறவும்
கிளி கடி மரபின ஊழூழ் வாங்கி
உரவு கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து	45
விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதி படர
நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்துகொண்டு
அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின்
முரசு அதிர்ந்து அன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு
நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி		50
இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய்
ஒன்னார்க்கு ஏந்திய இலங்கு இலை எஃகின்
மின் மயங்கு கருவிய கல் மிசை பொழிந்தென
அண்ணல் நெடும் கோட்டு இழிதரு தெண் நீர்
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி		55
தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடி
பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவுழி
நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி
பொன் எறி மணியின் சிறு புறம் தாழ்ந்த எம்
பின் இரும் கூந்தல் பிழிவனம் துவரி		60
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ்
ஒண் செம் காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம்
தண் கயம் குவளை குறிஞ்சி வெட்சி
செங்கொடுவேரி தேமா மணிச்சிகை
உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம்		65
எரி புரை எறுழம் சுள்ளி கூவிரம்
வடவனம் வாகை வான் பூ குடசம்
எருவை செருவிளை மணி பூ கருவிளை
பயினி வானி பல் இணர் குரவம்
பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா	70
விரி மலர் ஆவிரை வேரல் சூரல்		
குரீஇப்பூளை குறுநறுங்கண்ணி
குருகிலை மருதம் விரி பூ கோங்கம்
போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம்	75
கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா
தில்லை பாலை கல் இவர் முல்லை
குல்லை பிடவம் சிறுமாரோடம்
வாழை வள்ளி நீள் நறு நெய்தல்
தாழை தளவம் முள் தாள் தாமரை	80
ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி
சேடல் செம்மல் சிறுசெங்குரலி
கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை
காஞ்சி மணி குலை கள் கமழ் நெய்தல்
பாங்கர் மராஅம் பல் பூ தணக்கம்		85
ஈங்கை இலவம் தூங்கு இணர் கொன்றை
அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை
பகன்றை பலாசம் பல் பூ பிண்டி
வஞ்சி பித்திகம் சிந்துவாரம்
தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி	90
நந்தி நறவம் நறும் புன்னாகம்
பாரம் பீரம் பைம் குருக்கத்தி
ஆரம் காழ்வை கடி இரும் புன்னை
நரந்தம் நாகம் நல்லிருள்நாறி
மா இரும் குருந்தும் வேங்கையும் பிறவும்	95
அரக்கு விரித்து அன்ன பரேர் அம் புழகுடன்
மால் அங்கு உடையம் மலிவனம் மறுகி
வான் கண் கழீஇய அகல் அறை குவைஇ
புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின்
வள் உயிர் தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி	100
கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ
பல் வேறு உருவின் வனப்பு அமை கோதை எம்
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி
எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை	105
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக
எண்ணெய் நீவிய சுரி வளர் நறும் காழ்
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை	110
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து
மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின்
மலையவும் நிலத்தவும் சினையவும் சுனையவும்
வண்ணவண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய
தண் நறும் தொடையல் வெண் போழ் கண்ணி	115
நலம் பெறு சென்னி நாமுற மிலைச்சி
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி
அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ
ஒண் பூ பிண்டி ஒரு காது செரீஇ
அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி	120
மைந்து இறைகொண்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து
தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின்
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து
நுண் வினை கச்சை தயக்கு அற கட்டி		125
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல்
துயல்வரும்தோறும் திருந்து அடி கலாவ
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின்
பகை புறம்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின்
உரவு சினம் செருக்கி துன்னுதொறும் வெகுளும்	130
முளை வாள் எயிற்ற வள் உகிர் ஞமலி
திளையா கண்ண வளைகுபு நெரிதர
நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம்
இடும்பை கூர் மனத்தேம் மருண்டு புலம் படர
மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து	135
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம்
அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி
மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம்
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி		140
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த
கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன் எதிர்
சொல்லேம் ஆதலின் அல்லாந்து கலங்கி
கெடுதியும் விடீஇர் ஆயின் எம்மொடு
சொல்லலும் பழியோ மெல்லியலீர் என		145
நைவளம் பழுநிய பாலை வல்லோன்
கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும்
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து
தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி		150
கல்லென் சுற்றம் கடும் குரல் அவித்து எம்
சொல்லல் பாணி நின்றனனாக
இருவி வேய்ந்த குறும் கால் குரம்பை
பிணை ஏர் நோக்கின் மனையோள் மடுப்ப
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து		155
சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து
இரும் புனம் நிழத்தலின் சிறுமை நோனாது
அரவு உறழ் அம் சிலை கொளீஇ நோய் மிக்கு
உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி
கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென		160
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக
இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி
சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு
மையல் வேழம் மடங்கலின் எதிர்தர		165
உய்விடம் அறியேம் ஆகி ஒய்யென
திருந்து கோல் எல் வளை தெழிப்ப நாணு மறந்து
விதுப்புறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி
சூருறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல்
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை		170
அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின்
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர
புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது
அயர்ந்து புறங்கொடுத்த பின்னர் நெடுவேள்
அணங்குறு மகளிர் ஆடுகளம் கடுப்ப		175
திணி நிலை கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய
துணை அறை மாலையின் கை பிணி விடேஎம்
நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை
அடும் கரை வாழையின் நடுங்க பெருந்தகை
அஞ்சிலோதி அசையல் யாவதும்			180
அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என
மாசு அறு சுடர் நுதல் நீவி நீடு நினைந்து
என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை
நாணும் உட்கும் நண்ணு வழி அடைதர
ஒய்யென பிரியவும் விடாஅன் கவைஇ		185
ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி
பழு மிளகு உக்க பாறை நெடும் சுனை
முழு முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்தென
புள் எறி பிரசமொடு ஈண்டி பலவின்
நெகிழ்ந்து உகு நறும் பழம் விளைந்த தேறல்		190
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர்
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவுக்களம் நந்தி
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடுமகள்
கயிறு ஊர் பாணியின் தளரும் சாரல்
வரை அரமகளிரின் சாஅய் விழைதக		195
விண் பொரும் சென்னி கிளைஇய காந்தள்
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல
வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெற பொலிந்த
குன்று கெழு நாடன் எம் விழைதரு பெரு விறல்
உள்ள தன்மை உள்ளினன் கொண்டு		200
சாறு அயர்ந்து அன்ன மிடாஅ சொன்றி
வருநர்க்கு வரையா வள நகர் பொற்ப
மலர திறந்த வாயில் பலர் உண
பைம் நிணம் ஒழுகிய நெய் மலி அடிசில்
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு	205
விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை
நின்னோடு உண்டலும் புரைவது என்று ஆங்கு
அறம் புணை ஆக தேற்றி பிறங்கு மலை
மீமிசை கடவுள் வாழ்த்தி கைதொழுது
ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி		210
அம் தீம் தெள் நீர் குடித்தலின் நெஞ்சு அமர்ந்து
அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி
வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும்
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி
எல்லை செல்ல ஏழ் ஊர்பு இறைஞ்சி		215
பல் கதிர் மண்டிலம் கல் சேர்பு மறைய
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட ஆன் கணம்
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில்
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ		220
பாம்பு மணி உமிழ பல் வயின் கோவலர்
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்புவிட வள மனை
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி
அந்தி அந்தணர் அயர கானவர்			225
விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த
வானம் மா மலை வாய் சூழ்பு கறுப்ப கானம்
கல்லென்று இரட்ட புள் இனம் ஒலிப்ப
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப
துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ		230
நேர் இறை முன்கை பற்றி நுமர் தர
நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள்
கலங்கல் ஓம்புமின் இலங்கு இழையீர் என
ஈர நன் மொழி தீர கூறி
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து		235
துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில்
உண்துறை நிறுத்து பெயர்ந்தனன் அதற்கொண்டு
அன்றை அன்ன விருப்போடு என்றும்
இர வரல் மாலையனே வருதோறும்
காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும்		240
நீ துயில் எழினும் நிலவு வெளிப்படினும்
வேய் புரை மென் தோள் இன் துயில் என்றும்
பெறாஅன் பெயரினும் முனியலுறாஅன்
இளமையின் இகந்தன்றும் இலனே வளமையின்
தன் நிலை தீர்ந்தன்றும் இலனே கொன் ஊர்		245
மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி
நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் சோரா
ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண்
ஆகத்து அரி பனி உறைப்ப நாளும்
வலை படு மஞ்ஞையின் நலம் செல சாஅய்		250
நினைதொறும் கலுழுமால் இவளே கங்குல்
அளை செறி உழுவையும் ஆளியும் உளியமும்
புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும்
வலியின் தப்பும் வன்கண் வெம் சினத்து
உருமும் சூரும் இரை தேர் அரவமும்		255
ஒடுங்கு இரும் குட்டத்து அரும் சுழி வழங்கும்
கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும்
நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும்
பழுவும் பாந்தளும் உளப்பட பிறவும்
வழுவின் வழாஅ விழுமம் அவர்			260
குழு மலை விடரகம் உடையவால் எனவே


__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23907
Date:
Permalink  
 

‘தாயே வாழ்க, (நான் கூறுவதை)விரும்பிக்கேள், அன்னையே, பளிச்சிடும் நெற்றியையும்
செழித்து வளர்ந்த மென்மையான கூந்தலையும் உடைய என்னுடைய தோழியின் உடம்பிலுள்ள
தனிச்சிறப்புக் கொண்ட நகைகள் கழன்று விழப்பண்ணின, குணப்படுத்த முடியாத கொடிய நோய்(பற்றி)
அகன்ற உட்புறங்களையுடைய ஊரில் (அந் நோய்பற்றி)அறிந்தோரைக் கேட்டும்,
(கடவுளரை)வாயால் வாழ்த்தியும், வணங்கியும், பலவித பூக்களைத் தூவியும்,			5
வேறுபட்ட பல வடிவங்களையுடைய தெய்வங்களை மனத்தில் எண்ணி,
நறுமணப்புகையும் சந்தனமும் படைத்தும், மனம்கலங்கி,
குறையாத மயக்கத்தையுடையளாய் நீயும் வருந்துகிறாய்;
(அவளுடைய)நல்ல அழகு கெடவும், நறுமணமிக்க தோள்கள் மெலியவும்,
வளை (கழலுதலைப்)பிறர் அறியவும், தனிமைத் துயர் (அவள் உள்ளத்தில்)தோன்றி வருத்தவும்,	10
(தன்)மனத்துள்ளே மறைந்து உறைந்து கிடக்கும் (ஆற்றுதற்கு)அரிய துன்பத்தை,
(என்னுடைய)பேச்சுச் சாதுரியத்தால் (அவளை)நெருக்கி விசாரிக்கையில் -
“முத்தாலும், மாணிக்கத்தாலும், பொன்னாலும், அவ்வளவு(மிகுந்த)
நேர்த்தியாக அமைந்த நகைகள் சீர்குலைந்துபோனால் (மீண்டும்)சேர்த்துக்கட்ட முடியும்;
(ஆனால் தமக்குரிய)நற்குணங்களின் தன்மையும், உயர்ந்த நிலையும், ஒழுக்கமும் சீர்குலைந்தால்,		15
கறை போகும்படி கழுவி பொலிவுள்ள புகழை (மீண்டும்)நிறுவுதல்,
குற்றமற்ற அறிவையுடைய பெரியோர்களுக்கும், முன்புபோல இருந்த நிலை
எளிய காரியம் என்னார் தொன்மையான நூலை அறிந்தோர்;
(என் பெற்றோரின்)விருப்பமும் (எனது)மடனும் ஒருசேர நீங்கிப்போக,
நெடிய தேரையுடைய என் தந்தையின் அரிய காவலை(யும்) மீறி,					20
தலைவனும் யானுமே ஆய்ந்துசெய்த மணம் இது என்று
(நாம் என் தாய்க்கு)அறிவுறுத்தலால் நமக்குப் பழியுமுண்டோ?(இல்லை)
(பெற்றோர் நம்)வழிக்கு வரவில்லை என்றாலும் (இறக்குவரை)பொறுத்திருக்க,
மறு பிறப்பிலாவது (எங்கள் மணம்)பொருந்திவரட்டும் நமக்கு” என்று கூறி,
மான் போல் அமர்ந்த பார்வை(கொண்ட கண்கள்)கண்ணீர் மல்கி,	ஒன்றும் செய்ய இயலாமல்,	25
அளவற்ற சிறுமையுணர்வால் இவளும் மெலிந்துபோனாள் -
பகைமை மேற்கொண்டு (ஒருவரோடொருவர்)மோத விரையும் இரு பெரிய அரசர்களின்
செயல்களுக்கு நடுவே நின்ற அறிவுடையோரைப் போல,
(உனக்கும் இவள் வருத்தத்திற்கும் அஞ்சும்)இரண்டு பெரிய அச்சத்தாலே நானும் வருந்துகின்றேன்;
(நாமாக)மணந்தால் நன்கு அமையுமோ என்பதையும்,(தலைவனின்)குடும்பம் ஒத்ததாக இருக்குமோ என்பதையும்,30
(தலைவன்)இனத்தாரையும் கூட்டாளிகளையும் (நம்மவருடன்)ஒப்பிட்டுப்பார்த்தும், யோசித்துப்பாராமல்,
நாங்களாக(வே) துணிந்துசெய்த (தலைவிக்கு)ஆபத்தற்ற (இந்த)சிறப்பான செயல்
(முன்பு)நடந்தவிதத்தை நீ முழுதும் நன்றாகப் புரிந்துகொள்ளும்படியாக
சொல்லுதல் மேற்கொண்டேன், (அது கேட்டுக்)கோபிக்கவேண்டாம் -
“நெல்லைக் கொண்ட நீண்ட மூங்கிலுக்காக (துதிக்கையை நீட்டி)அண்ணாந்து பார்த்த யானை,	35
(தளர்வுற்று)முத்து நிறைந்த (தன்)தந்தத்தின்மேல் இறக்கிப் போட்ட துதிக்கையைப் போன்ற,
மெல்லிய பஞ்சை நுனியில் உடைய வளைந்த பிஞ்சுத்தன்மை நீங்கிய(முற்றிய) பெரிய கதிர்களை
நன்றாக(த் தன்னிடத்தில்) கொள்ளுதலையுடைய சிறுதினை(ப்பயிர்களின்மேல்) வீழ்கின்ற கிளிகளை ஓட்டி(விட்டு)
பொழுது சாய (நீர்)வருவீராக” என்று கூறி நீ (போக)விடுகையினால்,
(நெற்றுக்களின்)ஆரவாரம் பொருந்தின மரத்தின் உச்சியில் உயரத்திலிருப்பவன் செய்த		40
புலிகள் அஞ்சும் பரணில் ஏறி, அவ்விடத்திலிருக்கும்,
மலைச்சரிவில்(விளைந்த) பிரம்பினால் அழகுபெறப் பின்னிய,
கவணும், தட்டையும், குளிரும், ஏனையவும்(ஆகிய)
கிளிகளை விரட்டும் இயல்புடையவற்றை அடுத்தடுத்து கையில் எடுத்து,
(சூரியனின்)கடுமையான ஒளிக்கற்றைகள் சுட்டுப்பொசுக்கும் வெம்மை அனல்விடும் நேரத்தில் -	45
வானத்தில் அலையும் பறவைகள் தாம் விரும்பும் இருப்பிடங்களுக்குச் செல்லும்படியாக,
நிறைந்த கரிய கடல் குறைவுறும்படி முகந்துகொண்டு,
அகன்ற கரிய ஆகாயத்திடத்தில் வீசுகின்ற காற்று ஒன்றுசேர்வதினால்,
முரசு முழங்கினாற் போன்ற இனிய குரலையுடைய இடியோடு,
வரிசையாகச் செல்லுதலையுடைய உயர்ச்சியைக்கொண்ட மேகம் கலங்கி,			50
இனிய ஓசை (உடைய)முரசினையும், ஒளிவிடும் அணிகலன்(களையும் உடைய) முருகன்
(தன்)பகைவர்க்காகத் தூக்கிய ஒளிர்கின்ற இலை (போன்ற அமைப்புகொண்ட)வேல் போல,
மின்னல்கள் நெருக்கமாய் மின்னும் தொகுதிகளையுடையவாய் மலை மேல் பெய்தவாக,
தலைவனின் உயரமான மலைச் சிகரத்திலிருந்து கீழிறங்கும் தெளிந்த நீரையுடைய --
ஒளிவிடும் (வெண்மையான)ஆடையைப் போலிருக்கும் -- அழகிய வெண்ணிற அருவியில்,	55
தணிதல் இல்லாத விருப்பமுடையவராய் இடைவிடாமல் விளையாடி,
பளிங்கை (க் கரைத்துக்)கொட்டியதைப் போன்ற பரந்த சுனையில் மூழ்கி விளையாடுகின்றபொழுது,
அடர்த்தி மிக்க மலைச்சாரலில் மனவிருப்பப்படி பாடி,
தங்கத்தில் பதிக்கப்பட்ட (நீல)மணியைப் போல சிறிய முதுகில் தாழ்ந்து கிடந்த எம்
பின்னப்பட்ட கரிய கூந்தலைப் பிழிந்து ஈரத்தைப் புலர்த்தி,						60
உட்புறமெல்லாம் சிவந்த கண்ணையுடையோமாய் - பெரிய இதழையுடைய
ஒளிரும் சிவந்த கோடற்பூ, ஆம்பல், அனிச்சம்
குளிர்ந்த குளத்து(ப்பூத்த) செங்கழுநீர்ப்பூ, குறிஞ்சி, வெட்சி,
செங்கொடுவேரி, தேமா, செம்மணிப்பூ,
(தனக்கே)உரித்தாக மணக்கும் விரிந்த கொத்தினையுடைய பெருமூங்கிற்பூ, வில்லப்பூ,		65
நெருப்பை ஒத்த எறுழம்பூ, மராமரப்பூ, கூவிரப்பூ,
வடவனம், வாகை, வெண்ணிறப் பூவுடைய வெட்பாலைப்பூ,
பஞ்சாய்க்கோரை, வெண்காக்கணம்பூ, (நீல)மணி(போலும்) பூக்களையுடைய கருவிளம்பூ,
பயினி, வானி, பல இதழ்களையுடைய குரவம்பூ,
பச்சிலைப்பூ, மகிழம்பூ, பல கொத்துக்களையுடைய காயாம்பூ,					70
விரிந்த பூக்களையுடைய ஆவிரம்பூ, சிறுமூங்கிற்பூ, சூரைப்பூ,
சிறுபூளை, குன்றிப்பூ,
முருக்கிலை, மருதம், விரித்த பூக்களையுடைய கோங்கம்பூ,
கோங்கப்பூ, மஞ்சாடி மரத்தின் பூ, தேன் மணக்கும் பாதிரிப்பூ,
செருந்திப்பூ, புனலிப்பூ, பெரிய குளிர்ந்த சண்பகப்பூ,							75
நாறுகரந்தை, காட்டுமல்லிகைப்பூ, விரை கமழும் தழைத்த மாம்பூ,
தில்லப்பூ, பாலை, கல்லிலே படர்ந்த முல்லைப்பூ,
கஞ்சங்குல்லைப்பூ, பிடவம், செங்கருங்காலிப்பூ,
வாழைப்பூ, வள்ளிப்பூ, நீண்ட நறிய நெய்தற்பூ,
தெங்கின் பாளை, செம்முல்லைப்பூ, முட்களைக்கொண்ட தண்டையுடைய தாமரைப்பூ,		80
ஞாழல், மௌவல், நறிய குளிர்ந்த கொகுடிப்பூ,
பவழக்கான் மல்லிகைப்பூ, சாதிப்பூ, கருந்தாமக்கொடிப்பூ,
வெண்கோடற்பூ, தாழம்பூ, தாது முதிர்ந்த நறிய சுரபுன்னைப்பூ,
காஞ்சிப்பூ, நீலமணிபோலும் கொத்துக்களையுடைய தேன் மணக்கும் கருங்குவளை,
ஓமை, மரவம்பூ, பல பூக்களையுடைய தணக்கம்பூ,							85
இண்டம்பூ, இலவம்பூ, தூங்குகின்ற பூங்கொத்தினையுடைய கொன்றைப்பூ,
அடும்பம்பூ, பொருந்தின ஆத்திப்பூ, நீண்ட கொடியையுடைய அவரைப்பூ,
பகன்றை, பலாசம், பல பூக்களையுடைய அசோகப்பூ,
வஞ்சி, பிச்சிப்பூ, கருநொச்சிப்பூ,
தும்பை, திருத்துழாய்ப்பூ, விளக்குப்போலும் பூவினையுடைய தோன்றிப்பூ,				90
நந்தியாவட்டை, நறைக்கொடி, நறிய புன்னாகம்,
பருத்திப்பூ, பீர்க்கம்பூ, பச்சையான குருக்கத்திப்பூ
சந்தனப்பூ, அகிற்பூ, மணத்தையுடைய பெரிய புன்னைப்பூ,
நாரத்தம்பூ, நாகப்பூ, இருவாட்சிப்பூ,
கரிய பெரிய குருத்தம்பூ, வேங்கைப்பூ (ஆகிய பூக்களுடன்), பிறபூக்களையும்,			95
சாதிலிங்கத்தைப் பரப்பினாற் போன்ற பருத்த அழகினையுடைய மலையெருக்கம்பூவுடன்,
(எதைப்பறிப்பது என்று)குழப்பம் உள்ளவராயும், அவா மிகுந்தவராயும் (பலகாலும்)திரிந்து (பறித்து),
மழை (பெய்து)தன்னிடத்தைக் கழுவிச் சுத்தப்படுத்தின அகன்ற பாறையில் குவித்து,
பறவைகளின் மிகுந்த ஓசைகளையுடைய, (ஒன்றற்கொன்று)குறுக்கிட்டுக்கிடக்கின்ற மலைச்சரிவில்,
பெருத்த ஓசையுடன் தெளிந்த சொற்களை நடுநடுவே சொல்லி,					100
கிளியை ஓட்டியும், புற இதழ்களைக் களைந்து,
பாம்பின் படத்தைப் போல பரந்த அல்குலுக்கு நறுக்கின தழையைக் கட்டி உடுத்தி,
பற்பல வேறுபட்ட நிறத்தையுடைய அழகமைந்த மாலைகளை, எம்முடைய
மெல்லிய கரிய கொண்டைமுடியில் அழகுபெறச் சுற்றி,
நெருப்பு ஒளிர்வது (போன்ற)தோற்றமுள்ள அழகிய தளிரையுடைய அசோக மரத்தின்		105
மகரந்தம் உதிர்ந்து கிடக்கும் குளிர்ந்த நிழலில் இருந்தேமாக -				
எண்ணெய் தேய்த்து நீவிவிட்ட, சுருள்மயிர் வளர்ந்த -- நல்ல கருநிறம் அமைந்த,
குளிர்ந்த மணமுள்ள மயிர்ச்சாந்தை(நறுமணத்தைலம்) மணக்குமாறு பூசிமெழுகி,
அந்த ஈரம் உலருமாறு விரலால் கோதிவிட்டு சிக்கு எடுத்து,
வயிரம்பாய்ந்த அகிலின் அழகிய புகையை ஊட்டுதலால், யாழ் ஓசையைப் போன்று		110
அழகு மிகுகின்ற இசைப்பாட்டினையுடைய வண்டுகள் ஆரவாரிக்கும்படி, அகிலின் நெய்ப்புக் கலக்கப்பெற்று
(நீல)மணியின் நிறத்தைக் கொண்டுள்ள -- கரிய பெரிய குடுமியின்கண்,
மலையிடத்தனவும், நிலத்திடத்தனவும், மரக்கிளைகளிற் பூத்தனவும், சுனைகளிற் பூத்தனவும் ஆகிய
பல நிறங்களையுடைய மலர்களை ஆராய்ந்து தொடுத்த
தண்ணிய நறிய மலர்ச்சரங்களையும், வெண்மையான தாழைமடல் தலைமாலையினையும்,	115
அழகு பெற்ற தலையில், (முருகனோ என்று)அச்சமுறும்படி சூடி,					
பசிய காம்பையுடைய பிச்சியின் அழகிய இதழ்களையுடைய பூவைத் தொடுத்த
அழகிய தொடையாகிய ஒரு வடத்தைச் சுற்றி, சிவந்த நெருப்பைப் போன்று
ஒளிரும் பூக்களையுடைய அசோகின் அழகிய தளிரை ஒரு காதில் செருகி,
(அந்த)அழகிய தளிர்கள் உருண்டு திரண்ட தோளில் (வீழ்ந்து)அலைக்க, சந்தனத்தை உள்ளடக்கி,	120
வலிமை தங்கியிருக்கும் அகன்று உயர்ந்த மார்பினில்,					
தொன்றுபட்டு வருகின்ற பேரணிகலன்களோடே நறிய மாலை பொலிவு பெற,
செவ்விய இலக்கணமுடைய கோடுகளுடன் பொருந்திய பூண் இறுகின முன்கையையுடைய பெரிய கையில்
வண்ணத்தையுடைய வரிந்து கட்டப்பட்ட வில்லை எடுத்து, அம்புகளைத் தெரிந்து பிடித்து	
நுண்ணிய வேலைப்பாடு கொண்ட கச்சை(க் கட்டின சேலை) தளர்வு இன்றிக் கட்டி,		125
இயற்கையான அழகால் பொலிவு பெற்ற பொன்னாலாகிய உயர்ந்த (வீரக்)கழல்
(அடி எடுத்துவைத்து)இயங்கும்போதெல்லாம் திருத்தமான கணுக்காலில் உயர்ந்தும் தாழ்ந்தும் அசைய 
-பகைவர் நாட்டைப் பாழாக்கும் நெருங்குவதற்கு முடியாத வலிமையையுடைய,
பகைவரின் புறமுதுகு கண்ட பல வேல்களையுடைய வீரரைப்போல					
மிகுகின்ற சினத்தால் செருக்கி, (தம் மேல் ஏதேனும்)நெருங்குந்தோறும் வெகுண்டுவரும்,		130
(மூங்கில்)முளை(போலும்) கூர்மையுள்ள பற்களையுடைய, பெரிய நகங்களையுடைய, நாய்
இமையாத கண்களையுடையவாய் (எம்மை)வளைத்துக்கொண்டு மேலேமேலே வருகையினால்,
அஞ்சிநடுங்கியவராய் (இருப்பை விட்டு)எழுந்து, (எம்)நல்ல கால்கள் தள்ளாட, யாங்கள்
வருத்தம் மிக்க மனத்தையுடையவராய் மிரண்டு (வேறு)இடத்திற்குச் செல்ல -
(தன்னுடன்)மாறுபட்ட காளைகளைப் பொருது விரட்டியடிக்கும் செருக்குடைய -- (தானறியாத)வேறு நிலத்தில்135
(புதிய)பசுவைக் காணும் -- காளையைப் போல அழகுபெற வந்து, எமது
கலக்கத்தினால் அப்போது (நாங்கள்)மிரண்டுபோனதற்காகத் (தான்)அஞ்சி,
மென்மையும் இனிமையுமுடைய சொற்களை (எமக்குப்)பொருத்தமாக இயம்பி, எம்
ஐந்து பிரிப்புள்ள பின்னலின் நுண்ணிய அழகைப் புகழ்ந்து, “ஒளிரும் வளையினையும்,
தளர்ந்த மென்மையான சாயலினையும், அழகாக வளைந்திருக்கும் கொப்பூழினையும்,		140
கபடமற்ற மதர்த்த குளிர்ந்த கண்களையும், உடைய இளம்பெண்களே, (இங்கு)தப்பி வந்த	
இழப்பினையும் உடையேன்” என்று கூறினான், அதற்கு மறுமொழியாக
(ஒன்றும்)சொல்லாதவராக (நாங்கள்)இருந்ததினால், ஏமாற்றமடைந்து, “(மனம்)கலங்கி
(நான்)காணாமற்போக்கியதைக் காட்டித்தாரீராயின், எம்முடன்
(ஒரு வார்த்தை)சொல்லுதலும் (உமக்குப்)பழியாமோ, மெல்லிய இயல்புடையீரே”, எனச் சொல்லி145
நட்டராகம் முற்றுப்பெற்ற பாலை யாழை வாசிப்பதில் வல்லவன்					
(தன்)கையால் வாசித்த நரம்பு போல, இம்மென்னும் ஓசைபட ஒலிக்கும்
காதலையுடைய வண்டினத்தோடு, ஆண் வண்டு (புணர்ச்சியை)விரும்பித் தங்கிய,
தாது விரித்த பூக்களையுடைய கெட்டியான கிளையை முறித்து,
(பாகன்)அங்குசம் அழுத்திய ஆண்யானை போல எழுச்சியுண்டாகக் கைகளை உயர்த்தி,		150
கல்லென்னும் ஓசைபடக் கத்தும் நாய்களின் கடுமையான குரல்களை அடக்கி, எம்முடைய
பதில் சொல்லின் காலத்தை எதிர்பார்த்து நின்றனனாக -
தினையின் அரிதாளால் வேய்ந்த குட்டையான கால்களையுடைய குடிசையில் இருக்கும்,
(மான்)பிணையைப் போன்ற பார்வையினையுடைய மனைவி எடுத்துக்கொடுப்ப,
தேனால் சமைந்த கள் தெளிவை உண்டு, மகிழ்ச்சி மிக்கு,						155
காவல்தொழிலில் சோம்பியிருந்த பொழுதில், (யானை தன் கையால் தினையை உருவி)வாயில் செலுத்தி(உண்டு)
பெரிய புனத்தை அழித்துவிடுகையினால், (தம்)மனத் தாழ்மையைப் பொறுக்கமாட்டாமல்,
பாம்பை ஒத்த அழகிய வில்லினை நாணேற்றி, வருத்த மிகுதியால்,
மிகுகின்ற சினத்தின் வலியோடே உடல் சினத்தால் நடுங்க,
அம்பை எய்து, தட்டையை அடித்து ஒலிஎழுப்பி, காடு(முழுவதும்) கல்லெனும் ஓசை பிறக்கும்படி,		160
(வாயை)மடித்து விடுகின்ற சீழ்க்கையராய், மிக்க ஓசையை உண்டாக்கி (அவ் வேழத்தை)எதிர்த்து நிற்க,
கார்காலத்து மழையின் இடி போல முழக்கத்தையுண்டாக்கி, தன் தலைமைக்குத் தக்கதாக
கரிய சொரசொரப்பான பெரிய துதிக்கையை(ச் சுருட்டி) பரந்த நிலத்தே எறிந்து,
கோபம் விளங்கும் மதத்தால் மனம் செருக்கி, மரங்களை முறித்து,
மதக்களிப்புடைய (அக்)களிறு எமனைப்போல் (எமக்கு)எதிரே வருகையினால்,			165
உயிர்பிழைப்பதற்குரிய இடத்தை (எங்கும்)அறியேமாய், சடுதியாக,
சீரான உருட்சியும் பளபளப்பும் உள்ள வளையல்கள் ஒலிக்குமாறு, வெட்கத்தை விட்டு,
நடுக்கமுற்ற மனத்தினையுடையவராய், விரைந்து (ஓடி)அவனை ஒட்டிநின்று,
தெய்வமகளிரேறின(பேய் பிடித்த) மயிலைப் போல் நடுங்கிநிற்க - நெடிய கோலையுடைய,
இறகு சேர்ந்த அம்பினை வலிந்திழுத்து, கடும் வேகத்துடன்,					170
தலைமை யானையின் அழகிய முகத்தில் ஆழச்செலுத்துதலினால்,
(அப்)புண் உமிழ்ந்த செந்நீர் (அதன்)முகத்தில் பரவி வழிந்துநிற்க,
புள்ளிபுள்ளியானதும் வரிகளையுடையதுமான நெற்றியின் (அழகு)அழிந்து, (அங்கே)நிற்கமாட்டாமல்,
(அக் களிறு)தளர்ந்து திரும்பி ஓடிய பின்னர் - முருகக்கடவுளான
தெய்வம்தீண்டிய(சாமியாடும்) மகளிர் வெறியாட்டயரும் களத்தைப்போன்று(அவ்விடம் தோன்றிநிற்க),	175
உறுதியாக நிற்கும் கடப்பமரத்தின் திரண்ட அடிப்பகுதியைச் சுற்றிவளைத்து
இறுக்கக் கட்டிச் சார்த்தப்பட்ட மாலையைப் போன்று, (நாங்கள்)கைகோத்தலை விடாதவர்களாய்,
நுரையையுடைய (ஆற்றுப்)பெருக்கில் குதிப்பதினால், உயர்ந்தெழும் அலைகள்
மோதும் கரையின் (நின்ற)வாழைபோலே நடுங்க, உயர்குணமுள்ள தலைவன்
“அழகிய நுண்மையான கூந்தலையுடையவளே, கலங்கவேண்டாம், சிறிதளவுகூட		180
அஞ்சுவதை விலக்கவும், (நான்)உன் பேரழகைக் கண்டுமகிழ்வேன்” என்று சொல்லி,
களங்கமில்லாமல் ஒளிரும் (தலைவியின்)நெற்றியைத் துடைத்து, நீண்டநேரம் சிந்தித்து,
என் முகத்தைப் பார்த்து முறுவல்பூத்தான் - அந்த நிலையில்,
நாணமும் அச்சமும் (எய்துதற்குரிய இடம்பெற்று)அவ்வழி (வந்து)தோன்றியதால்,
சட்டென்று (அவள்)விட்டுவிலகவும் விடாதானாய், (தன் கைகளால்)அணைத்து,			185
(இவள்)மார்பு (தன் மார்பில்)ஒடுங்குமாறு தழுவுதலினால், அப்பொழுது,
பழுத்த மிளகு சிந்திக்கிடக்கின்ற கற்பாறை(சூழ்ந்த) நீண்ட சுனையில்,
பருத்த அடிமரத்தைக்கொண்ட மாமரத்தின் இனிய பழங்கள் உதிர்ந்தனவாக,
(அது கேட்ட)வண்டுகள் (திடுக்கிட்டுப் பறக்க, அதனால்)சிதறிய தேன் கலந்த, பலாமரத்தின்
(நன்கு பழுத்து)கட்டு விட்டு உதிர்ந்த நறிய பழத்தில் உண்டான தெளிந்த கள்ளை		190
நீரென்று கருதிப் பருகிய மயில் -- அகன்ற ஊர்களில்
விழாக் கொள்ளுதற்குரிய அவ்விடங்களில் விழாக்களத்தில் மிகுதியாக
அரித்தெழும் ஓசையைக் கூட்டி ஒலிக்கும் இனிய இசைக்கருவிகள் ஒலிக்க, (கழைக்கூத்து)ஆடுகின்ற பெண்
கயிற்றில் நடக்கும் செயற்பாங்கைப் போல் -- தளர்ந்த நடை நடக்கும் மலைச்சாரல்களில்
மலைவாழ் தெய்வப்பெண்டிர் ஆடுதலால் தம் நலம் சிறிது கெட்டு, கண்டோர் விரும்பும்படி	195
விசும்பைத் தீண்டுகின்ற சிகரங்களில் கிளைத்த செங்காந்தளின்
குளிர்ந்த மணம் கமழ்கின்ற பூக்கள் உதிர்ந்து பரவி, நன்றாகிய பற்பல
அரைக்கச்சை விரிந்த களம் போல அழகு மிக்குப் பொலிவுற்ற
மலைபொருந்தியதுமான நாட்டையுடையவன், எம்மை விரும்புகின்ற பெரிய வெற்றியையுடையவன் -
(இவள்)உள்ளத்தின் தன்மையை ஆய்ந்தவனாய் (அதனை)உட்கொண்டு, 				200
“விழா கொண்டாடினால் போன்று, பெரிய பானையில் (வைக்கப்பட்ட)சோற்றை
வருவார்க்கெல்லாம் வரைவின்றிப் படைக்கும், செல்வத்தையுடைய இல்லம் பொலிவுபெற,
அகலத் திறந்துகிடக்கின்ற வாயிலில் (வந்து)பலரும் உண்ணும்படி,
இளம் (மாமிசத்தைச் சேர்ந்த)கொழுப்பு ஒழுகுகின்ற நெய் மிக்க சோற்றை
குற்றமில்லாத உயர்குடிப்பிறந்த உயர்ந்தோர் (தம்)சுற்றத்தோடு					205
விருந்தினராக உண்டு மீந்துபோன உணவை, உயர்ந்த குணநலமுடைய பெண்ணே,
உன்னோடு (நான்)உண்பதும் உயர்ந்ததேயாம்”, என்று கூறி, அப்பொழுது
(சிறந்த)இல்லறமே (நல்ல)வாழ்க்கைப் படகாகும் என்று தெளிவித்து, நெருக்கமான மலைகளில்
மிக உயர்ந்த உச்சியின் (உறைகின்ற)இறையை வாழ்த்தி, கைகளைக் குவித்துத் தொழுது,
(இவள்)இன்பமுறும்படி உறுதிமொழிகளை உண்மையெனத் தெளிவித்து,				210
அழகிய இனிய தெளிந்த அருவி நீரைக் குடித்ததினால், மனம் அமைதியடைந்து,
பயங்கரமான பிளவுகள் நிறைந்த மலையில் நேர்ந்த களிறு தந்த (இந்த)இணைப்பு,
விசும்பில் தமக்குரிய இருப்பிடத்தையுடைய பொலிவு பெற்ற தேவர்களும் விரும்பும்
பூக்கள் நிறைந்த சோலையில் அன்றைய பகற்பொழுதைக் கழித்து
மாலைப் பொழுது கழியும்படி, ஏழு குதிரைகளைப் பூட்டிய தேரைச் செலுத்தி (மேற்றிசையில்)கீழிறக்கி	215
பல கதிர்களையுடைய ஞாயிறு மலையைச் சேர்ந்து மறைய -
மான் கூட்டம் மரத்தடிகளில் வந்து திரள, பசுக்களின் கூட்டம்
(தம்)கன்றுகளை அழைக்கும் குரலையுடையவாய் கொட்டில்கள் நிறையுமாறு நுழைய,
ஊதுகின்ற கொம்பு(போன்ற) ஓசையையுடைய வளைந்த வாயையுடைய அன்றில் பறவை
உயர்ந்த பெரிய பனையின்கண் உள்ள உள்மடலில் (இருந்து தம் பெடையை)அழைக்க		220,
பாம்பு தம் மணிகளை உமிழ, பற்பல இடங்களிலுள்ள இடையர்கள்
ஆம்பல் எனும் பண்ணினையுடைய இனிய குழலில் தெளிந்த இசையைப் பலமுறை எழுப்ப,
ஆம்பல் மலரின் அழகிய இதழ்கள் தளையவிழவும், செல்வம் நிறைந்த இல்லங்களில்
பொலிவுள்ள வளையல் அணிந்த மகளிர் விளக்கின் திரியை ஏற்றி
அந்திக்கடனை அந்தணர்(போல்) ஆற்ற, காட்டில் வாழ்வோர்					225
வானத்தைத் தீண்டுகின்ற (தம்)பரணில் தீக்கொள்ளிகளை மூட்ட,
மேகங்கள் பெரிய மலையிடத்துச் சூழ்ந்து கறுப்ப, கானகம்
கல்லென்னுமாறு மாறிமாறி ஒலியெழுப்ப, பறவையினங்கள் ஆரவாரிக்க,
சினங்கொண்ட மன்னன் படையெடுத்துச் செல்லும் போரைப் போன்று
விரைந்துவரும் மாலை நெருங்கிவருதலைக் கண்டு -						230
“நேர்த்தியாக (தோளின்)இருபக்கங்களிலும் அமைந்த கைகளின் முன்பக்கத்தைப் பிடித்து உன்வீட்டார் (எனக்குத்)தர
நாட்டில் உள்ளார் (எல்லாம்)அறியும் நன்மையுடைய திருமணத்தை நிகழ்த்துவேன், சில நாட்களில்,
கலங்குவதை விலக்குவாயாக, ஒளிவிடும் நகையுடையீர்”, என்று
கனிவான நல்ல மொழிகளை நிச்சயித்துக் கூறி,
துணையைச் சேர்ந்த காளையைப் போல், எம்முடனே வந்து,					235
செயலற்று இராத(எப்போதும் ஒலிக்கும்) முழவினையுடைய பழைய (நம்)ஊர் வாயிலில்,
(பலரும்)நீருண்ணும் துறையில் (எம்மை)நிறுத்தி மீண்டு சென்றான் - அன்று தொடங்கி,
அன்றைக்கு இருந்ததைப் போன்ற காதலோடு, எந்நாளும்
இரவு வருதலைத் தனக்கு இயல்பாகவுடையவன், வரும்போதெல்லாம்,
ஊர்க்காப்பாளர் கடுமையாகக் காவல்செய்தாலும், சினமிக்க நாய்கள் குரைத்தாலும்,		240
நீ துயில் நீங்கினாலும், திங்கள் வெளிவந்து ஒளிபரப்பினும்,
மூங்கிலைப் போன்ற மென்மையான தோளிடத்துப் பெறும் இனிய துயிலை என்றும்
பெறாதவனாய் (வறிதே) திரும்பிச் சென்றாலும், (அதனால்) வெறுப்படையான்,
(தன்)இளமைப்பருவத்தால் வரம்பு மீறியதும் இலன், (தன்)செல்வச்செருக்கால்
தன் நிலையினின்றும் நீங்கியதும் இலன், அச்சம்தரும் இவ்வூருக்கு				245
ஒளித்து வருகின்ற தன் வரவின் தன்மையை எண்ணி, (அது நல்லதற்கே என்று தன்னைத்)தேற்றி,
பெரிய மழைத் துளிகள் ஓங்கிப்பாய்ந்த மலர் போல் அழகழிந்து, இமை சோர்ந்து,
ஈரமுள்ளனவாய் கலங்கிநின்றன - (இவளின் பெரிய செழிப்பான குளிர்ந்த கண்கள்),
மார்பினில் (கண்களிலிருந்து)அரித்துவிழும் நீர் சொட்ட, நாள்தோறும்,
வலையினில் அகப்பட்ட மயில் போல (தன்)நலம் போகும்படி மெலிந்து,				250
(அவனை)எண்ணுந்தோறும் கலங்குகின்றாள் இவள் - இரவில்,
குகைகளில் தங்கும் புலிகளும், யாளிகளும், கரடிகளும்,
உள்ளீடற்ற கொம்பையுடைய ஆமான் ஏறும், யானையும்,
வலிமையோடு ஓங்கித்தாக்கும் இரக்கமற்ற,கடும் சினத்தையுடைய
இடியும், பிசாசுகளும், இரை தேடித்திரியும் பாம்பும்,							255
வாய்குறுகிய கரிய ஆழமான நீர்நிலையில் போதற்கரிய சுழிகளில் திரியும்
வளைந்த கால் முதலைகளும், இடங்கர் இன முதலைகளும், கராம் இன முதலைகளும்,
(வழிப்பறி செய்வோர்)கொன்று குவிக்கும் இடங்களும், வழுக்கு நிலமும், புழங்கின தடங்களுள்ள முட்டுப்பாதைகளும்
பேயும், மலைப்பாம்பும், (இவற்றை)உள்ளிட்ட பிறவும்,						
(நாம் சிறிது)தவறினாலும் (அவை உடனே கொல்லத்)தவறாத இடர்ப்பாடுகளை -- (அவரின்	260
கூட்டமான மலைகளில் உள்ள பிளவுகள் உள்ள இடம்) -- உடையன' என்றாள் தோழி.


__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23907
Date:
Permalink  
 

 குறிஞ்சிப்பாட்டு

குறிஞ்சிப்பாட்டு – Kurinjippāttu 

Translation by Vaidehi Herbert

Copyright © All Rights Reserved

பாடியவர் – கபிலர்
திணை – குறிஞ்சி
துறை – அறத்தொடு நிற்றல்
பாவகை – ஆசிரியப்பா
மொத்த அடிகள் – 261

தமிழ் உரை நூல்கள்
பத்துப்பாட்டு (2 பகுதிகள்) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை.
நச்சினார்க்கினியர் உரை – உ. வே. உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை.

குறிஞ்சிப்பாட்டு என்ற பெயர் குறிஞ்சித் திணையைப் பற்றிய பாடல்.  குறிஞ்சி என்பது புணர்தலை உரிப்பொருளாகக் கொண்ட திணை.  நச்சினார்க்கினியர் கூற்று, “இதற்குக் குறிஞ்சி என்று பெயர் கூறினார். இயற்கைப் புணர்ச்சியும் பின்னர் நிகழுவின் புணர்ச்சிகளுக்கு நிமித்தங்களும் கூறுதலின், அன்றியும் முதலானும் கருவாலும் குறிஞ்சிக்குரியாகவே கூறுதலானும் அப்பெயர் கூறினார்”.

இந்தப் பாடல் தோழி செவிலியிடம் கூறும் கூற்றாக அமைந்துள்ளது.

அகத்திணையில் களவு ஒழுக்கம், கற்பு ஒழுக்கம் என்ற இரண்டு பிரிவுகள் உண்டு.  இவ்விரண்டையும் இணைத்து நிற்பது அறத்தொடு நிற்றலாகும். தலைவியின் களவு ஒழுக்கத்தை வெளிப்படுத்துதல் அறத்தொடு நிற்றல் ஆகும். தலைவி, தோழி, செவிலி, நற்றாய் ஆகியவர்கள் அறத்தொடு நிற்பதுண்டு. அறத்தொடு நிற்றலின் விளைவு, தலைவியை அவள் விரும்பிய தலைவனுடன் கற்பு வாழ்க்கையில் இணைப்பதாகும். தலைவியைத் தலைவனுக்குத் திருமணம் செய்வித்தல் ஆகும்.

This poem has 261 lines in Āsiriyappā/Akaval meter and was written by Kapilar for the Aryan king Pirahathan (Brahadathan) to inform him of the Tamil love and marriage traditions, according to the colophon.  It describes the mountain country and its fauna and flora.  A chief of a mountain falls in love with a young woman and the love is reciprocated by her.  The young woman’s friend assists the lovers to meet.  The family finds changes in their daughter.  They worry and bring diviners to find out the reason for her illness. However, the wise friend helps the young woman by talking to the foster mother so that a marriage can be arranged.

தோழி செவிலியை அணுகி வேண்டுதல்

அன்னாய் வாழி! வேண்டு அன்னை! ஒண்ணுதல்
ஒலி மென் கூந்தல் என் தோழி மேனி
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய்
அகலுள் ஆங்கண் அறியுநர் வினாயும்,
பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும்,   5
வேறு பல் உருவில் கடவுள் பேணி,
நறையும் விரையும் ஓச்சியும் அலவுற்று,
எய்யா மையலை நீயும் வருந்துதி! (1-8)

The heroine’s friend talks to the foster mother

Mother, may you live long!
I plead for you to listen to me!

You are sad, unaware and confused,
because of the illness that has
caused her jewels to slip down,
my friend with a shining forehead
and thick, soft hair.

You tried to find the reason for her
harsh illness from the diviners in town.
You prayed to god in different forms,
with offerings of flowers, fragrant smoke
and aromatic substances, to rid her
illness that is difficult to cure.

Notes:  வேறு பல் உருவில் கடவுள் பேணி (6) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – வேறுபட்ட வடிவங்களையுடைய பல தெய்வங்களை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பலவாகிய ஒன்றனை ஒன்றொவ்வாது வேறுபட்ட வடிவங்களில் எல்லாம் உள்ளுறையும் இறைவன்.  அன்னை வருந்துதல்:  அகநானூறு 156 – கள்ளும் கண்ணியும் கையுறையாக நிலைக் கோட்டு வெள்ளை நாள் செவிக் கிடாஅய் நிலைத் துறைக் கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சித் தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே.  அகநானூறு 48 -அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை நின் மகள் பாலும் உண்ணாள் பழங்கண் கொண்டு நனி பசந்தனள் என வினவுதி, நற்றிணை 351 – இளமை தீர்ந்தனள் இவள் என வள மனை அருங்கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள் பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள் எவ்வ நெஞ்சமொடு தெய்வம் பேணி வருந்தல் வாழி வேண்டு அன்னை.

Meanings:   அன்னாய் வாழி – May you live long, mother, வேண்டு அன்னை – I request you to listen, ஒண்ணுதல் – bright forehead, ஒலி மென் கூந்தல் – thick soft hair, என் தோழி மேனி – my friend’s body, விறல் இழை – perfect jewels, நெகிழ்த்த – caused loosening, caused slipping down, வீவு அரும் கடு நோய் – harsh illness that is difficult to ruin, harsh disease that is difficult to cure, அகலுள் – inside (in town), ஆங்கண்- there, அறியுநர் – those who foresee, diviners, soothsayers, வினாயும் – asking the reason, பரவியும் – praising, தொழுதும் – praying, விரவு மலர் தூயும் – throwing all kinds of flowers, வேறு பல் உருவில் – in different forms, கடவுள் பேணி – worshipped god, worshipped various gods, நறையும் – with fragrant smoke, விரையும் – with aromatic things, ஓச்சியும் – using, performing, அலவுற்று – get confused, எய்யா – in ignorance, மையலை – you are confused, you are bewildered, நீயும் வருந்துதி – you are sad

தோழியின் சொல் வன்மை

நல் கவின் தொலையவும், நறும் தோள் நெகிழவும்,
புள் பி்றர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும்,   10
உள்கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர்
செப்பல் வன்மையின் செறித்தியான் கடவலின், (9-12)

Words of the Eloquent Friend

My friend’s fine beauty is ruined.
Her fragrant shoulders have thinned.
Others witness her bangles slipping down.
Unable to deal with this painful affliction
that is difficult to bear, she
hides it from everybody and suffers alone.

At my pressure and urging, she said,

Notes:  உய்யா அரும் படர் (11) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – உயிர் கொண்டு பிழைத்தற்கரிய நோய், C. ஜெகந்நாதாசார்யார் உரை – பிரிவு ஆற்றாளாகிய தலைமகள் தான் உறுகின்ற துன்பத்தினை எப்பொழுதும் நினைத்தலாலாகிய நினைவு.

Meanings:   நல் கவின் தொலையவும் – fine beauty to be spoilt, நறும் தோள் நெகிழவும் – fragrant shoulders to become thin, புள் – bangles (her bangles slipped down), பிறர் அறியவும் – for others to be aware (of this disease), புலம்பு வந்து அலைப்பவும் – worry alone in sorrow, உள் கரந்து உறையும் – what’s hiding/residing in her mind, உய்யா அரும் படர் – difficult disease that is unable to bear, thinking constantly about her sorrow, செப்பல் – to tell, வன்மையின் – with ability, செறித்தியான் கடவலின் – since I pressed and urged her (செறித்தியான் – குற்றியலிகரம், செறித்து யான்)

 தலைவியின் துன்பம்

முத்தினும், மணியினும், பொன்னினும், அத்துணை
நேர்வருங் குரைய கலங்கெடின் புணரும்
சால்பும் வியப்பும் இயல்பும் குன்றின்   15
மாசறக் கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல்,
ஆசறு காட்சி ஐயர்க்கும் அந்நிலை
எளிய என்னார் தொல் மருங்கு அறிஞர்;
மாதரும் மடனும் ஓராங்குத் தணப்ப,
நெடுந்தேர் எந்தை அருங்கடி நீவி,   20
இருவேம் ஆய்ந்த மன்றல் இதுவென
நாம் அறி உறாலின் பழியும் உண்டோ?
ஆற்றின் வாரார் ஆயினும் ஆற்ற
ஏனை உலகத்தும் இயைவதால், நமக்கென
மான் அமர் நோக்கம் கலங்கிக் கையற்று   25
ஆனாச் சிறுமையள் இவளும் தேம்பும். (13-26)

The heroine’s Sorrow

“If jewels that are well crafted with
perfect proportions of pearls, gems
and gold are ruined, they can be fixed.

If qualities like wisdom, pride and
character diminish, the wise will not
say that it is easy to remove blemishes
and restore them to their original state
with flourishing fame, even by those
who are great.

Ruining both – the desire of my
parents to choose a husband for me,
and my naivete, the two of us united
in secret love, escaping the strict
guard of my father owning a huge
chariot.   Will there be blame for this?

Even if my parents don’t agree to me
marrying him in this birth, I desire
to be with him in the next one.”

My friend who is afflicted with love
is confused and distressed,
her bewildered looks like that of a deer.

Notes:  ஆய்ந்த மன்றல் (21) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – யானும் தலைவனுமே தேர்ந்துகொண்ட களவு மணம், நச்சினார்க்கினியர் உரை – இந்த மணம் தலைவனும் யானும் பெருமையும் உரனும் அச்சமும் நாணும் நுணுகிய நிலையால் பிறந்த கந்தருவ மணமென்று.

Meanings:  முத்தினாலும்  மணியினும் பொன்னினும் – with pearls and gems and gold, அத்துணை நேர்வரும் – all those joined together and well crafted, குரைய – அசைச்சொல், an expletive, கலங்கெடின் – if the jewels get ruined, புணரும் – they can be put together, they can be fixed, சால்பும் – and wisdom, வியப்பும் – and pride, இயல்பும் – and discipline, குன்றின் – if they diminish, மாசறக் கழீஇய – washed without blemish (கழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), வயங்கு புகழ் – flourishing fame, அந்நிலை – like in the past, நிறுத்தல் – making it exist, ஆசு அறு காட்சி – faultless intelligence, ஐயர்க்கும் – even for the wise, even for elders, அந்நிலை எளிய என்னார் – they will not say that is easy to attain that, தொல் மருங்கு – ancient texts, அறிஞர் – scholars, those who are learned, மாதரும் – and parents, மடனும் – and my naïve nature, and my delicate nature (மடன் – மடம் என்பதன் போலி), ஓராங்கு – together, தணப்ப – to be ruined, நெடுந்தேர் எந்தை – my father with a big chariot, அருங்கடி – tight protection, நீவி – going past, இருவேம் ஆய்ந்த – both chose, both united because our pride and strength and fear and shyness were all reduced, மன்றல் – களவு மணம், secret love union, இது என – that it is, நாம் அறி உறாலின் – if we insist, பழியும் உண்டோ – will there be blame, ஆற்றின் – even after advising, வாரார் ஆயினும் – even if they do not agree and come, ஆற்ற – to wait, to tolerate, to bear, ஏனை உலகத்தும் – in the next birth, இயைவது ஆல் நமக்கென – that she could be with him (ஆல் – அசை நிலை), மான் அமர் நோக்கம் – deer-like delicate looks, looks desired by deer, கலங்கிக் கையற்று – worried and helpless, ஆனா – endless, without getting reduced, சிறுமையள் – she who is afflicted with love disease, இவளும் – my friend, தேம்பும் –  she is distressed

தன்னிலை கூறும் தோழி

இகல் மீக் கடவும் இரு பெரு வேந்தர்
வினை இடை நின்ற சான்றோர் போல,
இரு பேர் அச்சமோடியானும் ஆற்றலேன். (27-29)

Friend who explains her position

Unable to bear my pain and
despite fearing you and my friend,
I am working with both of you,
like wise men who work with two
great kings fighting with each other.

Notes:  அறத்தொடு நிற்கும் காலத்தன்றி அறத்தியல் மரபிலள் தோழி என்ப (தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம் 12).

Meanings:   இகல் மீக் கடவும் – attacking with enmity, இரு பெரு வேந்தர் – two great kings, வினையிடை நின்ற – standing between them trying to bring them together, சான்றோர் போல – like the elders, இரு பேர் அச்சமோடு யானும் ஆற்றலேன் – I am unable to bear my sorrow fearing the both of you (அச்சமோடியானும் – குற்றியலிகரம், அச்சமோடு யானும்)

மாதர் சினம் தணிய தலைவியின் மனம் கூறும் தோழி

கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும், குடி நிரல் உடைமையும்,   30
வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது,
எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அருவினை
நிகழ்ந்த வண்ணம் நீ நனி உணரச்
செப்பல் ஆன்றிசின் சினவாதீமோ! (30-34)

She Reveals her Friend’s Mind

When parents give their daughter
in marriage, they make sure that
everything is perfect, and that his
family is of good nature and equal
to them in status.

Without thinking about all that,
we conducted a rare marriage boldly
and with protection.  I want you to
understand it well.  I will tell you how
it happened.  So please do not get
angry!

Notes:  பிறப்பே குடிமை ஆண்மை ஆண்டொடு உருவு நிறுத்த காம வாயில் நிறையே அருளே உணர்வொடு திரு என முறையுறக் கிளந்த ஒப்பினது வகையே (தொல்காப்பியம், மெய்ப்பாட்டியல் 25).  சின் – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26, சின் என்பது இசின் என்பதன் முதற்குறை – ச. பாலசுந்தரம் உரை), அவற்றுள், இகுமும் சின்னும் ஏனை இடத்தொடும் தகு நிலை உடைய என்மனார் புலவர் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 27).

Meanings:   கொடுப்பின் – when giving (one’s daughter in marriage), நன்கு உடைமையும் – that everything will be perfect, குடி நிரல் உடைமையும் – that there is equal family status, வண்ணமும் – their character, துணையும் – his family, பொரீஇ – comparing (சொல்லிசை அளபெடை), எண்ணாது – without thinking, எமியேம் – alone, we, துணிந்த – boldly, with courage, ஏமம் சால் – with great protection, அரு வினை – a rare act (marriage), நிகழ்ந்த வண்ணம் – like it happened, நீ நனி உணர – for you to understand it well, செப்பல் ஆன்றிசின் – I will tell you (ஆன்றிசின் – தன்மை அசைச் சொல், an expletive of the first person), சினவாதீமோ – please do not get angry (ஈ, ஓ – முன்னிலையசைகள், expletives of the second person)__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23907
Date:
Permalink  
 

தலைவனோடு ஏற்பட்ட தொடர்பின் தொடக்கம்

நெல் கொள் நெடு வெதிர்க்கு அணந்த யானை   35
முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்பத்,
துய்த்தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெருங்குரல்
நல் கோள் சிறு தினைப் படுபுள் ஓப்பி,
எல்பட வருதியர் என நீ விடுத்தலின், (35-39)

How the Love got Started

You sent us to chase away
marauding parrots that come to
eat the bent, mature, tiny millet
on big spears with fuzzy tops,
resembling elephant trunks
resting on pearl-filled tusks
after raising them high to the
tall bamboos to collect seeds.
You bade us to come back
when the sun went down.

Notes:  யானையின் தந்தத்தில் முத்து:  அகநானூறு 282 – வால் மருப்பு ஒடிய உக்க தெண் நீர் ஆலி கடுக்கும் முத்தமொடு, நற்றிணை 202 – புலி பொரச் சிவந்த புலால் அம் செங் கோட்டு ஒலி பல் முத்தம், புறநானூறு 161 – முத்துப்படு முற்றிய உயர் மருப்பு ஏந்திய வரை மருள் நோன் பகடு, புறநானூறு 170 –  வெண்கோடு பயந்த ஒளி திகழ் முத்தம், பதிற்றுப்பத்து 32 – முத்துடை மருப்பின், கலித்தொகை 40 – முத்து ஆர் மருப்பின், திருமுருகாற்றுப்படை 304 – பெருங்களிற்று முத்துடை வான்கோடு தழீஇ,  குறிஞ்சிப்பாட்டு 36 – முத்து ஆர் மருப்பின், மலைபடுகடாம் 518 – முத்துடை மருப்பின்.  புள் (38) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஈண்டுக் கிளி என்க.

Meanings:   நெல் கொள் – containing seeds, நெடு வெதிர்க்கு –for the the tall bamboo, அணந்த யானை – elephants that look up, முத்து ஆர் மருப்பின் – with pearl filled tusks, இறங்கு கை – trunks brought down, கடுப்ப – like (உவம உருபு), துய்த்தலை – fuzzy tops, வாங்கிய – curved, புனிறு தீர் – immaturity ended, fully mature, பெருங்குரல் – big spears, நல் – fine, கோள் – having, சிறு தினை – tiny millet, படுபுள் – parrots that come to seize the millet, ஓப்பி – chasing, எல்பட – when the sun/light goes down, வருதியர் – you come back, என – thus, நீ – you, விடுத்தலின் – since you sent us

பறவை ஓட்டும் பாவையர்

கலி கெழு மர மிசைச் சேணோன் இழைத்த   40
புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண்,
சாரல் சூரல் தகை பெற வலந்த
தழலும் தட்டையும் குளிறும் பிறவும்
கிளி கடி மரபின ஊழ் ஊழ் வாங்கி,
உரவுக் கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து, (40-45)

Women who Cased Birds

We climbed on a platform,
built well by a millet field guard
on a tree top, for fear of tigers.

We chased birds with thalal
well made from rattan, thattai,
kulir, and other implements
that we held in our hands,
using them appropriately in the
traditional manner, when the sun’s
intense, bright rays were very hot.

Notes:  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  தட்டை (43) – மூங்கிலை குறுக்கே நறுக்கிப் பலவாகப் பிளந்து ஓசையுண்டாகும்படி ஒன்றிலே தட்டும் கருவி, தழல் (43) –  கையால் சுழற்றினால் ஓசை ஏற்படுத்தும் கருவி, குளிர் (43) –  மூங்கிலை வீணை போல் கட்டி ஓசை எழுப்பும் கருவி.  குறுந்தொகை 223 – தழலும் தட்டையும்.

Meanings:   கலி கெழு – uproarious, மர மிசை – on a tree top, சேணோன் – a millet field guard, இழைத்த – constructed, made, புலி அஞ்சு – fearing tigers, இதணம் – tall tower, tall platform, ஏறி – climbed, அவண் – there, சாரல் – mountain slopes, சூரல் – rattan, cane, Calamus rotang, தகை பெற – made beautifully, வலந்த – woven, tied together, தழலும் – an implement to chase parrots, slingshot (Kazhaka Akarathi), a handheld noise-making whirling device (U. Ve. Swaminatha Iyer, Po. Ve. Somasundanar commentaries), தட்டையும் – a bamboo rattle (to chase parrots), குளிறும் – a veenai shaped bamboo implement that was strummed to chase parrots, பிறவும் – and other implements, கிளி கடி மரபின – those with the tradition of chasing parrots (மரபின – பலவின்பாற் பெயர்), ஊழ் ஊழ் – used them according to proper tradition, வாங்கி – holding in (our) hands, உரவுக் கதிர் – fierce rays of the sun, தெறூஉம் – they burn (இன்னிசை அளபெடை), உருப்பு – heat, அவிர் அமயத்து – at the bright time

மழை பொழிந்த நண்பகல் நேரம்

விசும்பு ஆடு பறவை வீழ் பதிப் படர,
நிறை இரும் பெளவம் குறைபட முகந்துகொண்டு,
அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின்,
முரசு அதிர்ந்தன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு
நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி,   50
இன்னிசை முரசின் சுடர்ப் பூண் சேஎய்
ஒன்னார்க்கு ஏந்திய இலங்கு இலை எஃகின
மின் மயங்கு கருவிய கல் மிசைப் பொழிந்தென, (46-53)

Rains Fell During the Day

When birds that fly in the sky
returned to their desired nests,
clouds absorbed waters reducing
the vast ocean, and rose up in a
row to the wide, dark sky.

Blowing winds mixed with clouds
produced sweet thunder sounds
resembling those of roaring drums.
Lightning flashes were
like the lifted shining spear blade
of Murukan with bright jewels
when he attacked his enemies.

Rain poured on the mountains,
accompanied by thunder and lightning.

Notes:  கருவிய (53) – இடி மின்னல் முதலிய தொகுதிகளையுடைய முகில்கள்.

Meanings :   விசும்பு ஆடு பறவை – birds flying in the sky, வீழ் பதிப் படர – return to their desired nests, causing them to return to their desired nests, நிறை இரும் பெளவம் – water-filled vast ocean, water-filled dark ocean, குறைபட – gets reduced, முகந்துகொண்டு – absorbing, taking (water), அகல் இரு வானத்து – wide huge sky, wide dark sky, வீசு வளி – blowing wind, கலாவலின் – since it mixes, முரசு அதிர்ந்தன்ன – like roaring drums, இன் குரல் – sweet voice, ஏற்றொடு – with thunder, நிரை செலல் – going in a row, நிவப்பின் – above, கொண்மூ – clouds, மயங்கி – mixed, இன்னிசை முரசின் – with sweet drums, சுடர்ப்பூண் – bright jewels, சேஎய் – Murukan (இன்னிசை அளபெடை), ஒன்னார்க்கு – to his enemies, ஏந்திய – held, இலங்கு இலை – bright blade, எஃகின் –  like a spear (இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), மின் மயங்கு – mixed with lightning, கருவிய – clouds with thunder and lightning, கல் மிசைப் பொழிந்தென – since they fell as rain on the mountains

அருவியில் ஆடிய அரிவையர்

அண்ணல் நெடுங்கோட்டு இழிதரு தெள் நீர்
அவிர் துகில் புரையும் அவ்வெள் அருவி   55
தவிர்வு இல் வேட்கையேம் தண்டாது ஆடிப்
பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவுழி,
நளிபடு சிலம்பில் பாயம் ஆடிப்
பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம்
பின்னிருங் கூந்தல் பிழிவனம் துவரி,   60
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம். (54-61)

Playing in the Waterfalls

Lovely waterfalls with clear water
flowed down from the noble lord’s
lofty mountain,
appearing like bright, draped cloth.

We played in it happily and
without any restraint.
We jumped into the wide springs
that looked like poured marble,
singing to our hearts desire.
After that, we dried our braided,
black hair that draped down our
small backs, pretty like sapphires set
in gold, and squeezed out water.
Our eyes became red.

Notes:  பாயம் (58) – குறிஞ்சிப்பாட்டு 342 – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மனவிருப்பம், பாசம் என்னும் வடமொழி பயம் என்று நின்றது.

Meanings:   அண்ணல் நெடுங்கோட்டு – from the hero’s lofty mountains, இழிதரு – flowing down, தெள் நீர் – clear water, அவிர் துகில் – bright clothing, புரையும் – like (புரை – உவம உருபு, a comparison word), அவ்வெள் அருவி – lovely white waterfalls, தவிர்வு இல் – without removing, வேட்கையேம் – we were with desire, தண்டாது – without reduction, ஆடி – play (in the waterfalls), பளிங்கு சொரிவு அன்ன – like marble was poured down, பாய் சுனை – wide spring, குடைவுழி – while playing, while bathing (குடைவுழி =  குடைவு + உழி, உழி = ஏழாம் வேற்றுமை உருபு), நளிபடு சிலம்பில் – on the dense mountains, பாயம் பாடி – sang like the mind desired, பொன் எறி மணியின் – like gems (sapphire) set in gold, சிறுபுறம் தாழ்ந்த – draping on the small backs, எம் பின்னிருங் கூந்தல் – our braided black hair, பிழிவனம் – we squeezed out (தன்மைப் பன்மை), துவரி – dried, உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் – we were with red eyes

பாறையில் மலர் குவித்த பாவையர்

———– ———— ———– வள் இதழ்
ஒண் செங்காந்தள், ஆம்பல், அனிச்சம்
தண் கயக் குவளை, குறிஞ்சி, வெட்சி,
செங்கொடுவேரி, தேமா, மணிச்சிகை,
உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ், கூவிளம்,  65
எரி புரை எறுழம், சுள்ளி, கூவிரம்
வடவனம், வாகை, வான் பூங் குடசம்,
எருவை, செருவிளை, மணிப்பூங் கருவிளை,
பயினி, வானி, பல்லிணர்க் குரவம்,
பசும்பிடி, வகுளம், பல்லிணர்க் காயா,   70
விரி மலர் ஆவிரை, வேரல், சூரல்,
குரீஇப் பூளை, குறுநறுங்கண்ணி,
குருகிலை, மருதம், விரிபூங் கோங்கம்,
போங்கம், திலகம், தேங்கமழ் பாதிரி,
செருந்தி, அதிரல், பெருந்தண் சண்பகம்,   75
கரந்தை, குளவி, கடிகமழ் கலிமாத்,
தில்லை, பாலை, கல் இவர் முல்லை,
குல்லை, பிடவம், சிறுமாரோடம்,
வாழை, வள்ளி, நீள் நறு நெய்தல்
தாழை, தளவம், முள் தாள் தாமரை   80
ஞாழல், மௌவல், நறுந்தண் கொகுடி,
சேடல், செம்மல், சிறுசெங்குரலி
கோடல், கைதை, கொங்கு முதிர் நறுவழை,
காஞ்சி, மணிக்குலைக் கள் கமழ் நெய்தல்,
பாங்கர், மராஅம், பல்பூந் தணக்கம்,   85
ஈங்கை, இலவம், தூங்கு இணர்க் கொன்றை,
அடும்பு, அமர் ஆத்தி, நெடுங்கொடி அவரை,
பகன்றை, பலாசம், பல்பூம் பிண்டி,
வஞ்சி, பித்திகம், சிந்து வாரம்,
தும்பை, துழாஅய் சுடர்ப்பூந் தோன்றி,   90
நந்தி, நறவம், நறும் புன்னாகம்,
பாரம், பீரம், பைங்குருக்கத்தி,
ஆரம், காழ்வை, கடிஇரும் புன்னை,
நரந்தம், நாகம், நள்ளிருள்நாறி,
மாஇருங் குருந்தும், வேங்கையும் பிறவும்,   95
அரக்கு விரிந்தன்ன பரு ஏர் அம் புழகுடன்
மால் அங்கு உடைய மலிவனம் மறுகி,
வான்கண் கழீஇய அகல் அறைக் குவைஇப், (61-98)

Collecting flowers and placing them on boulders

Attracted to the flowers that were
there, with desire,
we collected the flowers of red
kānthal with thick leaves, white āmpal,
delicate anichamkuvalai from cool
ponds, kurinji, vetchi, chenkoduvēri,
sweet mango, manichikai, unthool with
fragrant clusters of flowers, koovilam,
flame-like erulam, sulli, kooviram,
vadavanam, vākai, kudasam with white
flowers, eruvai, seruvilai, and
karuvilai with gem-colored flowers,
payini, vāni, kuravam with many clusters
of flowers, pasumpidi, vakulam, kāyā with
many clusters of flowers,
āvirai with open blossoms, vēral, sooral,
small poolai, kurukilai, small and fragrant
kanni, kurukilai, marutham, kōngam with
open blossoms, pōngam, thilakam,
honey-fragrant pāthiri, cherunthi, athiral,
large cool chenbakam, karanthai, kulavi,
fragrant mango, thillai, pālai, mullai
that has spread on rocks, kullai, pidavam,
siru mārōdam, banana, vallineythal flowers
with long stems, coconut, thalavam, lotus
with thorns on its stems, gnālal, wild
jasmine, cool fragrant kokudisedal,
chemmal
, small chengurali, kōdal, kaithai,
mature naruvalai, kānji, sapphire-colored
clusters of neythal flowers, pānkar, marām,
thanakkam with clusters, eengai, ilavam,
kondrai, adampu, perfect
āthi, avarai with long vines, pakandrai,
palāsam, pindi 
with clusters of blossoms,
vanji, large pithikam, sinthuvāram, thumpai,
thulāi, flame-like thōndri, nanthi, naravam,
fragrant punnākam, pāram, peeram, fresh
kurukkathi, āram, kālvai, fragrant punnai,
narantham, nākam, nallirul nāri, kuruntham,
vēngai and wax-like thick, beautiful, red,
wild pulaku  that were washed by the
rains, and piled them on a wide, clean boulder.

Meanings:  அரக்கு விரிந்தன்ன – like red wax was spread, பரு – thick, ஏர் – beautiful, அம் – beautiful, புழகுடன் – with pulaku flowers, மால் அங்கு உடைய – attracted to them, மலிவனம் – we with desire (தன்மைப் பன்மை), மறுகி – roamed and collected, வான்கண் கழீஇய – washed by the rain (வான் – ஆகுபெயர் மழைக்கு, கழீஇய – சொல்லிசை அளபெடை), அகல் அறை – wide boulders, குவைஇ – heaped them (சொல்லிசை அளபெடை)

  1. செங்காந்தள் – Red malabar Glory Lily, Gloriosa Superba, 2. ஆம்பல் – White Water lily, Nymphaea lotus, அல்லி 3. அனிச்சம் – possibly Anaallis arvensis Linn, A delicate flower, 4. குவளை – Nymphaea stellate/Nymphaea odorata, Blue Nelumbo, 5. குறிஞ்சி – Square branched conehead, Strobilanthes kunthiana, blue-purple flower, 6. வெட்சி – Scarlet Ixora, Ixora Coccinea, 7. செங்கொடுவேரி – Rosy-flowered leadwort, Plumbago rosea, 8. தேமா – மாமரம், Mango tree, Mangifera indica, 9. மணிச்சிகை – Ipomoea sepiaria, Koenig ex Roxb, 10. உந்தூழ் – பெருமூங்கில் – Large bamboo, Bambusa arundinaca, 11. கூவிளம் – வில்வம் மரம், Bael, Aegle marmelos, 12. எறுழம்பூ – Calycopteris floribunda, a hill country big tree with red flowers, 13. சுள்ளி – Barleria prionitis, 14. கூவிரம் – Crateva religiosa, 15. வடவனம் – Ocimum sanctum/Ocimum gratissimum/Ocimum tenuiflorum, holy basil, 16. வாகை – மரம், Albyzzia Lebbeck, 17. குடசம் – Holarrhena antidysentrica, 18. எருவை – நாணல், Typha angustata, reed, 19. செறுவிளை – White-flowered mussel-shell creeper, Clitoria ternatea-albiflora, 20. கருவிளம் – கொடி, Mussell-shell creeper, Clitoria ternatea – blue, 21. பயினி – Vateria indica, hill country tree, 22. வானி – Euonymus dichotomous, hill country tree with pink flowers, 23. குரவம் – Webera corymbosa, 24. பசும்பிடி – பச்சிலை, மரம், Mysore gamboge, Garcinia xanthochymus, 25. வகுளம் – மகிழ் மரம், Pointed-leaved ape-flower, Mimusops elengi, 26. காயா – காசாமரம், Ironwood tree, Memecylon edule, 27. ஆவிரை – செடி, Tanner’s senna, Cassia auriculata, 28. வேரல் – சிறுமூங்கில்- Swollen node-ringed semi-solid medium bamboo, Arundinaria wightiana Nees, 29. சூரல் – Calamus rotang according to R. Panchavarnam’s list, and சூரை செடி, Oblique-leaved jujube or small-fruited jujube, Zizyphus oenoplia according to the lists of P.L. Sami and Palaniappan Vairam Parthasarathy, 30. குரீஇப்பூளை, சிறுப் பூளை – களை, A common weed, Aerua lanata, 31. குறுநறுங்கண்ணி – குன்றி, குன்னி முத்து, Crab’s eye, Abrus precatorius; குன்றி – same description as 9, might be similar variety, 32. குருகிலை – Butea frondosa/ficus virens, 33. மருதம் – மருதமரம், நீர்மருது, Black winged myrobalan, கருமருது, Terminalia elliptica/Terminalia arjuna, 34. கோங்கம் – இலவு மரம், False tragacanth, Cochlospermum gossypium, 35. போங்கம் – மரம், Osmosia travancorica, 36. திலகம் – Adenanthera pavonina, 37. பாதிரி – மரம், yellow flower trumpet tree, Stereospermum chelonoides, 38. செருந்தி – மரம், Panicled golden-blossomed pear tree, Ochna squarrosa, 39. அதிரல் – Derris Scandens மல்லிகைவகை, Wild jasmine, 40. சண்பகம் – மரம், champak, Michelia champaca, 41. கரந்தை – Spaeranthus indicus, 42. குளவி – பன்னீர் பூ, மரமல்லிகை, Millingtonia hortensis, 43. மா – மாமரம், Mango tree, Mangifera indica, 44. தில்லை – மரம், Excoecaria agallocha, Blinding tree, 45. பாலை – Wrightia tinctoria/Mimusops kauki  – there are many varieties of பாலை, 46. முல்லை – Jasminum sambac, 47. கஞ்சங்குல்லை – Cannabis sativa, 48. பிடவம் – Bedaly emetic-nut, Randia malabarica, 49. சிறுமோரோடம், செங்கருங்காலி, Acacia sundra/Acacia catechu, 50. வாழை – plantain, Musa paradisiaca, 51. வள்ளி – கிழங்கு கொடி, Dioscorea alata/Convolvulus batatas, 52. நெய்தல் – Nymphaea Stellata, Blue waterlily, 53. தாழை – Coconut tree, Cocos nucifera, 54. தளவம் – மஞ்சள் முல்லை, Jasminum elongatum/Jasminum polyanthum – there are many kinds, 55. தாமரை – Lotus, Nelumbium speciosum, 56. ஞாழல் – According to the University of Madras Lexicon it is புலிநகக்கொன்றை, Cassia sophera, Tigerclaw tree.  It has been interpreted also as Heritiera Littoralis/ Caesalpinia etc. by others, 57. மௌவல் – Jasminum officinale,  58. கொகுடி – Jasminun pubescens, முல்லைக்கொடி வகை, 59. சேடல் – Nyctanthes arbor-tristis, Night-flowering jasmine, பவளமல்லிகை,  60. செம்மல் – சாதிப்பூ, Jasminum grandiflorum, முல்லைப்பூ வகை, 61. சிறுசெங்குரலி – Trapa bispinosa Roxb, 62. கோடல் – வெண்காந்தள், White species of Malabar glory-lily, Gloriosa superba, 63. கைதை – தாழ், தாழம்பூ, Fragrant screw-pine, Pandanus odoratissimus, 64. வழை – சுரபுன்னை, Long-leaved two-sepalled gamboge, Ochrocarpus longifolius, 65. காஞ்சி – பூவரச மரம், River Portia, Trewia nudiflora, or portia tree, Thespesia populnea, 66. கருங்குவளை – மணிக் குலை நெய்தல், குவளை வகை, Blue Nelumbo, Nymphaea Stellata/Nymphaea rubra, 67. பாங்கர் – Tooth-brush tree, Salvadora persica; ஓமை, Sandpaper-tree, Dillenia indica, உவாமரம், 68. மராஅம் – வெண்கடம்பு, Seaside Indian oak, Barringtonia racemosa, 69. தணக்கம் – நுணா என்னுங் கொடி, Small ach root, Morinda umbellate according to the University of Madras Lexicon, 70. ஈங்கை – ஈங்கு செடி, Mimosa Pudica, 71. இலவம் – மரம், Red-flowered silk-cotton tree, Bombax malabaricum, 72. கொன்றை – சரக்கொன்றை, Indian laburnum, Cassia fistula, 73, அடும்பு  – கொடி, Ipomaea pes caprae, 74. ஆத்தி – மரம், Common mountain ebony, Bauhinia racemosa/Bauhinia tomentosa, 75. அவரை – கொடி, Field-bean, Dolichos lablab, 76. பகன்றை – சிவதை கொடி, Indian jalap, Operculina turpethum, 77. பலாசம் – புரசமரம், Palas-tree, Butea frondosa, 78. பிண்டி – Asōka tree, Saraca indica, 79. வஞ்சி – Salis tetrosperma, இலுப்பை மரம், Bassia malabarica, 80. பித்திகம் – பித்திகை, Jasminum augustifolium, 81. சிந்துவாரம் – கருநொச்சி, Three-leaved Chaste tree, Vitex negundo/Vitex trifolia, 82. தும்பை – செடி, White dead nettle, Leucas, Bitter toombay, Leucas aspera, 83. துழாய், tulasī, Sacred basil, Ocimum sanctum, 84. தோன்றி – Gloriosa superba, Red Malabar glory lily, செங்காந்தள், 85. நந்தி – நந்தியாவட்டம், East Indian rosebay, Tabernaemontana coronaria, 86. நறவம் – நறுமணக்கொடி, Luvunga scandens, 87. புன்னாகம் – சிறு மரம், Callophylum elatum, 88. பாரம் – பருத்தி செடி, Indian cotton-plant, Gossypium herbaceum, 89. பீரம் – பீர்க்கு, ridge-gourd, Luffa acutangula, 90. குருக்கத்தி – மாதவிக்கொடி, Hiptage madablota, 91. ஆரம் – சந்தனம், Sandalwood tree, Santalum album, 92. காழ்வை – அகில், Eagle-wood, Aquilaria agallocha, 93. புன்னை – மரம், Mast-wood, Calophyllum inophyllum, 94. நரந்தம் – நாரத்தை, Bitter orange or Cymbopogon flexuosus – grass, 95. நாகப்பூ – Iron wood of Ceylon, Mesua ferrea, 96. நள்ளிருணாறி – இருவாட்சி, big jasmine variety, Jasminum sambac, 97. குருந்தம் – புனவெலுமிச்சை, wild lime, Atlantia monophylla, or wild orange, citrus indica, 98. வேங்கை – East Indian kino tree, Pterocarpus marsupium, 99. புழகு – Calotropis gigantea

தழை ஆடை உடுத்து மர நிழலில் தங்கிய மங்கையர்

புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலைச் சிலம்பின்
வள் உயிர் தெள் விளி இடை இடைப் பயிற்றிக்   100
கிள்ளை ஓப்பியும், கிளை இதழ் பறியாப்
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇப்
பல் வேறு உருவின் வனப்பு அமை கோதை எம்
மெல் இரு முச்சிக் கவின் பெறக் கட்டி,
எரி அவிர் உருவின் அம் குழைச் செயலைத்   105
தாதுபடு தண்ணிழல் இருந்தனம் ஆக, (99-106)

Decorated Themselves with Flowers

There were cries of birds sounding
like musical instruments, in the blocking
mountain slopes.  We chased parrots,
shouting clear sounds at regular intervals.
We plucked petals from flowers and wove
skirts that covered our mounds raised
like the hoods of snakes.

We made pretty garlands from the
many-colored flowers, and wore them on
our dark hair knots, making them
beautiful.
We rested in the cool shade with pollen
from an asoka tree with beautiful, tender
sprouts that resembled flames.

Notes:  கலித்தொகை 125 – தட அரவு அல்குல், நற்றிணை 366 – அரவுக் கிளர்ந்தன்ன விரவுறு பல் காழ் வீடுறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் திருந்து இழை அல்குல்.  பை (102) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பாம்பின் படம்.  இஃது அல்குலுக்கு உவமை.

Meanings:   புள் ஆர் இயத்த – birds sounded like musical instruments, விலங்கு மலை – mountains that lie blocking, சிலம்பின் – on the slopes, வள் உயிர் – with sharp sounds, தெள் விளி – clear sounds, இடை இடைப் பயிற்றி – shouting at regular intervals, கிள்ளை ஓப்பியும் – and chasing parrots, கிளை இதழ் பறியா – plucked petals from the outer part of the flowers (பறியா – உடன்பாட்டெச்சம்), பைவிரி – like how a snake spread its hood, அல்குல் – area under waist, mound, கொய் தழை – the foliage/leaves that we plucked, தைஇ – wore (சொல்லிசை அளபெடை), பல் வேறு உருவின் – many different shapes, வனப்பு அமை கோதை – beautiful garlands, எம் மெல் – our delicate, இரு முச்சி – dark hair knot (kondai), கவின் பெற கட்டி – tied beautifully, எரி அவிர் உருவின் – bright like flame, அம் குழை – beautiful sprouts, shoots, செயலை – asoka tree, Saraca indica, தாதுபடு – pollen dropping, தண்ணிழல் – cool shade, இருந்தனம் ஆக – we were there__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23907
Date:
Permalink  
 

தலைவனின் எழில்

எண்ணெய் நீவிய சுரி வளர் நறும் காழ்த்
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி,
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழாக்,
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ, யாழிசை   110
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்பத் தேங்கலந்து,
மணி நிறம் கொண்ட மா இருங் குஞ்சியின்
மலையவும் நிலத்தவும் சினையவும் சுனையவும்
வண்ண வண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய,
தண் நறும் தொடையல் வெண்போழ்க் கண்ணி   115
நலம் பெறு சென்னி நாம் உற மிலைச்சி, (107-116)

The Handsome Hero

The hero was handsome
with oiled, curly hair, on which
cool, fragrant thakaram paste
had been rubbed.

Aromatic smoke from hard akil
wood had wafted through his hair.
He ran his fingers through his
wet hair, drying out dampness
as he removed the knots.

The scents were strong enough
to attract bees, whose humming
created music with notes like
that from a lute.
In his sapphire-colored, thick,
dark hair, he wore a fragrant
flower braid made from different
colored flowers, chosen from the
mountains, land, tree branches and
springs.  He wore an awe inspiring
white thālai strand on his head.

Notes:  பேம் நாம் உரும் என வரூஉம் கிளவி ஆ முறை மூன்றும் அச்சப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 69).

Meanings:   எண்ணெய் நீவிய – with oil rubbed, சுரி வளர் – grown with curls, நறும் காழ் – black wood, தண் நறும் தகரம் – cool fragrant thakaram paste, நறுமண மரவகை, Wax- flower dog-bane, Tabernae montana, கமழ – fragrant, மண்ணி – rubbed, ஈரம் புலர – dry the dampness, விரல் உளர்ப்பு – put fingers through the hair, அவிழா – removing knots, காழ் அகில் – dark akil, hard akil, அம் புகை – beautiful smoke, கொளீஇ – burned it (சொல்லிசை அளபெடை), யாழ் இசை – lute music, அணி மிகு வரி – song with beautiful lines, மிஞிறு – honey bees, ஆர்ப்ப – sang, தேம் கலந்து – with sweet fragrance (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு), மணி நிறம் கொண்ட – with the color of sapphire, மா இரு குஞ்சியின் – with big dark head hair, மலையவும் – from the mountains, நிலத்தவும் – from the land, சினையவும் – from branches, சுனையவும் – from springs, வண்ண வண்ணத்த மலர் – many different colors, ஆய்பு – chosen, analyzed, விரைஇய – mixed and tied together (சொல்லிசை அளபெடை), தண் நறும் தொடையல் – cool fragrant garland, வெள் போழ் கண்ணி – white thālai (fragrant screwpine) frond strand, நலம் பெற – made it beautiful, சென்னி – head, நாம் உற – causing fear, causing awe, மிலைச்சி – wearing

பைங்கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி
அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇச் செந்தீ
ஒண் பூம்பிண்டி ஒரு காது செரீஇ,
அம் தளிர்க் குவவு மொய்ம்பு அலைப்பச் சாந்து அருந்தி   120
மைந்து இறை கொண்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து
தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய,
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறைத் தடக் கையின்
வண்ண வரிவில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து,
நுண் வினைக் கச்சைத் தயக்கு அறக் கட்டி,   125
இயல்அணிப் பொலிந்த ஈகை வான் கழல்
துயல்வருந்தோறும் திருந்தடிக் கலாவ,  (117-127)

His hair was also adorned with
a strand made with jasmine
flowers with tender stems and
beautiful petals.
On one ear he had flame-like,
tender shoots of asoka tree that
rubbed on his thick shoulders.

His wide, lifted chest had sandal
paste and a fragrant garland worn
according to tradition, along with
ornaments.

Fitting the red lines of his
palms, he carried a tightly tied,
colored bow on his big forearm, and
checked his arrows.  He wore tightly
a finely made cotton girdle.  His
beautiful, gold warrior anklets
moved when he walked.

Meanings:   பைங்கால் பித்திகத்து – of jasmine flowers with green stems, ஆய் இதழ் – beautiful petals, அலரி – flowers, அம் தொடை – beautifully strung, ஒரு காழ் – one strand, வளைஇ – placed it around (சொல்லிசை அளபெடை), செந்தீ – like red flame, ஒண் – bright, பூம்பிண்டி – flowers of asoka trees, Saraca indica, ஒருகாது செரீஇ – placed it behind one ear (செரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), அம் தளிர் – beautiful shoots, குவவு – thick, மொய்ம்பு – shoulders, அலைப்ப – to move, சாந்து அருந்தி – rubbed sandal paste, மைந்து இறை கொண்ட – strength residing, மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து – on the wide lifted chest, தொன்றுபடு – ancient, according to tradition, நறும் தார் – fragrant garland, பூணொடு பொலிய – splendid with jewels, beautiful with jewels, செம் பொறிக்கு ஏற்ற – fitting the red lines (of the palm), வீங்கு – tight, big, இறை – forearm, தடக் கையின் – with big hands, வண்ண வரி வில் ஏந்தி – holding a colorful tightly tied bow, அம்பு தெரிந்து – checked the arrows, நுண் வினை – finely made, கச்சை – cloth tied around the body, தயக்கு அற – without movement, tightly,  கட்டி – tied, இயல் அணிப் பொலிந்த – naturally beautiful, ஈகை – gold, வான் கழல் – superior gold war anklets, துயல்வருந்தொறும் – whenever they moved, திருந்தடி- beautiful feet, perfect feet, கலாவ – moved up and down

வந்தன நாய்கள்

முனை பாழ்படுக்கும் துன்னருந் துப்பின்,
பகை புறங் கண்ட பல்வேல் இளைஞரின்,
உரவுச்சினம் செருக்கித் துன்னுதொறும் வெகுளும்   130
முளை வாள் எயிற்ற வள் உகிர் ஞமலி,
திளையாக் கண்ண வளைகுபு நெரிதர,
நடுங்குவனம் எழுந்து நல்லடி தளர்ந்தியாம்
இடும்பை கூர் மனத்தேம், மருண்டு புலம் படர, (128-134)

The Dogs Came

Like spear-wielding, young
warriors with unapproachable
strength who ruin hostile lands
and make enemies flee in fear,
dogs in rage, with bright teeth
looking like bamboo shoots,
sharp claws, and unblinking eyes,
came close to us and we trembled.

We rose up, but our steps faltered.
We were confused, fearful and thought
about running away to another place.

Meanings:   முனை பாழ்படுக்கும் – ruining enemy lands, துன் அரும் துப்பின் – with unapproachable strength, பகைப் புறம் கண்ட – on seeing the backs of enemy forces, பல் வேல் இளைஞரின் – like young warriors with spears (இளைஞரின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), உரவுச்சினம் – with great anger, செருக்கி – became arrogant, துன்னுதொறும் – whenever they got closer, வெகுளும் – getting angry, முளை – bamboo shoots (white), வாள் – bright, sharp,  எயிற்ற – with  teeth, வள் உகிர் – sharp claws, large claws, ஞமலி – dogs, திளையாக் கண்ண – with eyes that did not blink, வளைகுபு – surrounded us, நெரிதர – they got close, நடுங்குவனம் – we trembled (தன்மைப் பன்மை), எழுந்து – rose up, நல்லடி தளர்ந்தியாம் யாம் இடும்பை கூர் மனத்தேம் – our steps faltered and we were with worried minds (தளர்ந்தியாம் – குற்றியலிகரம், தளர்ந்து யாம்), மருண்டு – getting confused, புலம் படர – running away from there

நாய்களை அடக்கிக் கெடுதி வினவிய தலைவன்

மாறு பொருது ஓட்டிய புகல்வின் வேறு புலத்து   135
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம்
அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி,
மெல்லிய இனிய மேவரக் கிளந்து எம்
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி, “ஒண்தொடி
அசைமென் சாயல் அவ்வாங்கு உந்தி,   140
மட மதர் மழைக் கண் இளையீர்! இறந்த
கெடுதியும் உடையேன்” என்றனன்.  (135-142)

The Hero Controlled the Dogs

He came to us like a bull that
fought and chased away its
enemies, and eyed cows in a
new land.  He understood our
fear, worried about it,
and spoke to us gingerly to
alleviate our worries.

He praised our five-part braids,
bright bangles and beauty adored
by many, and said,
“O young women of tender nature,
beautiful curved navel and delicate
moist eyes, the game I was hunting
escaped from me”.

Meanings:   மாறு பொருது ஓட்டிய – chased away enemies by fighting with them, புகல்வின் – with arrogance, வேறு புலத்து – in a new land, ஆ காண் – on seeing the cows, விடையின் – like a bull, அணி பெற வந்து – came beautifully, எம் அலமரல் – our distress, ஆயிடை – at that time, வெரூஉதல் – since we were afraid (இன்னிசை அளபெடை), அஞ்சி – fearing, மெல்லிய இனிய – delicately and sweetly, மேவரக் கிளந்து – uttered suitable words (for our fear to be eliminated), எம் ஐம்பால் – our five part braids, ஆய் கவின் – delicate beauty, beauty that has been analyzed by others, ஏத்தி – praised, ஒண்தொடி – bright bangles, அசைமென் சாயல் – moving delicate nature, அவ்வாங்கு உந்தி – beautiful curved navel, மடமதர் மழைக்கண் – delicate luscious moist eyes, very delicate moist eyes, இளையீர் – O young women, இறந்த – ran away (from me), கெடுதியும் உடையேன் – the game I was hunting escaped from me

நங்கையின் சொல்லை எதிர்பார்த்து நின்றான் நாயகன்

——– ———- ———– அதன் எதிர்
சொல்லேம் ஆதலின், அல்லாந்து கலங்கிக்,
“கெடுதியும் விடீஇர் ஆயின், எம்மொடு
சொல்லலும் பழியோ மெல்லியலீர்” என,   145
நைவளம் பழுநிய பாலை வல்லோன்
கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும்
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த
தாது அவிழ் அலரித் தா சினை பிளந்து,
தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சிக்,   150
கல்லென் சுற்றக் கடுங்குரல் அவித்து, எம்
சொல்லற் பாணி நின்றனன் ஆக, (142-152)

He Waited for an Answer

We did not respond to his
words.
He became sad and confused.
“Young ladies!  Even if you
don’t tell me whether you saw
the animal that escaped from me,
is it so wrong to talk to me?”

He broke off a tree branch
……….whose pollen-filled flowers
……….were swarmed by female bees
……….that attract male bees which
……….hum, creating sweet music like
……….that from the plucked strings
……….of a skilled musician’s pālai
……….lute playing naivalam melody,
raised it with strength like a bull
elephant that defied its keeper’s goad.
He controlled his loudly barking dogs.
Their barking sounds died down and
he waited for our reply.

Notes:  குறிஞ்சிப்பாட்டு 146 – நைவளம் பழுநிய பாலை வல்லோன், சிறுபாணாற்றுப்படை 36 – நைவளம் பழுநிய நயந்தெரி பாலை.  மாதர் காதல் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 32).

Meanings:   அதன் எதிர் சொல்லேம் – we did not talk in response to that, ஆதலின் – so, அல்லாந்து கலங்கி – he became sad and confused, கெடுதியும் விடீஇர் ஆயின் – even if you don’t show me where it escaped (the animal that he was hunting), எம்மோடு – with me, சொல்லலும் – to talk, பழியோ – is it so wrong, மெல்லியலீர் – O delicate young woman, என – thus, நைவளம் பழுநிய பாலை வல்லோன் – like a musician who plays the nattapādai melody perfectly with his pālai lute, கை கவர் நரம்பின் – with lute strings  played by his hands, இம்மென இமிரும் – sounding sweetly (இம்மென – ஒலிக்குறிப்பு), மாதர் வண்டொடு – with loving bees, with their female bees, சுரும்பு நயந்து இறுத்த – male bees come and stay with love, தாது – pollen, அவிழ் – open, bloom, அலரி – flowers, தா சினை – strong tree branches, பிளந்து – breaking, தாறு அடு களிற்றின் – like a male elephant that is not controlled by the goad (களிற்றின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), வீறு பெற ஓச்சி – raising victoriously, கல்லென் சுற்றம் – loud sounding pack (of dogs), கடுங்குரல் அவித்து – the loud barks stopped, எம் சொல்லற் பாணி – for for the time for us to reply,  நின்றனன் ஆக – he waited

புனம் வந்த சின யானைநடுங்கிய நங்கையர்

இருவி வேய்ந்த குறுங்கால் குரம்பைப்
பிணை ஏர் நோக்கின் மனையோள் மடுப்பத்
தேம்பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து   155
சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய்மடுத்து,
இரும் புனம் நிழத்தலின் சிறுமை நோனாது,
அரவு உறழ் அம் சிலை கொளீஇ, நோய்மிக்கு,
உரவுச்சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கிக்
கணை விடு புடையூக் கானம் கல்லென,   160
மடி விடு வீளையர் வெடிபடுத்து எதிரக்
கார்ப் பெயல் உருமிற் பிளிறிச் சீர்த் தக
இரும்பிணர்த் தடக்கை இரு நிலம் சேர்த்திச்
சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி, மரம் கொல்பு
மையல் வேழம் மடங்கலின் எதிர்தர,   165
உய்வு இடம் அறியேம் ஆகி, ஒய்யெனத்
திருந்து கோல் எல் வளை தெழிப்ப, நாணு மறந்து,
விதுப்புறு மனத்தேம் விரைந்து அவற் பொருந்திச்
சூர் உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க, (153-169)

Angry Elephant that came to the Forest,
and made the Young Women tremble

In a short-legged hut
woven with millet stubble,
a wife with the looks of a
beautiful doe, gave her husband
clear liquor to drink.
Drunk happily, he forgot to tend
his millet field.  A bull elephant
entered and ate the millet,
leaving only a small area untouched.

The farmer, whose rage was visible
on his body, lifted his snake-like,
beautiful bow and shot arrows, and
along with his workers created sounds
with rattles and other gadgets, and
whistled loudly in the field.

The elephant screamed like rainy
season’s thunder, and hit its black,
rough trunk with rage on the big
field with arrogance and rage.
Being in rut, it ruined nearby trees
and ran in confusion towards us.

Not knowing where to run and
forgetting our modesty, we ran
towards the young man and hugged
him, as our bright bangles jingled.
We trembled with fear like
pea****s possessed by gods.

Notes:   குடித்த பின் காவலை மறந்து: தேம்பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து சேமம் மடிந்த பொழுதின் 155-156, அகநானூறு 348 – பாப்புக் கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டுக் கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கிக் குறவர் முறித் தழை மகளிர் மடுப்ப மாந்தி அடுக்கல் ஏனல் இரும் புனம் மறந்துழி.  வீளையர் 161 – ஸி. ஜெகந்நாதாசார்யர் உரை – மனையோள் என்னும் ஒருமை சுட்டிய பெயர், மேல் வீளையர் என வருதலால் பன்மை சுட்டியவாறுமாம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இளைஞர் சீழ்க்கையராய்.

Meanings:   இருவி – grass stubble, grass hay, வேய்ந்த – woven, made, குறுங்கால் – short legged, குரம்பை – huts, பிணை – female deer, ஏர் நோக்கின் – with beautiful looks, மனையோள் – wife, மடுப்ப – gave to drink, தேம்பிழி – made from honey (தேம் தேன் என்றதன் திரிபு), தேறல் – liquor, மாந்தி – drank, மகிழ்சிறந்து – very happy, சேமம் – guarding, protecting, மடிந்த பொழுதில் – when it stopped, when he forgot to guard, வாய் மடுத்து – eat with the mouth, இரும்புனம் நிழத்தலின் – since the huge field (millet field) was ruined, சிறுமை நோனாது – upset that only a small section was untouched (by an elephant), அரவு உறழ் – like a snake (உறழ் – உவம உருபு), அம் சிலை – beautiful bow, கொளீஇ – strung (சொல்லிசை அளபெடை), நோய் மிக்கு – very upset, உரவுச்சின – great anger, முன்பால் – with might, உடல் சினம் செருக்கி – with arrogance and rage appearing on the body, கணை விடு – released the arrows (கணைவிடு என்றவிடத்து ‘விடுபு’ என்ற செய்பு என் எச்சம் ‘விடு’ என விகாரப்பட்டு நின்றது), புடையூ – hitting rattles and other gadgets and creating sounds (செய்யூ என்னெச்சம்), கானம் – forest, கல் என – with a loud noise, மடி விடு – folded lips, வீளையர் – one who whistled, வெடிபடுத்து எதிர – made loud noises, கார்ப் பெயல் உருமின் – made noises like the rainy season’s thunder, பிளிறி – screamed, சீர் தக – to match pride, இரும் பிணர்த் தடக்கை – black or black rough trunk, இரு நிலம் சேர்த்தி – placed it on the land, hit it against the big land, சினம் திகழ் கடாஅம் – with great anger and in rut (கடாஅம் – இசை நிறை அளபெடை), செருக்கி – with arrogance, with hostility, மரம் கொல்பு – ruined the trees, மையல் வேழம் – confused male elephant, மடங்கலின் – like death, எதிர்தர – came from the other side, உய்விடம் அறியேம் ஆகி – not knowing a safe place to go to, ஒய்யென – rapidly (விரைவுக்குறிப்பு), திருந்து கோல் – perfectly round, எல் வளை – bright bangles, தெழிப்ப – sounding, நாணு மறந்து – forgetting shyness, விதுப்பு உறு மனத்தேம் – with trembling minds, விரைந்து – rapidly, அவற் பொருந்தி – went and hugged him, சூர் உறு மஞ்ஞையின் – like pea****s that are possessed by gods (மஞ்ஞையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), நடுங்க – trembling

அம்பு எய்தி அன்பு செய்தான் தலைவன்

——— ————வார் கோல்
உடு உறும் பகழி வாங்கிக் கடு விசை   170
அண்ணல் யானை அணி முகத்து அழுத்தலின்,
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதரப்
புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது,
அயர்ந்து புறங்கொடுத்த பின்னர் நெடுவேள்
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு களம் கடுப்பத் (169-175)

The Hero saved us with his Arrows

He placed his arrow with long shaft
on the nocking point of the bowstring,
pulled the string back and shot it swiftly,
piercing the beautiful face of the
noble elephant, and blood flowed down
the wound on its face with dots and lines.

Its forehead shattered.  Forgetting itself
it ran away, showing its back.  The place
appeared like a veriyāttam ground set
up to appease Murukan who hurt women.

Notes:  புள்ளி வரி (173) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – புகர்களும் வரிகளும், C. ஜெகந்நாதாசார்யார் உரை – புள்ளி வரி, ஒரு பொருட்பன்மொழி.

Meanings:   வார் கோல் – long shaft, உடு – where arrows are pressed against the bowstring, உறும் – placed, பகழி – arrows, வாங்கி – pulled it back, கடு விசை – shot it swiftly, அண்ணல் யானை – esteemed/prestigious elephant, அணி முகத்து அழுத்தலின் – since the arrow entered its beautiful face, புண் உமிழ் குருதி – blood from the wound, முகம் பாய்ந்து – spread on its face, இழிதர – flowed down, புள்ளி வரி – dots and stripes, நுதல் சிதைய – forehead got ruined, நில்லாது – without standing there, அயர்ந்து – forgetting (himself), புறங்கொடுத்த பின்னர் – after it showed the back and ran, நெடுவேள் – Murukan, அணங்கு உறு மகளிர் – women who are hurt by Murukan’s anger, ஆடு களம் கடுப்ப – like a veriyāttam ground (கடுப்ப – உவம உருபு)

திணி நிலைக் கடம்பின் திரள் அரை வளைஇய,
துணையறை மாலையின் கை பிணி விடேஎம்;
நுரையுடைக் கலுழி பாய்தலின், உரவுத் திரை
அடுங்கரை வாழையின் நடுங்கப், பெருந்தகை
“அஞ்சில் ஓதி! அசையல் யாவதும்   180
அஞ்சல் ஓம்பு! நின் அணி நலம் நுகர்கு!” என,
மாசு அறு சுடர் நுதல் நீவி நீடு நினைந்து,
என் முகம் நோக்கி நக்கனன்;   (176-183)

Like garlands that are tied
around a thick kadampam tree
trunk, we clasped our hands together
without releasing them.  We trembled
like banana trees on the shores of a
flooded, raging, foaming river
hit by powerful waves.

The noble man looked at my friend
and said, “O young woman with
beautiful, soft hair!
Rid your fear!  I will enjoy your
beauty and virtue,” and rubbed
her perfect, shining forehead,
thought for a long time,
looked at my face, and smiled.

Notes:  துணை அறை மாலை – மகளிர் ஒழுங்குக்கு ஒப்புச் சாற்றுதலையுடைய மாலையைப் போன்று, ‘கடம்பினை முருகனாகக் கருதி மாலை சூடுதல் மரபு’ (பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை).

Meanings:   திணி நிலைக் கடம்பின் – of strong kadampam tree’s, Anthocephalus cadamba, Kadampa Oak, திரள் அரை – thick trunk, வளைஇய – surrounded (சொல்லிசை அளபெடை), துணை அறை மாலையின் – like tied garlands that announce the virtue of women (மாலையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது  ), கை பிணி விடேஎம் – we did not let go of our clasped hands, நுரையுடை – having foam, கலுழி – the muddied water, the flood water, பாய்தலின் – since it leapt and flowed, உரவுத்திரை – powerful waves, அடுங் கரை – attacking the shores, வாழையின் நடுங்க – like the banana trees that shake (வாழையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது  ), பெருந்தகை – the noble man, the leader, அஞ்சில் ஓதி – O woman with beautiful fine hair (அன்மொழித்தொகை), அசையல் – do not be confused, யாவதும் – totally, அஞ்சல் ஓம்பு – remove your fear, நின் அணி நலம் – your beauty and virtue, நுகர்கு என – I will enjoy them, மாசு அறு – blemish-less, சுடர் நுதல் – shining forehead, நீவி – rubbed, நீடு நினைந்து – thought for a long while, என் முகம் நோக்கி – looked at my face, நக்கனன் – he smiled

தலைவி தலைவனோடு கூடல்

——— ————— அந்நிலை,
நாணும் உட்கும் நண்ணுவழி அடைதர,
ஒய்யெனப் பிரியவும் விடாஅன் கவைஇ,   185
ஆகம் அடைய முயங்கலின், (183-186)

The Hero and the Heroine United

Because of shyness and fear
my friend tried to slip
away from his embrace.
But without letting her go
he hugged her tightly,
holding her to his chest.

Meanings:   அந்நிலை – in that state, நாணும் உட்கும் – shyness and fear, நண்ணுவழி – when he was close, அடை தர – they appeared, ஒய்யென – rapidly, பிரியவும் விடாஅன் – he did not let her escape from his embrace (விடாஅன் – இசை நிறை அளபெடை), கவைஇ – he hugged (சொல்லிசை அளபெடை), ஆகம் அடைய முயங்கலின் – since he hugged her tightly to his chest__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 23907
Date:
Permalink  
 

 தலைவன் நாட்டின் சிறப்பு

———- ———அவ்வழி
பழுமிளகு உக்க பாறை நெடுஞ்சுனை
முழு முதற் கொக்கின் தீங்கனி உதிர்ந்தெனப்,
புள் எறி பிரசமொடு ஈண்டி பலவின்
நெகிழ்ந்து உகு நறும் பழம் விளைந்த தேறல்   190
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர்ச்
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவுக் களம் நந்தி,
அரிக்கூட்டு இன்னியம் கறங்க ஆடுமகள்
கயிறு ஊர் பாணியின் தளரும் சாரல்
வரையர மகளிரின் சாஅய் விழைதக,   195
விண் பொரும் சென்னிக் கிளைஇய காந்தள்
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல
வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெறப் பொலிந்த
குன்று கெழு நாடன் (186-199)

The Splendor of the Hero’s Country

In the lord’s country, ripe
pepper had fallen on a boulder
which had a large pond into which
sweet mangoes had dropped from
a tree with a large trunk, honey was
scattered by bees, and the juice from
cracked, oozing jackfruits had also
fallen in, creating aged liquor.

Thinking it was water, a pea****
drank it, and tottered like a tired
female dancer who had danced on a
tight rope to sweet music played with
rhythm, in the wide town’s celebration
grounds during the festive days.

Since mountain goddesses dance on
the high summits that are delightful
to the eyes, glory lilies with cool fragrant
flowers, that grow on the sky-high peaks,
have spread to the lower levels, making
his mountain appear beautiful like a field
covered with many pieces of fine fabric.

Notes:  நச்சினார்க்கினியர் உரை – (187-191) – மிளகு உக்க பாறை அந்நிலத்து மாக்கள் உறைகின்ற ஊராகவும், நெடுஞ்சுனை தலைவன் குடியாகவும், மாம்பழத்தாலும் பலாப்பழத்தாலும் விளைந்த தேறல் தந்தையாலும் தாயாலும் உளனாகிய தலைவனாகவும், பிரசம் இவரைக்கூட்டின பால்வரை தெய்வமாகவும், அதனை உண்ட மயில் உயர்ந்த தலைவனைத் தன் குலத்திற்கு ஓத்தானாகக் கருதி நுகர்ந்த தலைவியாகவும், அத் தேறலில் பிறந்த களிப்பு களவொழுக்கத்திற் பிறந்த பேரின்பமாகவும், மயில் ஆடவாற்றாத் தன்மை வருந்திக் குறைந்த தன்மையாகவும் உள்ளுறை உவமம் கொள்க.  நச்சினார்க்கினியர் உரை (196-199)– உயர் நிலத்தே நின்று மணக்கின்ற காந்தள் வரையர மகளிராற் கீழ் நிலத்தே பரந்து அவ்விடத்தைக் கச்சு விரித்தாற்போல் அழகு பெறுத்தும் என்றதனால் நம்மில் உயர்ச்சியுடைய தலைவன் நமது நல்வினையால் தனது பெருமைதானும் ஒழிந்து இவ்விடத்தே வந்து கூடி நமக்கும் உயர்ச்சியுளதாக்கி நம்மை அழகு பெறுத்துகின்றான் என்று உள்ளுறை உவமம் எய்திற்று.  அகநானூறு 2 – கோழ் இலை வாழைக் கோள் முதிர் பெருங்குலை ஊழுறு தீங்கனி உண்ணுநர்த் தடுத்த சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ்படு பாறை நெடுஞ்சுனை விளைந்த தேறல் அறியாது உண்ட கடுவன் அயலது கறி வளர் சாந்தம் ஏறல் செல்லாது நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும்.  There are references to mountain goddesses in Ainkurunūru 191, Natrinai 34, 182, 185, 192, 356, Kurunthokai 100, 218 and Akanānūru 62, 162, 198, 288, and 342.

Meanings:   அவ்வழி – that way/beautiful path, பழு மிளகு உக்க பாறை – rocks on which ripe pepper have fallen (பழுமிளகு – வினைத்தொகை), நெடுஞ்சுனை – big spring, long spring, முழு முதல் – big base, big trunk, கொக்கின் – mango tree’s, தீம் கனி உதிர்ந்தென – sweet fruits that dropped, புள் எறி – bees scattered, பிரசமொடு – with honey, ஈண்டு – joined, பலவின் – of jackfruit trees, நெகிழ்ந்து உகு – cracked and oozing, swollen and oozing, நறும் பழம் – sweet fruits, விளைந்த தேறல் – aged liquor, நீர் செத்து – thought it was water, அயின்ற – drank, தோகை – pea****, வியல் ஊர் – wide town, சாறு கொள் – when festivities happen, ஆங்கண் – there, விழவு களம் – celebration grounds, நந்தி – filled, அரி – sharp tones, rhythm, கூட்டு – together, இன் இயம் கறங்க – sweet music being played, ஆடுமகள் – dancing girl, கயிறு ஊர் – moving on the ropes (tight ropes), பாணியின் – with rhythm, தளரும் – moves delicately (pea****s), சாரல் – mountain slopes, வரையர மகளிரில் – mountain goddesses, சாஅய் – ruined (இசை நிறை அளபெடை), விழைதக – desirable to those who see, விண் பொரும் – touching the skies, சென்னி – summits, mountain tops, கிளைஇய காந்தள் – branching glory lily plants (கிளைஇய – சொல்லிசை அளபெடை), தண் கமழ் அலரி – cool fragrant flowers, தாஅய் – have spread (இசைநிறை அளபெடை), நன் – fine, பல – many, வம்பு விரி – cloth spread, களத்தின் – like a field, கவின் பெற பொலிந்த – beautiful and splendid, குன்று கெழு நாடன் – man from the mountain-filled country

இல்லறம் நாடினான் இனியவன்

—————- —–எம் விழைதரு பெருவிறல்
உள்ளத் தன்மை உள்ளினன் கொண்டு,   200
சாறு அயர்ந்தன்ன மிடாஅச் சொன்றி
வருநர்க்கு வரையா வள நகர் பொற்ப,
மலரத் திறந்த வாயில் பலர் உணப்
பைந்நிணம் ஒழுகிய நெய்ம் மலி அடிசில்
வசையில் வான் திணைப் புரையோர் கடும்பொடு,   205
விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை
நின்னோடு உண்டலும் புரைவது என்று ஆங்கு,
அறம் புணை ஆகத் தேற்றிப், (199-208)

The Sweet Man Desired Marriage

The victorious man told us about how they
as a couple would feed everybody who came
to their big, splendid house with an open door.
Food would be cooked in big pots as done on
festive days and meals would be served,
cooked with rice, abundant amouns of ghee
and fresh fat.

He said to my friend, “O noble one!
After those of great heritage and relatives
have eaten their full, we will eat together the
left-over food.  Eating with you will be special.
We will live with justice, and be a raft to each
other in marriage,”.

Meanings:   எம் விழைதரு – desiring us, பெருவிறல் – the man who is greatly victorious (பெருவிறல் – அன்மொழித்தொகை), உள்ளத் தன்மை – about the mind (of the heroine), உள்ளினன் கொண்டு – he thought about it, சாறு அயர்ந்து அன்ன – like how festivals were celebrated, மிடாஅ – in a big pot (இசை நிறை அளபெடை), சொன்றி – rice, வருநர்க்கு – for those who come, வரையா – without limit, வள நகர் – rich house, பொற்ப – to be splendid, மலரத் திறந்த – wide open, வாயில் – entrance, பலர் உண – for many to eat (உண உண்ண என்பதன் விகாரம்), பை நிணம் – fresh fat, ஒழுகிய – flowing, நெய் மலி அடிசில் – ghee filled rice, வசையில் – without fault, வான் திணை – superior clans, noble heritage, புரையோர் – superior people, கடும்பொடு – with relatives, விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் – left over after they are fed festive meals, பெருந்தகை – noble one, நின்னோடு உண்டலும் – eating with you, புரைவது – it will be great, என்று ஆங்கு – thus he said there, அறம் – justice, charity, புணையாகத் தேற்றி – he explained that they will be a raft to each other

ஆணை தந்து ஆற்றுவித்தான் தலைவன்

————– பிறங்கு மலை
மீமிசைக் கடவுள் வாழ்த்திக் கைதொழுது,
ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி, 210
அம் தீம் தெள் நீர் குடித்தலின் நெஞ்சமர்ந்து,
அரு விடர் அமைந்த களிறுதரு புணர்ச்சி
வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும்
பூ மலி சோலை அப்பகல் கழிப்பி, (208-214)

Promises He made to Comfort Us

He praised and worshipped
the god of the huge mountains
with palms pressed together,
made promises,
and drank fine, clear sweet water,
in order to unite with my friend.

After being united by an elephant in the
harsh forest, they spent the day in a grove
with flowers, desired by the celestials
who live in the skies.

Meanings:    பிறங்கு மலை – huge mountains, bright mountains, மீமிசை –above (மீமிசை – ஒருபொருட் பன்மொழி), கடவுள் – God, Murukan, வாழ்த்தி – praised, கைதொழுது – worshipped with hands, ஏம் உறு – to attain happiness (ஏம் – ஏமம் என்பதன் கடைக்குறை), வஞ்சினம் – promises, வாய்மையின் – truthfully, தேற்றி – he explained, அம் – beautiful, தீம் –sweet, தெள் நீர் – clear water, குடித்தலின் – since he drank, நெஞ்சு அமர்ந்து – hearts united, அரு விடர் அமைந்த – in the difficult forest, களிறுதரு புணர்ச்சி – union brought by a male elephant, வான் உரி உறையுள் – residing in the skies, வயங்கியோர் – the celestial beings, thēvars, அவாவும் – desire, பூ மலி சோலை – flower-filled grove, அப்பகல் – that day time, கழிப்பி – we spent

வந்தது மாலைக் காலம்!

எல்லை செல்ல ஏழ் ஊர்பு இறைஞ்சிப்   215
பல் கதிர் மண்டிலம் கல் சேர்பு மறைய,
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட, ஆன் கணம்
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர,
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில்
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவப்,   220
பாம்பு மணி உமிழப், பல் வயின் கோவலர்
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற,
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்புவிட, வள மனைப்
பூந்தொடி மகளிர் சுடர் தலைக் கொளுவி,
அந்தி அந்தணர் அயரக், கானவர்   225
விண் தோய் பணவை மிசை ஞெகிழி பொத்த,
வானம் மாமலைவாய் சூழ்பு கறுப்புக் கானம்
கல்லென்று இரட்ட புள்ளினம் ஒலிப்பச்,
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்பத்
துனைஇய மாலை துன்னுதல் காணூஉ. (215-230)

Evening time arrived

As evening ended, the sun that
rides a chariot with seven horses
disappeared behind the mountains.
Herds of deer gathered under trees.
Cows raised their voices, calling
their calves as they entered their
stables filling up the spaces.

A black ibis with curved beak called
out for its mate from a frond in the tall,
black palmyra tree, and the calls
resembled the toots of a vayir horn.
Snakes spit gems and cattle herders
played clear sounding āmpal tunes
with their sweet flutes.

Āmpal flowers opened their lovely
petals, women in rich homes wearing
bangles with flower patterns lit lamps
with wicks, Brahmins performed their
twilight rituals, forest dwellers lit fire
torches in their sky-high platforms,
dark-colored clouds surrounded the
mountains, rhythmic sounds arose,
and flocks of birds were chirping in the
forest.

Evening came fast, like an enraged
king going to a victorious battlefield.

Notes:  Puranānūru 294, Akanānūru 72, 92, 138, 192, 372, Kurunthokai 239 and Natrinai 255, have references to snakes spitting gems.  ஆ மன்றத்தில் புகுதல்: அகநானூறு 14 – கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும், அகநானூறு 63 –  கன்று காணாது புன்கண்ண செவி சாய்த்து மன்று நிறை பைதல் கூரப் பல உடன் கறவை, அகநானூறு 64 – மன்று நிறை புகுதரும் ஆ, அகநானூறு 253 – கன்றுடைப் பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம், கலித்தொகை 119 – கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர, புறநானூறு 387 – மன்று நிறையும் நிரை, குறிஞ்சிப்பாட்டு 217 –  ஆன் கணம் கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர.  துனை – கதழ்வும் துனைவும் விரைவின் பொருள் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 19).

Meanings:   எல்லை செல்ல – making daytime end, ஏழ் ஊர்பு – riding a chariot with seven horses (ஏழ் – ஆகுபெயர், ஏழு குதிரைகளைக் காட்டிற்று), பல் கதிர் மண்டிலம் –sun with many rays, இறைஞ்சி – went down கல் சேர்பு – reached the mountains, மறைய – it hid, மான் கணம் – deer herd, மர முதல் – near the tree trunks, தெவிட்ட – gather, chew their cud (Po. Ve. Somasundaranar gives both meanings for தெவிட்டல் – திரளுதல் and அசையிடுதல்), ஆன் கணம் – herd of cows, கன்று பயிர் குரல – with voices calling their calves, மன்று – stables, நிறை புகுதர – entered filling them, ஏங்கு ஒங்கு வயிர் இசைய – like the sounds of a vayir horn, கொடுவாய் – curved beaks, அன்றில் – black ibis, ஓங்கு இரும் பெண்ணை – tall black palmyra tree, அக மடல் – from inside the fronds, அகவ – calls (its mate), பாம்பு மணி உமிழ – snakes drop gems, பல்வயின் – many places, கோவலர் – cattle herders, ஆம்பல் தீங்குழல் – āmpal tune with their sweet flutes, தெள் விளி பயிற்ற – playing clear music, ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட – beautiful white waterlily petals have opened from closed/pointed buds, வள மனை – wealthy homes, பூந்தொடி மகளிர் – women wearing bangles which have flower patterns, சுடர்தலைக் கொளுவி – light the lamps with wicks, அந்தி அந்தணர் அயர – Brahmins perform their rituals in the twilight hours, கானவர் – forest dwellers, விண் தோய் பணவை மிசை – from their sky-high platforms, ஞெகிழி பொத்த – light fire torches, use kindling sticks and start flames, வானம் – cloud, மாமலைவாய் – in the big mountains, சூழ்பு – surround, கறுப்ப – become black in color, கானம் கல்லென்று இரட்ட –  rhythmic sounds are heard in the forest, புள்ளினம் ஒலிப்ப – flocks of birds call, சினைஇய வேந்தன் – an angry king (சினைஇய – சொல்லிசை அளபெடை), செல் சமம் – going to a victorious battle, கடுப்ப – like (உவம உருபு), துனைஇய மாலை – evening that is arriving fast (துனைஇய – சொல்லிசை அளபெடை), துன்னுதல் – getting close, காணூஉ – on seeing that (இன்னிசை அளபெடை, செய்யூ என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம்)

மன்றலில் மணப்பேன் என்று கூறிப் பிரிதல்

“நேர் இறை முன் கை பற்றி நுமர் தர,
நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள்!
கலங்கல் ஓம்புமின், இலங்கு இழையீர்!” என,
ஈர நல் மொழி தீரக் கூறித்,
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து,   235
துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில்
உண் துறை நிறுத்துப் பெயர்ந்தனன். (231-237)

Promise of wedding before leaving

On seeing that, he consoled her
and said, “Woman with splendid
jewels!  Your family,
holding your delicate forearms,
will give you to me in marriage.

I will conduct a fine wedding
that the whole country will know
about in a few days.  Do not
worry!  Get rid of your sorrow.”

He accompanied us like a bull
that had united with its mate.

He left us near the water tank
entrance of our ancient town
where drums never rest,
and then he went his way.

Meanings:  நேர் இறை – delicate wrists, perfect wrists, முன்கை பற்றி – holding the forearms, நுமர் தர – your relatives give you (in marriage to me), நாடறி – have the whole country know about it, நன்மணம் – fine marriage, அயர்கம் – I will conduct, சில் நாள் – in a few days, கலங்கல் – worrying, ஓம்புமின் – avoid it (ஓம்புமின் – மின் முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று விகுதி, a verbal plural suffix of the second person), இலங்கு இழையீர் – O women with splendid jewels, என – thus, நன் மொழி – fine words, consoling words, தீரக் கூறி – words to remove her sorrow, துணை புணர் ஏற்றின் – like a bull that united with its mate, எம்மொடு வந்து – he came with us, துஞ்சா முழவின் மூதூர் – ancient town with non-stopping drum sounds, வாயில் – gate, உண் துறை – water tank port, நிறுத்துப் பெயர்ந்தனன் – he dropped us and left

தொடர்ந்தது தோன்றலின் உறவு!

—————- ————– அதற்கொண்டு,
அன்றை அன்ன விருப்பொடு என்றும்
இரவரல் மாலையனே வருதோறும்
காவலர் கடுகினும், கத நாய் குரைப்பினும்,  240
நீ துயில் எழினும், நிலவு வெளிப்படினும்,
வேய் புரை மென் தோள் இன்துயில்
பெறாஅன் பெயரினும், முனியல் உறாஅன்,
இளமையின் இகந்தன்றும் இலனே, வளமையின்
தன் நிலை தீர்ந்தன்றும் இலனே; (237-245)

The Relationship Continues

Since that day,
he has been in love with her
with the same intensity that
was there on the first day.

He comes every night to see her.
He does not nurture hatred, even
if the guards are alert, or angry dogs
bark, or you wake up from sleep, or
there is bright moonlight, or if there
are misunderstood cues to meet him,
and he is unable to get sweet sleep
with my friend with bamboo-like,
delicate arms.  He is not past his
youth, nor is he arrogant because
of his wealth.  He is not removed
from the fine traits of his clan.

Notes:  இர (239) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இரா, இறுதியினின்ற ஆகாரம் குறுகி ‘இர’ என நின்றது.  குறி எனப்படுவது இரவினும் பகலினும் அறியக் கிளந்த ஆற்றது என்ப (தொல்காப்பியம், களவியல் 38).   அகநானூறு 122 – இரும்பிழி மாரி அழுங்கல் மூதூர் விழவு இன்றாயினும் துஞ்சாது ஆகும், மல்லல் ஆவணம் மறுகுடன் மடியின் வல் உரைக் கடும் சொல் அன்னை துஞ்சாள், பிணி கோள் அருஞ்சிறை அன்னை துஞ்சின் துஞ்சாக் கண்ணர் காவலர் கடுகுவர், இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று வலஞ்சுரித் தோகை ஞாளி மகிழும், அரவவாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் பகலுரு உறழ நிலவுக் கான்று விசும்பின் அகல்வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே, திங்கள் கல் சேர்வு கனை இருள் மடியின் இல் எலி வல்சி வல்வாய்க் கூகை கழுது வழங்கு யாமத்து அழிதகக் குழறும், வளைக் கண் சேவல் வாளாது மடியின் மனைச் செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும்.

Meanings:   அதற்கொண்டு – since that day of their union, அன்றை அன்ன – like the first day (with the same love), விருப்பொடு – with desire, என்றும் – forever, இரவரல் மாலையனே – it has been his nature to come at night (இர – இரா, இறுதியினின்ற ஆகாரம் குறுகி இர என நின்றது), வருதோறும் – whenever he comes, காவலர் கடுகினும் – even if the guards react fast, கத நாய் குரைப்பினும் – and if angry dogs bark, நீ துயில் எழினும் – even if you wake up from your sleep, நிலவு வெளிப்படினும் – even if there is a lot of moon light, வேய் புரை மென் தோள் – bamboo like delicate arms (புரை – உவம உருபு, a comparison word), இன்துயில் – sweet sleep, என்றும் – always, பெறாஅன் – he does not get (பெறாஅன்  – இசை நிறை அளபெடை), பெயரினும் – even if he comes and leaves and is unable to see her due to misunderstood cue, முனியல் உறாஅன் – he does not hate (உறாஅன் – இசை நிறை அளபெடை), இளமையின் இகந்தன்றும் இலனே – he is not past his youth (இலனே – ஏகாரம் அசை நிலை, an expletive), வளமையில் – due to his wealth, தன் நிலை – his status, his clan, தீர்ந்தன்றும் இலன் – he is not removed

தலைவியின் துயரம்

———- ———- கொன் ஊர்
மாய வரவின் இயல்பு நினைஇத் தேற்றி,
நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் சோரா,
ஈரிய கலுழுமிவள் பெரு மதர் மழைக் கண்
ஆகத்து அரிப் பனி உறைப்ப, நாளும்
வலைப்படு மஞ்ஞையின் நலம் செலச் சாஅய்   250
நினைத்தொறும் கலுழுமால் இவளே. ———- (245-251)

The Heroine’s Sorrow

My friend worries about the
uncertain trysts in this fearful
town, and desires marriage
with him.

Thinking about him,
she wilts like a flower pelted
by rapidly falling rain drops.

The teardrops that flow from
her big, beautiful eyes
fall on her breast.
Each day, she struggles in pain
like a pea**** that has been
caught in a net.
She cries, ruining her beauty.

Meanings:   கொன் ஊர் – fierce town (to the heroine because of gossip and slander, கொன் – அச்சம், இடைச்சொல்), மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி – thinking about the uncertain trysts at night when he comes and wanting to get married (நினைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), நீர் எறி மலரின் – like a flower on which rain water falls (மலரின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), சாஅய் – wilted, ruined (இசை நிறை அளபெடை), இதழ் சோரா – her eyelids tiring, ஈரிய – wet, கலுழும் இவள் – she cries, பெரு மதர் – big beautiful, luscious beautiful, மழைக்கண் – moist eyes, ஆகத்து – on her breasts, அரிப்பனி உறைப்ப – tear drops fall down, நாளும் – each day, வலைப்படு மஞ்ஞையின் – like a pea**** caught in a net (மஞ்ஞையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), நலம் செல – ruining her beauty, சாஅய் – she has become thin, she has become sad (இசை நிறை அளபெடை), நினைத்தொறும் – whenever she thinks about him, கலுழுமால் இவளே – she cries (கலுழுமால் – ஆல் அசை நிலை)

அவன் வரும் வழி இடர்கள் வாட்டியது இவளை!

———— —————— —————– கங்குல்
அளைச்செறி உழுவையும், ஆளியும், உளியமும்,
புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும், களிறும்,
வலியின் தப்பும் வன்கண் வெஞ்சினத்து
உருமும் சூரும், இரை தேர் அரவமும்,    255
ஒடுங்கு இருங் குட்டத்து அருஞ்சுழி வழங்கும்
கொடும் தாள் முதலையும், இடங்கரும், கராமும்,
நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும்,
பழுவும், பாந்தளும் உளப்படப் பிறவும்,
வழுவின் வழாஅ விழுமம் அவர்   260
குழுமலை விடர் அகம் உடையவால் எனவே. (251-261)

She is Disturbed by the Hindrances He Faces on the Path

At night, animals that live in caves
like tigers, āli and bears, wild bulls
that have hollow horns, male
elephants that kill ferociously,
powerful enraged thunderbolts,
deities, snakes that search for food,
narrow, dark ponds with three kinds
of crocodiles with crooked legs that
lie in wait in harsh eddies, bandits
who kill and cover bodies under heaps
of stones and leaves, slippery places,
places with seemingly regular paths
that end, demons, large mountain
snakes and others cause pain.

If caught by any of these, he will not
be able to escape, as he comes through
mountain ranges with clefts.

Notes:  Kurunthokai 324, Natrinai 292 and Kurinjippāttu have descriptions of the hero swimming through water with crocodiles.  There are references to Āli in Akanānūru 78, 252, 381, Kurinjippāttu 252, Natrinai 205, Puranānūru 207 and Porunarātruppadai 139.  It could be a lion, a mythical animal or an Indian striped hyena which is a fierce scavenger.  நற்றிணை 205 – ஆளி நன்மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர்ப் பூம்பொறி உழுவை தொலைச்சிய வைந் நுதி ஏந்து வெண்கோட்டு வயக் களிறு இழுக்கும்.  ஊழ் அடி முட்டமும் (258) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – முறைப்படியாயப் பின்பு வழி முட்டாயிருக்கும் இடங்களும், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நடை பாதைபோல் தோன்றிச் செல்லத் தேய்ந்து பின்னர் நெறியே காணப்படாது மாறிவிடும் நெறி.

Meanings:   கங்குல் – at night, அளை – caves, செறி – hiding, உழுவையும் – tigers and, ஆளியும் –and lions, and hyenas, and mythical animals, உளியமும் – and bears, புழல் கோட்டு – with hollow horns, ஆமான் – and jungle cattle/bisons, புகல்வியும் – male, களிறும் – and bull elephants, வலியின் – with strength, தப்பும் – ruined, killed, வன்கண் வெஞ்சினத்து – with strength and great rage, உருமும் – thunder, சூரும்– and distressing deities, இரை தேர் அரவமும் – and snakes that searches for food, ஒடுங்கு – narrow, இருங் குட்டத்து – in dark ponds, அருஞ்சுழி வழங்கும் –  lives in the harsh eddies, கொடுந் தாள் – curved legs, முதலையும் இடங்கரும் கராமும் – and 3 different kinds of crocodiles, நூழிலும் – and places where robbers kill and heap the bodies, இழுக்கும் – slippery places, ஊழ் அடி முட்டமும் – places with seemingly regular paths that eventually end unable to proceed further, பழுவும் – and devils, பாந்தளும் – and pythons, and large mountain snakes, உளப்படப் பிறவும் – these and others, வழுவின் வழாஅ விழுமம் – these dangers will cause pain which is unable to escape (வழாஅ – இசை நிறை அளபெடை), அவர் – he, குழு மலை – mountain range, விடர் அகம் – mountain cracks, caves, உடையவால் எனவே – since they have these (உடையவால் – ஆல் அசை நிலை, எனவே – ஏகாரம் அசை நிலை, an expletive)__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard