New Indian-Chennai News + more

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: நெடுநல்வாடை


Guru

Status: Offline
Posts: 24419
Date:
நெடுநல்வாடை
Permalink  
 


நெடுநல்வாடை

http://sangacholai.in/10-7.html

வையகம் பனிப்ப வலன் ஏர்பு வளைஇ
பொய்யா வானம் புது பெயல் பொழிந்து என
ஆர்கலி முனைஇய கொடும் கோல் கோவலர்
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி
புலம் பெயர் புலம்பொடு கலங்கி கோடல்	5
நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ
மெய் கொள் பெரும் பனி நலிய பலர் உடன்
கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க
மா மேயல் மறப்ப மந்தி கூர
பறவை படிவன வீழ கறவை		10
கன்று கோள் ஒழிய கடிய வீசி
குன்று குளிர்ப்பு அன்ன கூதிர் பானாள்
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ
பொன் போல் பீரமொடு புதல்புதல் மலர
பைம் கால் கொக்கின் மென் பறை தொழுதி	15
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல்
செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர
கயல் அறல் எதிர கடும் புனல் சாஅய்
பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை
அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப	20
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க
முழு முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின்
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை
நுண் நீர் தெவிள வீங்கி புடை திரண்டு	25
தெண் நீர் பசும் காய் சேறு கொள முற்ற
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா
குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க
மாடம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர்
ஆறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில்	30
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள்
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள்
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து
இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு வயின் திரிதர	35
வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறை பணை தோள்
மெத்தென் சாயல் முத்து உறழ் முறுவல்
பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண்
மடவரல் மகளிர் பிடகை பெய்த
செவ்வி அரும்பின் பைம் கால் பித்திகத்து	40
அம் இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ
நெல்லும் மலரும் தூஉய் கைதொழுது
மல்லல் ஆவணம் மாலை அயர
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல்	45
இன்புறு பெடையொடு மன்று தேர்ந்து உண்ணாது
இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று
மதலை பள்ளி மாறுவன இருப்ப
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர்
கொள் உறழ் நறும் கல் பல கூட்டு மறுக	50
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம்
தென் புல மருங்கில் சாந்தொடு துறப்ப
கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார்
பல் இரும் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்மார்
தண் நறும் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து	55
இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப
கை வல் கம்மியன் கவின் பெற புனைந்த
செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி
சிலம்பி வால் நூல் வலந்தன தூங்க
வான் உற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின்	60
வேனில் பள்ளி தென் வளி தரூஉம்
நேர் வாய் கட்டளை திரியாது திண் நிலை
போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப
கல்லென் துவலை தூவலின் யாவரும்
தொகு வாய் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார்	65
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொள புணர்மார்
தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை
கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப	70
காதலர் பிரிந்தோர் புலம்ப பெயல் கனைந்து
கூதிர் நின்றன்றால் போதே மாதிரம்
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம்
இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு
ஒரு திறம் சாரா அரைநாள் அமயத்து	75
நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு
தேஎம் கொண்டு தெய்வம் நோக்கி
பெரும் பெயர் மன்னர்க்கு ஒப்ப மனை வகுத்து
ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின்
பரு இரும்பு பிணித்து செவ்வரக்கு உரீஇ	80
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து
தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின்
கை வல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து	85
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக
குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில்
திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின்
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து	90
நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை
குறும் கால் அன்னமோடு உகளும் முன்கடை
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி
புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து	95
கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய
கலிழ்ந்து வீழ் அருவி பாடு விறந்து அயல
ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல்
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை
நளி மலை சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில்	100
யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து
பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி
அறுஅறு காலைதோறு அமைவர பண்ணி
பல் வேறு பள்ளிதொறும் பாய் இருள் நீங்க	105
பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது
ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின்
வரை கண்டு அன்ன தோன்றல வரை சேர்பு
வில் கிடந்து அன்ன கொடிய பல் வயின்
வெள்ளி அன்ன விளங்கு சுதை உரீஇ	110
மணி கண்டு அன்ன மா திரள் திண் காழ்
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வுறு நெடும் சுவர்
உருவ பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ
கருவொடு பெயரிய காண்பு இன் நல் இல்
தசம் நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள்	115
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல்
பொருது ஒழி நாகம் ஒழி எயிறு அருகு எறிந்து
சீரும் செம்மையும் ஒப்ப வல்லோன்
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்ப	120
புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து
பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர் பாண்டில்
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு
முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்துறுத்து	125
புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து
தகடு கண் புதைய கொளீஇ துகள் தீர்ந்து
ஊட்டுறு பல் மயிர் விரைஇ வயமான்
வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து
முல்லை பல் போது உறழ பூ நிரைத்து	130
மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்பட
துணை புணர் அன்ன தூ நிற தூவி
இணை அணை மேம்பட பாய் அணை இட்டு
காடி கொண்ட கழுவுறு கலிங்கத்து
தோடு அமை தூ மடி விரித்த சேக்கை	135
ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்து
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ துணை துறந்து
நல் நுதல் உலறிய சின் மெல் ஓதி
நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென குறும் கண்
வாயுறை அழுத்திய வறிது வீழ் காதின்	140
பொலம் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை
வலம்புரி வளையொடு கடிகை நூல் யாத்து
வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்குறுத்து
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல்	145
அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு
புனையா ஓவியம் கடுப்ப புனைவு இல்
தளிர் ஏர் மேனி தாய சுணங்கின்
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை
வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின்	150
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட
நரை விராவுற்ற நறு மென் கூந்தல்
செம் முக செவிலியர் கைம்மிக குழீஇ
குறியவும் நெடியவும் உரை பல பயிற்றி
இன்னே வருகுவர் இன் துணையோர் என	155
உகத்தவை மொழியவும் ஒல்லாள் மிக கலுழ்ந்து
நுண் சேறு வழித்த நோன் நிலை திரள் கால்
ஊறா வறு முலை கொளீஇய கால் திருத்தி
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக	160
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய
உரோகிணி நினைவனள் நோக்கி நெடிது உயிரா
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா	165
புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து
இன்னே முடிகதில் அம்ம மின் அவிர்
ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை
நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள	170
களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர்
ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய புறம் போந்து
வடந்தை தண் வளி எறிதொறும் நுடங்கி
தெற்கு ஏர்பு இறைஞ்சிய தலைய நன் பல்
பாண்டில் விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல	175
வேம்பு தலை யாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு
முன்னோன் முறைமுறை காட்ட பின்னர்
மணி புறத்து இட்ட மா தாள் பிடியொடு
பருமம் களையா பாய் பரி கலி மா
இரும் சேற்று தெருவின் எறி துளி விதிர்ப்ப	180
புடை வீழ் அம் துகில் இட வயின் தழீஇ
வாள் தோள் கோத்த வன்கண் காளை
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து
நூல் கால் யாத்த மாலை வெண்குடை
தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப	185
நள்ளென் யாமத்தும் பள்ளி கொள்ளான்
சிலரொடு திரிதரும் வேந்தன்
பலரொடு முரணிய பாசறை தொழிலே


__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 24419
Date:
Permalink  
 

உலகம்(எல்லாம்) குளிரும்படியாக, வலப்புறமாக வளைந்து (எழுந்திருந்து),
(பருவம்)பொய்யாத மேகம் (கார்காலத்து முதல்)மழையைப் பெய்ததாக,
(அதனால் ஏற்பட்ட)வெள்ளத்தை வெறுத்த வளைந்த கோலினையுடைய இடையர்,
காளைகளையுடைய (பல்வேறு)இனம் சேர்ந்த மந்தையை(மேடான)முல்லை நிலத்தில் மேயவிட்டு,
(தாம் பழகிய)நிலத்தை விட்டுப்போகும் வருத்தத்தினால் மனம்நொந்து, காந்தள் பூவின்		5
நீண்ட இதழ்களால் கட்டின தலையில் அணிந்த மாலை (மழை)நீர் அலைத்தலால் கலைந்துபோக,
(தம்)உடம்பில் கொண்ட மிகுந்த குளிர்ச்சி வருத்துகையினால், பலரும் கூடிக்
கையில் பிடித்த கொள்ளிக்கட்டையராய், கன்னங்களின் உட்புறம்(பற்கள்) அடித்துக்கொண்டு நடுங்க -
விலங்குகள் மேய்தலை மறந்துபோக, குரங்குகள் (குளிரால்)கூனிப்போக
(மரங்களில் தங்கும்)பறவைகள் (உறைந்துபோய் காலின் பிடியை விட்டுக் கீழே)வீழ, கறவை மாடுகள்	10
(தம்)கன்றை ஏற்றுக்கொள்ளுதலைத் தவிர்க்கக் கடுமையாய் உதைக்க,
மலையையும் குளிர்விப்பது போன்ற கூதிர்க்காலத்தின் (ஒரு)நண்பகலில் 
புல்லிய கொடியையுடைய முசுட்டையில் திரண்ட புறத்தையுடைய வெண்ணிறப் பூ
பொன் போன்ற (நிறமுள்ள)பீர்க்குடன் புதர்கள்தோறும் மலர,
இளமையான காலையுடைய கொக்கின் (அங்குமிங்கும்)மெதுவாகப் பறந்துதிரியும் கூட்டம்	15
கரிய வண்டலின் சேறு பரந்த ஈரமான வெண்மை நிற மணலில்,
சிவந்த வரிகளைக் கொண்ட நாரைகளுடன், எல்லாப் பக்கங்களிலும் (மீன்களைப்)பிடிக்க;
கெண்டை மீன்கள் சிறிதாய் ஓடும் நீரில் எதிர்த்து ஏறி வர, பெரும் நீர்ப்பெருக்கு குறைய;
மழை பெய்து ஓய்ந்த பின் மேலெழுந்த, (நுரை)பொங்குதலை(ப்போன்ற) வெண்ணிற மேகங்கள்
அகன்ற பெரிய ஆகாயத்தில் சிறு தூறலாகத் தூவ;							20
அழகிய வெளியையுடைய அகன்ற வயலில் நிறைந்த நீரால் செழித்து வளர்ந்த
வளப்பமான தாள்களையுடைய நெல்லிலிருந்து மேலெழுந்த கதிர் (முற்றி)வளைய;
பெரிய அடிப்பகுதியையுடைய பாக்கு மரத்தின் (நீல)மணியைப் போன்ற கழுத்தின்
கொழுத்த மடல்களில் (பாளை)விரிந்த திரட்சியைக் கொண்ட கொத்துக்களில்
நுண்ணிய நீர் திரளும்படியாக வீங்கிப் பக்கம் திரண்டு						25
தெளிந்த நீர் (கொண்ட)பசிய காய் இனிமை கொள்ளும்படி முற்ற;
செறிவைக் கொண்ட மேற்பகுதியையுடைய, (பலவிதமாய்க்)கலந்த பூக்களுள்ள அகன்ற பொழில்கள்
குளிர்ச்சியைக் கொண்ட கிளைகளையுடையவாய் (அவற்றினின்றும்)நிறத்தையுடைய மழைத்துளி தொங்கி நிற்க -
மாடங்கள் உயர்ந்துநிற்கும் வளப்பமுள்ள பழைய ஊரில்,
ஆறு கிடந்தால் போன்ற அகன்ற நெடிய தெருவில்,							30
பச்சிலை கலந்த தலை மாலையினையும், பருத்த அழகினையும் வலியினையும் உடைய இறுகின தோளினையும்,
முறுக்குண்ட உடம்பினையும், மிகுந்த உடற்பலமும் உடைய மிலேச்சர்
வண்டுகள் மொய்க்கும் கள்ளினை மிகுதியாக உண்டு, களிப்பு மிக்கு,
தூரலாக விழும் குளிர்ந்த துளியைப் பொருட்படுத்தாமல், பகற்பொழுதைக் கடந்து,
முன்னும் பின்னும் தொங்கவிட்ட துகிலினையுடையராய்(த் தாம்) விரும்பியவாறு திரிந்துவர -	35
வெண்சங்கு வளையல்களையும், புடைத்த இறையினை உடைய மூங்கில்(போன்ற) தோளினையும்,
மென்மையான தோற்றத்தையும், முத்தை ஒத்த பல்லினையும்,
பொலிவுள்ள காதணிகளுக்கு ஏற்ப வளைந்துயர்ந்த அழகினையும் குளிர்ச்சியையும் உடைய கண்களையும்,
பேதைமை (மிக்க)பெண்கள் -- (தம் கையிலுள்ள) பூத்தட்டுகளில் பறித்துப்போட்ட
(மலரும்)பக்குவத்திலுள்ள மொட்டுக்களின் பசிய காலினையுடைய பிச்சியின்	  		40
அழகிய இதழ்கள் கூம்புவிடும் நிலையில் மணக்கையினால், (அந்திப்)பொழுது (என)அறிந்து,
இரும்பினால் செய்த (அகல்)விளக்குகளில் (நெய் தோய்ந்த)ஈரமான திரியைக் கொளுத்தி,
நெல்லையும் மலரையும் சிதறி, (இல்லுறை தெய்வத்தை)கைகூப்பி(வணங்கி),
-- வளப்பமுள்ள அங்காடித் தெரு(வெல்லாம்) மாலைக் காலத்தைக் கொண்டாட -
வீட்டில் வாழும் புறாவின் சிவந்த காலினையுடைய சேவல்					45
(தான்)இன்பம் நுகரும் பெடையொடு நாற்சந்தியில் (இரை)தேடி உண்ணாமல்,
இரவுக்காலமும் பகற்காலமும் தெரியாமல் மயங்கி, செயலற்று,
கொடுங்கைகளைத் துயிலிடமாய்க் கொண்டு, (அவற்றிற்கிடையே)தாவிக்கொண்டிருக்க;
காவலையுடைய அகன்ற மனைகளில் சிறியராகிய குற்றேவல் வினைஞர்,
கருங்கொள்ளின் நிறத்தை ஒத்த நறுமண அம்மியில் பலவித நறுமணப்பெருள்களை அரைக்க;	50
வடநாட்டவர் கொண்டுவந்த வெண்மை நிற வட்டக்கல்
தென் நாட்டு ஓரத்து(பொதிகை மலை) சந்தனத்துடன் (பயன்படாமல்)கிடப்ப;
(தம்)தலைமயிரில் மகளிர் (குளிர்ச்சி மிகுதியால்)மாலை அணியாதவராய்,
(தம்)நிறைந்த கருமையான தலைமயிரில் (மங்கலமாக) (ஒரு)சில மலர் முடிப்பதற்காக,
குளிர்ந்த மணமுள்ள சாந்துக்கட்டையை விறகாகக்கொண்டு நெருப்பை உண்டாக்கி   		55
(அதில்)கருமையான வயிரம்பாய்ந்த அகில்கட்டையுடன் வெண்மையான கற்கண்டையும் (கூட்டிப்)புகைப்ப;
கை(வேலைப்பாட்டில்) சிறந்த கைவினைக்கலைஞன் அழகுபெறச் செய்த
சிவந்த நிறத்தையுடைய விசிறி (மூடிச்)சுருக்கிடப்பட்டு, வளைந்த முளைக்கோலில்,
சிலந்தியின் வெள்ளிய நூலால் சூழப்பட்டனவாய் தொங்கிக்கொண்டிருக்க;
விண்ணை(யே) (எட்டித்)தொடும்படி உயர்ந்துநின்ற மேல் நிலை மாடங்களில்,			60
இளவேனில் காலத்தில் (துயிலும்)படுக்கை அறைக்குத் தென்றல் காற்றைத் தரும்
நேருக்கு நேராக அமைந்த சாளரங்கள் திறக்கப்படாமல், சிக்கென்ற நிலையினையுடைய
பொருதுகின்ற வாயுடைய(இரட்டைக்)கதவுகள் தாழிட்டுக் கிடக்க;
‘கல்'லென்கிற ஓசையுடன் தூறல் (நீர்த்திவலைகளைத்)தூவுவதால், ஒருவருமே
குவிந்த வாயையுடைய செம்புகளில் தண்ணீரைக் குடியாராய்ப்	 				65
பிளந்த வாயையுடைய கணப்புச்சட்டியின் சிவந்த நெருப்பின் (வெம்மையை)நுகர;
ஆடல் மகளிர் (தாம் பாடுகின்ற)பாடலுக்குப் பொருந்த (யாழ்)நரம்பைக் கூட்டுதற்கு,
குளிர்ச்சியால் நிலைகுலைந்த இனிய குரலாகிய நரம்பை,
பெரிய எழுகின்ற முலையின் வெப்பத்தால் தடவி,
கரிய தண்டினையுடைய சிறுயாழைப் பண் நிற்கும் முறையிலே நிறுத்த;				70
கணவரைப் பிரிந்த மகளிர் வருந்த, காலமழை நன்றாக இறங்கி,
கூதிர்க்காலமாய் நிலைபெற்றது - அப்பொழுது, திசைகள்(எல்லாவற்றிலும்)
விரிந்த கிரணங்களைப் பரப்பின அகன்ற இடத்தையுடைய ஞாயிறு,
(நாட்டப்பட்ட)இரண்டு கோல்களின் நிழல்கள் ஒன்றும்வகையில், (கிழக்கிலிருந்து)மேற்கே செல்வதற்காக,
ஒரு பக்கத்தைச் சாராத (உச்சியில் இருக்கும்)நண்பகல் நேரத்தில், 					75
(கட்டிடக்கலை)நூலை அறிந்த கலைஞர் மிகச்சரியாக நூலை நேரே பிடித்து,
திசைகளைக் குறித்துக்கொண்டு, தெய்வங்களை (ஏறிட்டுப்)பார்த்து(த் தொழுது),
பெரும் புகழ்பெற்ற அரசர்க்குத் தகுந்தவகையில் (அரண்)மனையின் பாகங்களைப் பகுத்துக்கொண்டு -
ஒரு சேர இவ்விடங்களையெல்லாம் வளைத்து, உயர்ந்த நிலையையுடைய மதிலின்(உள்ளே),
பெரிய (ஆணிகளும் பட்டங்களுமாகிய)இரும்பால் கட்டி, சாதிலிங்கத்தைப் பூசி வழித்து, 		80
இரட்டையான பெரிய கதவுகளைச் சேர்த்தி, (அவை)பொருதுதல் நன்றாக அமைந்து,
நாளின் பெயர் கொண்ட கோள்(உத்தரம்) நன்றாக வடிவமைக்கப்பட்ட சிறந்த (குறுக்குக்)கட்டையைக்கொண்டு,
மொட்டாக இருந்து மலர்கின்ற குவளை (போன்ற)புதிய கைப்பிடிகளையும் அடிப்பகுதியுடன் பண்ணி,
தாழ்ப்பாழோடு சேரப்பண்ணின, பொருத்துவாய் (நன்றாக)அமைந்த சேர்க்கையுடன், 
கைத்தொழில் வல்ல தச்சன் (ஆணிகளை நன்றாக)முடுக்கியதனால் இடைவெளியற்று,	 	85
வெண்சிறுகடுகு அப்பிவைத்த நெய்யணிந்த நெடிய நிலையினையுடைய,
வெற்றிகொண்டு உயரும் கொடிகளோடு யானைகள் போய் நுழையும்படி (உயர்ந்த),
பாறைக்குன்றைச் செதுக்கியதைப் போன்ற கோபுரத்தை (மேலே)உடைய வாயில்களையும்;
செல்வம் நிலைபெற்ற குற்றமற்ற சிறப்பினையுடைய,
கொண்டுவந்த மணலைப் பாவி இறுக்கமாக்கப்பட்ட, அழகிய வீட்டின் -- முற்றத்தில்,		90
நீண்ட மயிரினையுடைய கவரிமானின் தூய நிறத்தையுடைய ஏற்றை(ஆண்)
குட்டைக் கால்களையுடைய அன்னத்துடன் தாவி விளையாடும் -- முன்வாசலையும்;(உடையதாய்)
கொட்டிலில் நிற்பதை வெறுத்த நிறைந்த பிடரிமயிரையுடைய குதிரைகள்
புல்லாகிய உணவை வாய் நிறைய மெல்லும்(போது ஏற்படும்) தனிமை (அமைதியைக்)கெடுக்கும் ஓசையோடு -
நிலாவின் பயனை அரசன் நுகரும் நெடிய வெள்ளிய நிலாமுற்றத்திலுள்ள			95
நீர்த்தூம்பின் (மீனின்)பிளந்த வாயாகப் பகுத்த உருளி நிறைகையினால்,
கலங்கி விழுகின்ற அருவியின் ஓசை(யும்) செறிந்து - (அதற்கு)அடுத்து உள்ள
தழைத்த நெடிய தோகை (ஒரு பக்கம்)ஒதுங்க, மெல்லிய இயல்பினையுடைய
செருக்கின மயில் ஆரவாரிக்கும், ஊது கொம்பின் ஓசையோ என்று எண்ணத்தோன்றும் இனிய ஓசை
அடர்ந்த மலையில்(காணப்படும்) ஆரவாரம்போல  - ஆரவாரிக்கும் கோயில்;			100
யவனர் செய்த தொழில் திறத்தில் உயர்ந்த பெண்சிலையின்
கைகளில் ஏந்தியிருக்கின்ற வியப்பைத்தரும் அழகுடைய தகளி நிறைய நெய் சொரிந்து,
பருத்த திரிகளைக் கொளுத்தி, (செந்)நிறமான தழல் மேல்நோக்கி எரிகின்ற சுடரை,
(நெய்)வற்றிப்போகும்போதெல்லாம் (நெய்வார்த்துத் திரிகளைத்) தூண்டி(ச் சரிப்படுத்தி),		
(அரண்மனையின்)பலவிதமான இடங்கள்தோறும் பரந்த இருள் நீங்கும்படி,			105
பெருமை பொருந்தின தலைமையினையுடைய மன்னனைத் தவிர
(மற்ற)ஆண்கள் கிட்டே(யும்)வராத கடும் காவலையுடைய மனைக்கட்டுக்களின்,
மலைகளைக் கண்டாற் போன்ற உயர்சியையுடையவாய், மலைகளைச் சேர்ந்து
(இந்திர)வில் கிடந்தாற்போன்ற (பல்வேறு நிறக்)கொடிகளையுடையவாய், பலவிடங்கள்தோறும்	
வெள்ளியைப் போன்ற ஒளிரும் சாந்தை வாரிப்பூசி,							110
(நீல)மணியைக் கண்டாற்போன்ற கருமையினையும் திரட்சியினையுமுடைய திண்ணிய தூண்களையுடையவாய்,
செம்பினால் பண்ணினாற்போன்ற (சிறப்பாகச்)செய்தலுற்ற நெடிய சுவரில்,
வடிவழகுகொண்ட பல பூக்களையுடைய ஒப்பில்லாத கொடியை வரைந்து,
கருவோடு பெயர்பெற்ற காட்சிக்கினிய நல்ல இல் (கர்ப்பக் கிருகம் - கருவறை) - (அதனுள்ளே)
பத்துக்கள் நான்கு(நாற்பது ஆண்டு)சென்ற, முரசென்று மருளும் வலிய கால்களையும்,	  	115
போரில் புகழ்ந்து போற்றப்படும் உயர்ந்த அழகினையும், புகர்நிறைந்த மத்தகத்தினையுமுடைய,
போரிட்டு வீழ்ந்த யானையின், தானாக வீழ்ந்த கொம்புகளின் இரண்டுபுறங்களையும் சீவி,
கனமும் செம்மையும் ஒப்ப, திறமையான தச்சன்
கூரிய சிற்றுளியால் குடைந்து செதுக்கிய, பெரிய இலைத்தொழிலை இடையே இட்டு	,
தூங்கும் நிலையிலுள்ள மகளிரது புடைத்து நிற்கும் முலையை ஒப்பப்				120
பக்கம் உருண்டிருந்த குடத்தையுடையவாய், (குடத்திற்கும் கட்டிலுக்கும்)நடுவாகிய இடம் ஒழுக மெல்லிதாய் திரண்டு,
உள்ளியின் கெட்டியான பூண்டு(போன்ற உறுப்புக்களை)அமைத்த கால்களைத் தைத்துச் சமைத்து
அகன்ற அளவுகளைக் கொண்ட பெரும் புகழ்(பெற்ற) வட்டக்கட்டில் - (அதன் மேல்)
மூட்டுவாய் சிறந்துவிளங்கும் நுண்ணிய நூல் அழகுபெறும்படி, (அதனைத்)தொடுத்தல் சிறப்புற அமைந்து	
முத்துக்களை உடைய (தொடர் மாலைகளைப்)பலகணிகள்(போன்று) தொங்கவிட்டு, ஆணிகளால் தைத்து	125
புலியின் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட பொலிவு பெற்ற நிறத்தையுடைய தட்டம் போன்ற
தகடுகளால் நடுவுவெளியான இடம் மறையும்படி கோக்கப்பட்டு, குற்றமற்று
சாயம் ஏற்றப்பட்ட பல மயிர்களை (உள்ளே)பரப்பி, அதன்மேல் சிங்க
வேட்டை(க் காட்சியைப்) பொறித்து, அகன்ற இடத்தையுடைய காட்டிடத்து
முல்லைப் போது பலவற்றுடன் கலக்கும்படி (பிற)பூக்களையும் நிரைத்து,				130
மெல்லியதாக விரிந்த மஞ்சம் - (அம்மஞ்சம்)சிறப்புற,
தம் துணையைப் புணர்ந்த அன்னச் சேவலின் தூய நிறத்தையுடைய (சூட்டாகிய)மயிரால்
இணைத்த மெத்தையை மேலாகப் பரப்பி, (அத்தூவிகளுக்கு மேலாக)தலையணைகளும் இட்டு,
கஞ்சி போட்டு வெளுக்கப்பட்ட துகிலின்
மலரிதழ்கள் வைத்து(மணமூட்டப்பட்ட)தூய மடியினை விரித்த படுக்கையின்கண்,		135
(முன்பு)முத்துமாலைகள் சுமந்த பருத்த முலையினையுடைய மார்பினில்
(இப்போது)முறுக்குப்பட்ட நெடிய வீழாகிய மங்கல நாண் (மட்டும்)வீழ்ந்துகிடக்க, அரசன் பிரிந்ததினால்,
நல்ல நெற்றியில் (கைசெய்யாமல்)பொலிவழிந்து கிடந்த சிலவாகிய மெத்தென்ற மயிரினையும்;
மிகுதியாக ஒளி சிந்தும் காதணி(குண்டலங்)களை நீக்கிட, சிறிய துளைகளில்
தாளுருவி அழுத்திய வெறுமையாகத் தொங்கும் காதினையும்;					140
(முன்பு)பொன் வளையல்கள் (அழுத்தித்)தழும்புண்டாக்கிய மயிர் ஒழுங்குபட்ட முன்கையில்
வலம்புரிச் சங்கு வளையல்களோடு காப்புக்கயிறைக் கட்டி,
வாளைமீனின் பிளந்த வாயைப் போன்ற வளைவை உண்டாக்கிச்
சிவந்த விரலில் மாட்டிய சிவந்த நிறத்தையுடைய (முடக்கு அல்லது நெளி என்னும்)மோதிரத்தையும்;(கொண்டு)
(முன்பு)பூப்போட்ட துகில் கிடந்த உயர்ந்த வளைவினையுடைய அல்குலில்			145
(இப்போது)அழகிய(கெட்ட வாசனையற்ற)அழுக்குப் படர்ந்த ஒளிரும் நூல் புடைவையுடன்
முற்றுப்பெறாத கோட்டுச் சித்திரத்தை ஒப்ப(தலைவி அமர்ந்திருக்க) - ஒப்பனை இல்லாத,
மாந்தளிரைப் போன்ற நிறத்தினையும், பரந்த அழகுத் தேமலையும்,
அழகான மூங்கில் (போலத்)திரண்ட மெல்லிய தோளினையும், (மொட்டுப்போல்)குவிந்த முலை
கச்சை வலித்துக் கட்டினவாய், வளைந்து நெளியும் இடையினையும்,				150
மென்மையான தன்மையினையும் உடைய சேடியர் (தலைவியின்)நல்ல அடியை வருடிக்கொடுக்க,
நரை கலத்தலுற்ற நறிய மெல்லிய மயிரினையுடைய
சிவந்த முகத்தையுடைய செவிலித்தாயர் அளவுக்குமீறித் திரண்டு,
சிற்சில சொற்களாலும், நீண்ட மொழிகளாலும் (ஆறுதல்)உரைகள் பலவற்றையும் திரும்பத்திரும்பக் கூறி,
‘இன்னும் சிறிது நேரத்தில் வந்துவிடுவார் (உன்)இனிய துணைவர்' என்று			155
(அவள் மனத்துக்கு)ஏற்ற சொற்களைக் கூறவும் (அதனை)ஏற்காதவளாய் மிகவும் கலங்கி -
நுண்ணிய கூழ்(சாதிலிங்கம்)பூசின, உறுதியாக நிற்றலையுடைய திரண்ட கால்களை,
குடங்களைக் கடைந்து தைத்த கட்டிற்கால்களுக்கு அருகாக நிற்கும்படிபண்ணி, அதனிடத்தே கட்டி,
புதிதாகச் செய்த, மெழுகு வழித்த (துணியாலான)மேல்விதானத்தின் மேல்,
திண்ணிய நிலையினையுடைய கொம்பினையுடைய மேடராசியை முதலாகக்கொண்டு,		160
விண்ணில் ஊர்ந்து திரிதலைச்செய்யும் மிகுந்த ஓட்டத்தையுடைய ஞாயிற்றோடு
மாறுபாடு மிகுந்த சிறப்பைக்கொண்ட திங்களொடு நிலைநின்ற
உரோகிணியை நினைத்தவளாய்(அவற்றைப்) பார்த்து நெடு மூச்சு விட்டு,
கறுத்த கண்ணிமைகள் சுமந்த, (அவ்விமைகள்)நிரம்பி வழியும் நிலையிலுள்ள முத்து(ப்போன்ற) நீரை, 
(தன்)சிவந்த விரலால் கடைக்கண்ணில் கொண்டு சேர்த்து (விரலில் மீந்த)சிலவற்றைச் சுண்டிவிட்டு, 	165
தனிமையொடு கிடக்கும் அன்பு மிகுகின்ற இளம்பெண்ணுக்குத்
தீதாக இருக்கின்ற ஆற்றுதற்கரிய துயரம் தீரும்படி, வெற்றியைக் கொடுத்து
இப்பொழுதே முடிவதாக - ஒளி மின்னும்
நெற்றிப்பட்டத்தோடு பொலிவு பெற்ற போர்த்தொழிலைப் பயின்ற யானையின்
நீண்ட திரண்ட பெரிய தும்பிக்கை (வெட்டுண்டு) நிலத்தின் மேல் புரளும்படி,			170
யானையை (முன்னர்)க் கொன்ற பெரும் செயலையுடைய வீரரின்,
சுடர்விடும் வாளினால் ஏற்பட்ட விழுப்புண்ணைக் காண்பதற்காக (பாசறையைவிட்டு)வெளியில் வந்து,
வாடையின் குளிர்ந்த காற்று அடிக்குந்தோறும் நெளிந்து அசைந்து,
தெற்கு நோக்கி எழுந்து சாய்ந்த தீச்சுடரையுடையவாய், நன்றாகிய பலவான			
பாண்டில் விளக்கில் பருத்த தீக்கொழுந்து எரிய,							175
வேப்பம் பூ மாலையைத் தலையிலே கட்டின வலிய காம்பினையுடைய வேலோடே
முன்செல்கின்றவன் (புண்பட்ட வீரரை) ஒவ்வொருவராகக் காட்ட, பின்னாக
மணிகளை முதுகில் இட்ட பெரிய கால்களையுடைய பெண்யானைகளோடு,  
சேணம் களையப்பெறாத பாயும் ஓட்டத்தையுடைய செருக்கின குதிரைகள்				
கரிய சேற்றையுடைய தெருவில் (தம்மேலே)வீசும் துளிகளை உடல் குலுக்கி உதற,		180
பக்கவாட்டில் (நழுவி)வீழ்ந்த அழகிய மேல் துண்டை இடப்பக்கத்தே அணைத்துக்கொண்டு,
வாளைத் தோளில் கோத்த தறுகண்மையையுடைய காளைபோன்றவன்
மேல்தோளின் மீது வைத்த வலக்கையை உடையவனாய், (அகமலர்ச்சி தோன்ற)முகம் பொருந்தி,
நூலால் சட்டத்தே கட்டின முத்துமாலையை உடைய கொற்றக்குடை
தவ்வென்னும் ஓசைபட்டு அசைந்து, பரக்கின்ற துளியை மறைக்க,					185
நள்ளென்னும் ஓசையையுடைய நடுயாமத்திலும் பள்ளிகொள்ளாதவனாய்,
ஒருசில வீரரோடு திரிதலைச் செய்யும் அரசன்,
பலரோடு மாறுபட்டுப் பொருகின்ற பாசறையிடத்துப் போர்த்தொழில் (168-இப்பொழுதே முடிவதாக).


__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 24419
Date:
Permalink  
 

நெடுநல்வாடை

நெடுநல்வாடை  –  Nedunalvādai

Translation by Vaidehi

 ©  All Rights Reserved

பாடியவர் – மதுரைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரர்
பாடப்பட்டவன்: தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன்
திணை – வாகை
துறை – கூதிர்ப்பாசறை
பாவகை – ஆசிரியப்பா
மொத்த அடிகள் – 188

தமிழ் உரை நூல்கள்
பத்துப்பாட்டு (2 பகுதிகள்) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் – சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை.
நச்சினார்க்கினியர் உரை – உ. வே. உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை.

சென்னை ராணி மேரி கல்லூரி பேராசிரியர் முனைவர் அபிராமசுந்தரி அவர்கள் பாடியது.

கேட்டு மகிழுங்கள்.

மழை பொழிதல்

வையகம் பனிப்ப வலன் ஏர்பு வளைஇப்,
பொய்யா வானம் புதுப் பெயல் பொழிந்தென; (1 – 2)

Rains Poured

Unfailing clouds climbed to the right,
circling and chilling the earth and came
down as fresh rains.

Notes:  வலன் (1) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வலப் பக்கம்.  மழையும் காற்றும் வலஞ் சூழுமாயின் அவை மிகும் என்ப.  மதுரைக்காஞ்சி – வல மாதிரத்தான் வளி கொட்க.  வலன் ஏர்பு – அகநானூறு 43, 84, 188, 278, 298, 328, நற்றிணை 37, 264, 328, குறுந்தொகை 237, ஐங்குறுநூறு 469, பதிற்றுப்பத்து 24, 31, நெடுநல்வாடை 1, பட்டினப்பாலை 67, முல்லைப்பாட்டு 4, திருமுருகாற்றுப்படை 1.

Meanings:   வையகம் பனிப்ப – causing the earth to get cold, வலன் ஏர்பு – climbed on the right, climbed with strength, வளைஇ – circled (சொல்லிசை அளபெடை), girdled, பொய்யா வானம் – unfailing clouds (வானம் – ஆகுபெயர் முகிலுக்கு), புதுப்பெயல் பொழிந்தென – since new rains fell

இடையர் நிலை

ஆர்கலி முனைஇய கொடுங்கோல் கோவலர்,
ஏறுடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பிப்,
புலம் பெயர் புலம்பொடு கலங்கிக் கோடல்   5
நீடு இதழ்க் கண்ணி நீர் அலைக் கலாவ,
மெய்க்கொள் பெரும் பனி நலியப், பலருடன்
கைக்கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க;  (3 – 8)

Situation of Cattle Herders

Agonized cattle herders weilding rods
with curved ends, hated the floods and
moved with their cattle to new lands
in confusion and sorrow, and water
droplets from their garlands with
long-petaled glory lily blossoms,
dripped on their bodies.

Together, they warmed their hands
in the fires they lit, and hit their cheeks
with them as they trembled in the freezing
cold.

Notes:  கொடுங்கோல் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அகநானூறு 17, அகநானூறு 74, அகநானூறு 195 – வளைந்த கோல், நெடுநல்வாடை 3, முல்லைப்பாட்டு 15 – கொடிய கோல், வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – அகநானூறு  74, அகநானூறு 195  – வளைந்த கோல்,  அகநானூறு 17 – கொடிய கோல், நச்சினார்க்கினியர் உரை – முல்லைப்பாட்டு 15 – கொடிய கோல்.  கொடுங்கோல் (3) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை- ஆ முதலியவற்றை அலைந்து அச்சுறுத்தும் கோலாகலான் கொடுங்கோல்.  இனி வளைந்த கோல் எனினுமாம்.  கோவன் நிரைகட்கு உணவாகிய தழைகளை வளைத்து முறித்தல் பொருட்டு தலை வளைந்த கோல்.  கைக்கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க (8) – நச்சினார்க்கினியர் உரை –  கையை நெருப்பிலே காய்த்து அதிற்கொண்ட வெம்மையை கவுளிலே அடுத்தலிற் கைக்கொள் கொள்ளியர் என்றார், கையிடத்தே கொண்ட நெருப்பினை உடையவராய் பற்பறை கொட்டி நடுங்கி நிற்ப.

Meanings:   ஆர்கலி – floods (மிக்க ஓசையுடையது, வெள்ளம், வினைத்தொகை அன்மொழி), முனைஇய – hating (சொல்லிசை அளபெடை), கொடுங்கோல் கோவலர் – cattle herders with rods that are curved on one end, cattle herders with harsh sticks, ஏறுடை – with bulls, இன நிரை – cattle herds, வேறு புலம் பரப்பி – moved away to other lands, புலம் பெயர் – move away from the land, புலம்பொடு – in loneliness, கலங்கி – distressed, confused, கோடல் – malabar glory lilies, நீடு இதழ் – long petals, கண்ணி – garland, நீரலைக் கலாவ – as water droplets dripped (on them), மெய்க்கொள் – on their bodies, பெரும் பனி நலிய – sad because of the great cold, பலருடன் – with many others, கைக்கொள் கொள்ளியர் – they warmed their hands in lit fires, கவுள் புடையூஉ நடுங்க – they applied the heat hitting by on their cheeks and trembled, their teeth clattered and they trembled (புடையூஉ – இன்னிசை அளபெடை)

கூதிர்க்காலத்தின் தன்மை

மா மேயல் மறப்ப, மந்தி கூர,
பறவை படிவன வீழக், கறவை   10
கன்று கோள் ஒழியக் கடிய வீசிக்,
குன்று குளிர்ப்பன்ன கூதிர்ப் பானாள்; (9 – 12)

Cold Season

Animals forgot grazing, female monkeys
struggled greatly, birds fell off their tree
perches and cows kicked and chased away
their new-born calves in anger.

Such was the night’s cold that could freeze
a mountain.

Notes:  மந்தி கூர (9) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – குரங்கு குளிர்ச்சி மிக.  குரங்கு குன்னாக்க (குனிய) என்பாரும் உளர்.

Meanings:   மா – animals, மேயல் மறப்ப – forgot to graze, மந்தி கூர – female monkeys face the extreme cold, பறவை படிவன வீழ – birds fell off their perches, கறவை – cows that had young calves, கன்று கோள் ஒழிய – pushed away calves that were drinking milk, கடிய – in anger, வீசி – kicked, குன்று குளிர்ப்பன்ன – like chilling mountains, கூதிர்ப் பானாள் – cold season’s midnight

மழைக்காலச் செழிப்பு

புன்கொடி முசுண்டைப் பொதிப்புற வான்பூப்,
பொன் போல் பீரமொடு புதல் புதல் மலரப்,
பைங்கால் கொக்கின் மென் பறைத் தொழுதி,   15
இருங்களி பரந்த ஈர வெண்மணல்
செவ்வரி நாரையொடு எவ்வாயும் கவரக்,
கயல் அறல் எதிரக், கடும் புனல் சாஅய்ப்
பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண்மழை
அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப,   20
அங்கண் அகல்வயல் ஆர் பெயல் கலித்த
வண் தோட்டு நெல்லின் வருகதிர் வணங்க,
முழு முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின்
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉக்கொள் பெருங்குலை,
நுண்ணீர் தெவிள வீங்கிப் புடை திரண்டு,   25
தெண்ணீர்ப் பசுங்காய் சேறு கொள முற்ற,
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் காக்
குளிர் கொள் சினைய குரூஉத் துளி தூங்க;  (13 – 28)

Flourishing Rainy Season

Bushes were covered with delicate
bindweed vines bearing thick white
flowers and sponge gourd vines with
golden yellow flowers.

Opportunistic flocks of green-legged
storks with delicate wings and painted
storks with red stripes, waited on the
wide fine black sand streaked with wet
white sand, and caught carp fish that
swam against the rapids, as the water
flow slowed down, taking whatever they
could.

Billowing white clouds rose to the huge,
wide sky that was clear after the rains,
and learned to rain showering tiny drops
of water.

Due to the heavy rains, in the wide fields,
paddy grasses flourished with abundant
leaves, their heavy spears filled with
mature grains, bent.

Betel palms with thick trunks and
sapphire-colored necks from which thick
fronds branch, were loaded with many
clusters of mature nuts, swollen and bulged
on their sides, with sweet, thick water inside.

In the huge grove on the cold summit, various
flowers blossomed, and colored water droplets
hung from tree branches.

Notes:  துவலை கற்ப (20) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  முகில்கள் தம்பால் மிக்குள்ள நீரைப் போற்றாமல் மிக்குப் பெய்து விட்டுப் பின்னர் பின்னர் நீர் வறண்ட வெண்மேகமாகி இன்னும் மிக்குப் பெய்தல் தவறு என்று அறிந்தனவாய் இனியேனும் சிறிதாகப் பெய்து பழகுவோம் எனக் கருதி அங்ஙனம் பெய்ததற்குப் பயிலுமாறுப் போலத் தூவ என்று ஒரு பொருள் தோன்றக் கற்ப என்றார்.  ஐங்குறுநூறு 461 – வான் பிசிர்க் கருவியின் பிடவு முகை தகையக் கான் பிசிர் கற்பக் கார் தொடங்கின்றே.  மதுரைக்காஞ்சி 400 – தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர்ப் பசுங்காய்.  நாரை, according to the University of Madras Lexicon is either the Tantalus leucocephalus (old name for painted stork – not used any longer) or the Grus cineren (Common crane).  The painted stork (Mycteria leucocephala – current name) has red markings on its wings.   குரூஉ (28) – நிறம், ‘குருவும் கெழுவும் நிறமாகும்மே’ (தொல்காப்பியம், உரியியல் 5).

Meanings:   புன் கொடி – thin vines, delicate vines, முசுண்டை – Leather-berried bindweed, Rivea ornata, பொதிப்புற – thick sides, வான் பூ – white flowers, பொன் போல் பீரமொடு – with gold colored ridge gourd/sponge gourd flowers (பீரமொடு – அம் சாரியை), புதல் புதல் – on all the bushes, மலர – they blossom, பைங்கால் கொக்கின் – green/yellow legged storks’, மென் பறை – delicate wings, தொழுதி – flocks, இருங்களி – black mud, பரந்த – spread, ஈர வெண்மணல் – wet white sand, செவ்வரி நாரையொடு – with painted storks with red stripes, Mycteria leucocephala, with cranes with red stripes, எவ்வாயும் கவர – wherever there are fish, கயல் அறல் எதிர – carp fish swimming opposite the stream flow, Cyprinus fimbriatus, கடும் புனல் – rapidly flowing waters, சாஅய் – slowed down (இசை நிறை அளபெடை), பெயல் உலர்ந்து – rain ended, எழுந்த – rose, பொங்கல் வெண்மழை – abundant white clouds, அகல் இரு விசும்பில் – in the wide huge/dark skies, துவலை – water spray, rain droplets, கற்ப – learned, அங்கண் – there, அகல்வயல் – wide fields, large fields, ஆர் பெயல் – heavy rains, கலித்து – flourished, வண் தோட்டு – with abundant leaves, நெல்லின் – of paddy grass, வருகதிர் வணங்க – mature grain spikes bent down due to the weight, முழு முதற் கமுகின் – of betel nut trees with thick trunks, மணி உறழ் எருத்தின் – on the sapphire-like necks (உறழ் – உவம உருபு), கொழு மடல் – thick fronds, thick leaves, அவிழ்ந்த – opened, குழூஉக் கொள் – thick, rounded (குழூஉ  – இன்னிசை அளபெடை), பெருங்குலை – huge bunches, நுண் நீர் – abundant water, tender water, தெவிள வீங்கி – big and swollen, புடை திரண்டு – rounded on the sides, bulging on the sides, தெண் நீர் – clear water, பசுங்காய் – green betel nuts, சேறு கொள முற்ற – have become sweet and mature, நளி கொள்- being cold, சிமைய – at the mountain summit, விரவு மலர் – various kinds of flowers, வியன் கா- wide grove, huge grove, குளிர் கொள் சினைய – on the cool tree branches, குரூஉத் துளி – colored water droplets (குரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), தூங்க – were hanging__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 24419
Date:
Permalink  
 

 தெருக்களில் சுற்றித்திரியும் மக்கள்

மாடம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர்,
ஆறு கிடந்தன்ன அகல் நெடுந்தெருவில்,   30
படலைக் கண்ணி, பரு ஏர் எறுழ்த் திணிதோள்,
முடலை யாக்கை முழு வலி மாக்கள்,
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து,
துவலைத் தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து,
இருகோட்டு அறுவையர் வேண்டுவயின் திரிதர;  (29 – 35)

People on the Streets

In this rich, ancient town with tall
mansions, where the wide and long
streets appeared like rivers,
tight-bodied valiant men with beautiful,
strong, broad shoulders, wearing leaf
and flower garlands,
drank bee-swarming alcohol in bliss.

They were oblivious of the rains that
fell on them as day gave way to night,
and milled around the streets much to
their hearts’ desire, wearing long shirts
that hung on both sides.

Notes:  இரு கோட்டு அறுவையர் (35) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – முன்னும் பின்னும் தொங்கலாக நாலவிட்ட துகிலினை உடையராய்.  இரண்டு விளிம்பிலும் கரையமைந்த ஆடை எனினுமாம்.

Meanings:   மாடம் ஓங்கிய – with tall buildings, மல்லல் – prosperous, மூதூர் – ancient town, ஆறு கிடந்தன்ன – like rivers, அகல் நெடுந்தெருவில் – in the  wide and long streets, படலை – leaves and flowers, கண்ணி – garland, பரு ஏர் எறுழ் – fat beautiful strong, திணி தோள் – strong shoulders, முடலை யாக்கை – tight bodies, முழு வலி மாக்கள் – strong bodied men, வண்டு மூசு தேறல் – bees swarming alcohol, மாந்தி – drink, மகிழ் சிறந்து – very happily, துவலைத் தண் துளி – cold water sprays, பேணார் – they did not care, பகல் இறந்து – after daytime passed, இரு கோட்டு அறுவையர் – those wearing long shirts hanging on both sides, wearing garments with borders on both edges, வேண்டு – desired, வயின் – side, இடம் திரிதர – roamed around

மாலையில் தெய்வத்தை வழிபடும் பெண்கள்

வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறைப் பணைத்தோள்,
மெத்தென் சாயல், முத்து உறழ் முறுவல்,
பூங்குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழைக்கண்,
மடவரல் மகளிர் பிடகைப் பெய்த
செவ்வி அரும்பின் பைங்கால் பித்திகத்து   40
அவ்விதழ் அவிழ் பதம் கமழப் பொழுது அறிந்து,
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர்ந்திரிக் கொளீஇ,
நெல்லும் மலரும் தூஉய்க் கைதொழுது,
மல்லல் ஆவணம் மாலை அயர; (36 – 44)

Women who Worship in the Evening Hours

Delicate, naive women with bamboo-like
arms, delicate looks, teeth resembling
pearls, white conch-shell bangles on their
tight forearms, and moist, pretty eyes that
matched their beautiful earrings, carried
long, green-stemmed jasmine buds in trays.
The flower buds opened their pretty petals
and blossomed, their spreading fragrance
announcing the arrival of evening time.

The women lit the oil-dipped wicks of iron lamps,
pressed their lifted palms together,
prayed tossing offerings of rice paddy and flowers,
and celebrated evenings in the prosperous market.

Notes:   நெல்லும் மலரும்:  நெடுநல்வாடை 43 – நெல்லும் மலரும் தூஉய்க்கை தொழுது, முல்லைப்பாட்டு 8-10 – நெல்லொடு நாழி கொண்ட நறு வீ முல்லை அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய்க் கைதொழுது, புறநானூறு 280 – நெல் நீர் எறிந்து விரிச்சி ஓர்க்கும் செம்முது பெண்டின் சொல்லும்.  முத்தைப் போன்ற பற்கள்:  அகநானூறு 27 – முத்தின் அன்ன நகைப் பொலிந்து இலங்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 185 – இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு, ஐங்குறுநூறு 380 – முத்து ஏர் வெண்பல், கலித்தொகை 64 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 93 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏர் முறுவலாய், கலித்தொகை 97 – முத்து ஏய்க்கும் வெண்பல், கலித்தொகை 131 – முத்தின் தகை ஏய்க்கும் முறுவலாய், பரிபாடல் 8 – எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண்பல், பரிபாடல் திரட்டு 2 – முத்த முறுவல்,  பொருநராற்றுப்படை 27 – துவர் வாய்ப் பல உறு முத்தின் பழி தீர் வெண்பல், சிறுபாணாற்றுப்படை 57 – நகாஅர் அன்ன நளி நீர் முத்தம், நெடுநல்வாடை 37 – முத்து உறழ் முறுவல்.

Meanings:   வெள்ளி – white, வள்ளி – bangles made from conch shells, வீங்கு – tight, இறை – forearm, wrist, பணைத்தோள் – bamboo-like arms, மெத்தென் – delicate, சாயல் – nature, முத்து உறழ் முறுவல் – pearl-like teeth, smiles with pearl-like teeth (உறழ் – உவம உருபு), பூங்குழைக்கு – to the beautiful earrings, to the bright earrings, அமர்ந்த – fitting, ஏந்து – lifted, எழில் – pretty, மழைக்கண் – moist eyes, cool eyes, மடவரல் – naive, innocent, மகளிர் – women, பிடகை – flower tray, பெய்த – placed, செவ்வி அரும்பின் –  with mature buds, with perfect buds, பைங்கால் பித்திகத்து – of green- stemmed jasmine flowers, அவ்விதழ் – pretty petals, அவிழ் பதம்- opening stage, கமழ – fragrance spread, பொழுது அறிந்து – became aware of time, இரும்பு செய் விளக்கின் – in the lamps made from iron, ஈந்திரி – wet wicks with oil, கொளீஇ – lit (கொளீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), நெல்லும் மலரும் தூஉய் – threw paddy and rice offerings (தூஉய் – இன்னிசை அளபெடை), கைதொழுது – worshipped with their hands, மல்லல் – prosperous, ஆவணம் – market, மாலை – evening time, அயர – celebrated

கூதிர்க்கால நிகழ்வுகள்

மனை வாழ் புறாவின் நிலை

மனை உறை புறவின் செங்கால் சேவல்,  45
இன்புறு பெடையொடு மன்று தேர்ந்து உண்ணாது,
இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று,
மதலைப் பள்ளி மாறுவன இருப்பக்,
கடியுடை வியல் நகர்ச் சிறு குறுந்தொழுவர்,
கொள் உறழ் நறுங்கல் பலகூட்டு மறுக ,  50
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம்,
தென் புல மருங்கில் சாந்தொடு துறப்பக், (45 – 52)

Events in the Cold Season

House-Residing Pigeons

The house-residing, red-legged male pigeon
and his pleasurable mate did not go to the
town’s common grounds in search of food.

Unable to distinguish night and day,
the confused, helpless pair rested on a plank
under the eaves, lifting one tired leg at a time.

Servants performing small tasks in protected
large houses, ground many aromatic substances
on millet-colored, fragrant stones.

Sandal wood from the south lay around
abandoned, not ground on the white, circular
stones that came from the northerners.

Notes:  அகநானூறு 340 – வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய வண்டு இமிர் நறும் சாந்து.  மதலைப் பள்ளி மாறுவன இருப்ப (47) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – கொடுங்கையைத் தாங்குதலுடைய பலகைகளிலே பறவாதிருந்து கடுத்த கால் ஆறும்படி மாறி மாறி இருக்க.  (கொடுங்கை = வீட்டின் வெளிப்புறத்தில் கூரைக்கு அடியில் உள்ள நீண்டு உறுப்புகள், projections from the sides and front of houses that are under the eaves).

Meanings:    மனை உறை – house residing, புறவின் – pigeon’s, செங்கால் சேவல் – red-legged male, இன்புறு பெடையொடு – with its pleasurable female, மன்று – common place, தேர்ந்து உண்ணாது – instead of choosing their food and eating, இரவும் பகலும் மயங்கி – confused about day and night, கையற்று – feeling helpless, மதலைப் பள்ளி – supporting board (under the eaves), மாறுவன இருப்ப – switched their legs standing there, கடியுடை – with protection, வியல் நகர் – wide houses, சிறு குறுந்தொழுவர்- servants who do small tasks, கொள் உறழ் – millet like (உறழ் – உவம உருபு), நறுங்கல் – fragrant stones, பல் கூட்டு மறுக – crushed few aromatic things, வடவர் தந்த – northerners gave, வான் கேழ் வட்டம் – white round sandal stone, தென் புல – southern side, மருங்கில் – nearby, சாந்தொடு துறப்ப – sandalwood lay forgotten, sandalwood lay unused

மகளிர் நிலை

கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார்,
பல் இருங் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்மார்,
தண் நறுந் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து  55
இருங்காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்பக்,  (53-56)

About the Women

Women do not decorate their hair with
fresh flower strands.

To wear a few flowers on their thick, dark
hair, they started fires with cool, fragrant
thakaram twigs and burned dense, black
akil wood along with candied sugar.

Meanings:   கூந்தல் – hair, மகளிர் – women, கோதை – flower strands, புனையார் – they did not wear, பல் இருங் கூந்தல் – thick black hair, சில் மலர் – few flowers, பெய்ம்மார் – to wear, to adorn, தண் – cool, நறும் – fragrant, தகர முளரி – fragrant pieces of thakaram wood, நறுமண மரவகை, Wax- flower dog-bane, Tabernae montana, நெருப்பு அமைத்து – lit a fire, இருங்காழ் அகிலொடு – with black dense akil wood, வெள் அயிர் புகைப்ப – burnt candied sugar, கண்ட சருக்கரை

விசிறியும் தாழிட்ட சாளரமும்

கை வல் கம்மியன் கவின் பெறப் புனைந்த,
செங்கேழ் வட்டஞ் சுருக்கிக் கொடுந்தறிச்
சிலம்பி வான் நூல் வலந்தன தூங்க,
வான் உற நிவந்த மேனிலை மருங்கின்,   60
வேனில் பள்ளித் தென் வளி தரூஉம்,
நேர்வாய்க் கட்டளை திரியாது திண் நிலைப்
போர்வாய்க் கதவம் தாழொடு துறப்பக், (57 – 63)

Folding Fan and Closed Windows

A round, red folding fan created by a
hand-skilled artist hung folded on
a curved peg, and a spider’s web woven
with white strands had surrounded it.

In the sky-high, tall mansion’s upper floor,
perfectly fitting, strong fitting doors were
were closed and latched, blocking breezes
that would flow straight into the summer
season’s bedroom windows.

Meanings:    கை வல் – hand skilled, கம்மியன் – a craftsman, கவின் பெற – made beautifully, புனைந்த – created, செங்கேழ் வட்டம் – red colored round fan, ஆலவட்டம், சுருக்கி – folded, கொடும் தறி – curved wooden peg, சிலம்பி – spider, வான் நூல் – white threads, வலந்தன – surrounded, தூங்க – hanging, வான் உற – touching the sky, நிவந்த – tall, மேனிலை மருங்கின் – in the upper level, வேனில் – summer’s, பள்ளி – bedroom, தென் வளி – southern winds, தரூஉம் – brings (இன்னிசை அளபெடை), நேர்வாய்க் கட்டளை – straight windows, திரியாது – not flowing, திண் நிலைப் போர்க் கதவம் – strong fitting doors, தாழொடு துறப்ப – were latched and closed

தண்ணீரை விரும்பாது நெருப்பை விரும்புதல்

கல்லென் துவலை தூவலின், யாவரும்
தொகுவாய்க் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார்,  65
பகுவாய்த் தடவில் செந் நெருப்பு ஆர, (64 – 66)

Hated Water and Desired Fire

Raindrops fell with loud noises.
Not wanting to drink cold water kept in
narrow-mouthed pots, everybody enjoyed
the warmth of the hot, red flames from
split-mouthed coal bowls.

Meanings:    கல்லென் – with the sound ‘kal’, loud sounds, துவலை தூவலின் – since there were raindrops, யாவரும் – everybody, தொகுவாய் – narrow mouth, கன்னல் – waterpots, kudam, தண்ணீர் – cold water, உண்ணார் – they did not drink, பகுவாய் – split-mouth, wide-mouth, தடவில் – in coal bowls, in flame bowls, செந்நெருப்பு – red flames, ஆர – they enjoyed

ஆடல் மகளிரின் செயல்

ஆடல் மகளிர் பாடல் கொளப் புணர்மார்,
தண்மையின் திரிந்த இன்குரல் தீந்தொடை
கொம்மை வருமுலை வெம்மையில் தடைஇக்,
கருங்கோட்டுச் சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப, (67 – 70)

Dancers Tuning their Lutes

Female dancers ready to sing, tuned
their sweet lute strings in a fitting
manner, since their instruments had
lost their tune in the cold weather.

They warmed the strings, rubbing them
on their warm, big breasts and tuned
the black-stemmed, small lutes to precision.

Meanings:   ஆடல் மகளிர் – female dancers, பாடல் கொள – getting ready to sing, புணர்மார் – to tune, தண்மையின் திரிந்த – out of tune because of the cold weather, இன்குரல் – sweet sounds, தீந்தொடை – sweet strings (ஆகுபெயர் நரம்பிற்கு), கொம்பை வருமுலை – rounded rising breasts, வெம்மையில் – in the warmth, தடைஇ – rubbed (சொல்லிசை அளபெடை), கருங்கோட்டு சீறியாழ் – black-stemmed small lutes, பண்ணு முறை நிறுப்ப – tuned them according to proper methods__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 24419
Date:
Permalink  
 

 பிரிந்தோரை வாட்டும் கூதிர்

காதலர்ப் பிரிந்தோர் புலம்ப பெயல் கனைந்து,
கூதிர் நின்றன்றால் போதே. (71-72)

Painful Cold Winds

Those separated from their partners
struggled with loneliness and pain;
heavy rains poured incessantly and
chill winds blew unabated.

Meanings:    காதலர் பிரிந்தோர் – those separated from their partners, புலம்ப – they were sad, பெயல் கனைந்து – rain increased, கூதிர் நின்றன்றால் – the chillness stayed, the chillness did not end (ஆல் – அசைநிலை, an expletive), போதே – அக்காலம்

மன்னனின் அரண்மனையை உருவாக்கிய முறை

……………..மாதிரம்
விரி கதிர் பரப்பிய வியல்வாய் மண்டிலம்,
இரு கோல் குறி நிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு
ஒரு திறம் சாரா அரை நாள் அமயத்து, 75
நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு,
தேஎம் கொண்டு தெய்வம் நோக்கி,
பெரும் பெயர் மன்னர்க்கு ஒப்ப மனை வகுத்து, (72- 78)

Palace Construction

At mid-day when the bright,
ray-spreading sun climbed on toward
the west side and was high in the vast
sky, learned men, who had read books
on construction, noted the cardinal
directions, decided where to construct,
plnated two sticks on the ground at
noon time when they did not see the
sun’s shadow fall on land, tied threads
with precision, prayed to the gods, and
built the palace with many rooms,
suitable for the well renowned king.

Meanings:    மாதிரம் – directions, விரி கதிர் பரப்பிய – rays spread, வியல்வாய் – wide space, மண்டிலம் – sun, இரு கோல் – two sticks, குறி நிலை வழுக்காது – not faulting and pointing to any direction, குடக்கு ஏர்பு – climbed to the west, ஒரு திறம் சாரா – not slanting on any one direction, அரை நாள் அமயத்து – at midday time, நூல் அறி புலவர் – learned men who have read books, நுண்ணிதின் –  with precision, கயிறு இட்டு – placed threads, தேஎம் கொண்டு – noted the directions to construct, noted the places to construct (தேஎம் – இன்னிசை அளபெடை), தெய்வம் நோக்கி – prayed to gods, பெரும் பெயர் மன்னர்க்கு ஒப்ப – suitable for a very famous king, மனை வகுத்து – created a residence with different rooms

அரண்மனை வாயில்

ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின்,
பரு இரும்பு பிணித்து, செவ்வரக்கு உரீஇத்,   80
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி, இணை மாண்டு
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழுமரத்துத்
போது அவிழ் குவளைப் புதுப் பிடி கால் அமைத்து,
தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பில்,
கை வல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து,   85
ஐயவி அப்பிய நெய்யணி நெடு நிலை,
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புகக்,
குன்று குயின்றன்ன ஓங்கு நிலை வாயில். (79 – 88)

Palace Entry Gates and Double Doors

High walls were erected around
the entire palace.  At the entry,
perfect double doors created
by a carpenter with skilled hands,
made from hard woods from a fine
tree with the name of a star, were
attached to headers with thick iron
nails.

The doors were polished with red wax,
and handles in the shape of newly opened
waterlilies and latches were attached to
them.  There were no spaces between the
perfectly fitting double doors.

On the tall header above the doors, white
mustard paste and ghee were smeared.

The tall palace entry was fit for elephants
with victory banners.  Going through it
was like entering a carved mountain.

Notes:  நாளொடு (82) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – ஈண்டு உத்தரம் என்னும் விண்மீன்.  அமை விழு மரத்து (82) – .பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  ஆச்சா, கருங்காலி முதலிய மரங்கள்

Meanings:    ஒருங்கு உடன் வளைஇ – fully circling all parts of the palace (வளைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), ஓங்கு நிலை வரைப்பின் – within tall walls, பரு இரும்பு பிணித்து – attached with thick nails, செவ்வரக்கு உரீஇ – rubbed red wax (உரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), துணை மாண் கதவம் பொருத்தி – attached perfect double doors, இணை மாண்டு – attached perfectly, நாளொடு பெயரிய கோள் – a fine wood with the name of the star uthiram, அமை விழு மரத்து – of the best tree, போது அவிழ் – petals opening, குவளை – blue waterlilies, புதுப்பிடி கால் அமைத்து – fixed new handles, தாழொடு குயின்ற – latches were attached, போர் அமை புணர்ப்பில் – with the two doors attached well, கை வல் கம்மியன் – hand-skilled worker, முடுக்கலின் – since it was fitted tightly, புரை தீர்ந்து – without space, ஐயவி அப்பிய – rubbed with white mustard – as a form of worship, நெய்யணி – rubbed with ghee, rubbed with oil, நெடுநிலை – tall entry way, வென்று எழு கொடியோடு – with raised victory banners, வேழம் சென்று புக – that elephants could enter, குன்று குயின்றன்ன – like carved into a mountain, ஓங்கு நிலை வாயில் – tall entrance (ஓங்கு நிலை – கோயில், கோவின் இல்லம், அன்மொழித்தொகை)

முற்றம்முன்வாயில்

திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின்,
தருமணல் ஞெமிரிய திருநகர் முற்றத்து,   90
நெடுமயிர் எகினத் தூ நிற ஏற்றை,
குறுங்கால் அன்னமொடு உகளும் முன்கடைப்,  (89 – 92)

In the Palace Front Yard

Perfect new sand was brought
and spread in the front yard of the
wealthy palace, fitting the faultless
splendor of Thirumakal.

Strong, long-haired, pure-colored
stags pranced around and played
with short-legged geese.

Meanings:    திரு நிலைபெற்ற – where Thirumakal flourishes, where wealth flourishes, தீது தீர் சிறப்பின் – splendid without fault, தருமணல் – brought sand, ஞெமிரிய – spread, திரு நகர் – wealthy mansion, முற்றத்து – in the front yard, நெடு மயிர் – long haired, எகின – deer, தூ – pure, நிற – colored, ஏற்றை – male, குறுங்கால் அன்னமொடு – with short-legged geese, with short-legged ducks, உகளும் – they play, முன்கடை – front yard

அரண்மனையில் எழும் ஓசைகள்

பணை நிலை முனைஇய பல் உளைப் புரவி,
புல் உணாத் தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு,
நிலவுப் பயன் கொள்ளும் நெடுவெண் முற்றத்துக்,   95
கிம்புரிப் பகுவாய் அம்பணம் நிறைய
கலிழ்ந்து வீழ் அருவிப் பாடு விறந்து அயல,
ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல்லியல்
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை,
நளி மலைச் சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில். (93- 100)

Sounds from the Palace

A horse with thick mane, hating to
stand alone in the stable, neighed
loudly in sad tones, as it chewed grass.

In the long, bright palace yard which
benefited from the moon, water from
a faucet shaped like the gaping mouth
of a shark, poured down with sounds
of a full, turbid waterfall.

Nearby, a proud, delicate pea**** with
swaying, long plumes, called sweetly in
in tones, sounding like toots from a
vayir horn.

These were the sounds from the palace,
sounds as loud as those on the dense
mountains.

Notes:  அகநானூறு 254-12 – பணை நிலை முனஇய வினை நவில் புரவி.  மதுரைக்காஞ்சி 660 – பணை நிலைப் புரவி புல் உணாத் தெவிட்ட.

Meanings:    பணை நிலை – being in the stable, முனைஇய – hating (சொல்லிசை அளபெடை), பல் உளை  – thick tuft, புரவி – horse, புல் உணாத் தெவிட்டும் – neighed as it chewed its food which is grass (உணா – உணவு, வு என்ற விகுதி கெட்டு அதற்கு முந்தைய குறில் எழுத்து நீண்டு நெடிலாக மாறியது), புலம்பு விடு குரலொடு – crying alone with sounds, நிலவுப் பயன் கொள்ளும் – getting the benefits of the moon, நெடுவெண் முற்றத்து – in the long moon lit yard, கிம்புரி – shark mouth, பகுவாய் – split-mouth, அம்பணம் – water faucet, நிறைய – full, கலிழ்ந்து – turbid, cloudy (கலுழ்ந்து என்பதன் திரிபு), வீழ் அருவி –  falling waterfall, பாடு விறந்து – intense sounds, loud sounds, அயல – nearby, ஒலி நெடும்  பீலி – luxuriant and long feathers, ஒல்க – move, மெல்லியல் – delicate nature, கலி மயில் அகவும் – a proud pea**** calls, வயிர் மருள் – like that of a vayir horn (மருள் – உவம உருபு), இன் இசை – sweet music, நளி மலை சிலம்பின் – like the dense mountains, சிலம்பும் கோயில் – noisy palace

அந்தப்புரத்தின் அமைப்பு

யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை,
கை ஏந்தும் ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து,
பரூஉத்திரி கொளீஇய குரூஉத்தலை நிமிர் எரி,
அறு அறு காலைதொறும் அமைவரப் பண்ணிப்,
பல் வேறு பள்ளிதொறும் பாய் இருள் நீங்கப்,   105
பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது,
ஆடவர் குறுகா அருங்கடி வரைப்பின். (101 – 107)

The Queen’s Chambers

Skillfully crafted by Greeks,
fabulous female figurine lamps, their
hands holding amazing oil wells, were
were lit with upward- tilting thick wicks
topped by golden flames.

Oil was poured into the wells whenever
the levels went down, and the wicks were
adjusted.

Pitch darkness vanished from the various
rooms of the queen’s chambers of the
well-guarded palace, where no other male
could enter except the proud, splendid
and eminent king.

Notes – நெய் என்ற சொல் பசுவின் நெய்க்கும், எண்ணெய்க்கும் உபயோகிக்கப்பட்டது.  நற்றிணை 175-4 –  மீன் நெய், நற்றிணை 215-5  – மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய்.  முல்லைப்பாட்டு 48-49 – நெய் உமிழ் சுரையர் நெடுந்திரிக் கொளீஇ கை அமை விளக்கம் நந்துதொறும் மாட்ட.  ஐ (102) – ஐ வியப்பாகும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 89).  குரூஉ (103) – நிறம், ‘குருவும் கெழுவும் நிறமாகும்மே’ (தொல்காப்பியம், உரியியல் 5).

Meanings:   யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை – fine female statue created by Ionians (Greeks), கை ஏந்து – holding in its hands, ஐ – amazing, beautiful, அகல் – oil well, நிறைய நெய் சொரிந்து – poured a lot of oil, பரூஉத்திரி – thick wicks (பரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), கொளீஇய – lit (சொல்லிசை அளபெடை), குரூஉத்தலை – colored top part (குரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), நிமிர் – lifted, எரி – burning, அறு அறு காலைதொறும் – whenever the oil level goes down, அமைவரப் பண்ணி – fixed it, பல் வேறு பள்ளிதொறும் – in all the many places (of the palace), பாய் இருள் நீங்க – for darkness that has spread to vanish, பீடு கெழு சிறப்பின் – with pride filled splendor, பெருந்தகையல்லது – other than the great king, ஆடவர் குறுகா – no other men could approach, அருங்கடி – strict protection (since it is the private quarters of the queen), வரைப்பின் – within the limits

கருவறை

வரை கண்டன்ன தோன்றல, வரை சேர்பு
வில் கிடந்தன்ன கொடிய பல் வயின்
வெள்ளி அன்ன விளங்கும் சுதை உரீஇ,   110
மணி கண்டன்ன மாத்திரள் திண் காழ்ச்
செம்பு இயன்றன்ன செய்வுறு நெடுஞ்சுவர்
உருவப் பல் பூ ஒருகொடி வளைஇ,
கருவொடு பெயரிய காண்பு இன் நல் இல். (108 – 114)

Inner Chamber

The queen’s quarters appeared
as huge as a mountain, its swaying
flags like rainbows on mountains,
plastered interior like silver,
thick pillars dark like sapphire,
tall walls like crafted with copper,
with paintings of many flowers in
different shapes on vines with no
comparison.

The queen’s famed, private, inner
sanctuary in this fine house was
sweet to behold.

Notes:  கருவொடு பெயரிய நல் இல் (114) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கருவொடு பெயரிய நல் இல் என்றது கருப்பக்கிருகம் என்றவாறு.  புறநானூறு 201 – செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை, அகநானூறு 375, புறநானூறு 37 – செம்பு உறழ் புரிசை, மதுரைக்காஞ்சி 485 – செம்பு இயன்றன்ன செஞ்சுவர், நெடுநல்வாடை112 – செம்பு இயன்றன்ன செய்வுறு நெடுஞ் சுவர்.

Meanings:    வரை கண்டன்ன தோன்றல – appearing like a mountain, வரை சேர்பு  வில் கிடந்தன்ன – like rainbows on the mountains, கொடிய – with banners, பல் வயின் – in many places, வெள்ளியன்ன – like silver, சுதை – plaster, உரீஇ – applied (உரீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), மணி கண்டு அன்ன – like seeing sapphire, மாத்திரள் திண் காழ் – dark thick pillars, huge rounded columns, செம்பு இயன்றன்ன – like made with copper, செய்வுறு – created, நெடும் சுவர் – tall walls, உருவப் பல் பூ – many flowers with many shapes, ஒரு – without comparison, கொடி வளைஇ – vine twining around (வளைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), கருவொடு பெயரிய – famed inner chamber, boudoir, where the fetus is, protected, கருவறை, காண்பு இன் – sweet to behold, நல் இல் – fine house__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 24419
Date:
Permalink  
 

 தலைவி படுத்திருக்கும் பாண்டில் எனும் வட்டக் கட்டில்

தச நான்கு எய்திய, பணை மருள் நோன் தாள், 115
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல்,
பொருது ஒழி நாகம், ஒழி எயிறு அருகு எறிந்து,
சீரும் செம்மையும் ஒப்ப வல்லோன்,
கூர் உளிக் குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு,
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்பப்,   120
புடை திரண்டிருந்த குடத்த இடை திரண்டு,
உள்ளி நோன் முதல் பொருந்தி, அடி அமைத்து,
பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர்ப் பாண்டில்.  (115 – 123)

The Queen’s Bed

The queen’s famous round bed was
decorated with two ivory leaves
perfectly sculpted by a skilled craftsman
with a sharp-tipped chisel, from tusks
removed from a battle-famed elephant,
a forty-year old animal that had died in
battle, that had drum-like, strong legs,
forehead with lines and great beauty.

The legs on the huge bed had carvings
in the shape of garlic.
Pot-shaped, sculpted pieces appearing
like swollen breasts of pregnant women,
were set between the bed and the legs.

Meanings:   தச நான்கு – four ten years, forty years, எய்திய – attained, பணை மருள் – like large panai drums (மருள் – உவம உருபு), நோன் தாள் – strong legs, இகல் மீக்கூறும் – praised in battle, ஏந்து எழில் – superior beauty, வரி நுதல் – lines on the forehead, பொருது – fought in battle, ஒழி – died, நாகம் – elephant, ஒழி எயிறு – fallen tusks, அருகு எறிந்து – carved them on the sides, சீரும் செம்மையும் ஒப்ப – beautifully and perfectly made, வல்லோன் – a skilled man, தச்சன் – a carpenter, கூர உளிக் குயின்ற – carved a lot with a sharp chisel, ஈரிலை – two leaves, இடை இடுபு – placed between, தூங்கு இயல் – slow moving (due to pregnancy), மகளிர் – women, வீங்கு முலை கடுப்ப – like their swollen breasts (கடுப்ப – உவம உருபு), புடை – sides, திரண்டு இருந்த – were rounded, bulged, குடத்த – with pots, இடை திரண்டு – big in the space between the bed and the legs, உள்ளி நோன் முதல் – like the strong base of garlic – word used for both garlic and onion, according to the University of Madras lexicon, பொருத்தி – fit it perfectly, அடி அமைத்து – fixed the base, fixed the legs, பேரளவு – large, எய்திய – created, பெரும் பெயர் – very famous, பாண்டில் – round bed

கட்டிலில் செய்யப்பட்டுள்ள ஒப்பனை

மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு
முத்துடைச் சாலேகம் நாற்றி குத்துறுத்து,   125
புலிப் பொறிக் கொண்ட பூங்கேழ்த் தட்டத்துத்
தகடு கண் புதையக் கொளீஇத் துகள் தீர்ந்து,
ஊட்டுறு பல் மயிர் விரைஇ வயமான்
வேட்டம் பொறித்து, வியன் கண் கானத்து
முல்லைப் பல் போது உறழப் பூ நிரைத்து, 130
மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்படத்,
துணை புணர் அன்னத் தூ நிறத் தூவி
இணை அணை மேம்படப் பாய் அணை இட்டு,
காடி கொண்ட கழுவுறு கலிங்கத்துத்
தோடு அமை தூ மடி விரிந்த சேக்கை. (124 – 135)

Decorations on the Bed

Fine pearls strung on delicate threads
with clasps were hung on the bed frame
in lattice patterns, and the metal canopy
had elaborate flower patterns, etched
with the bright colors of tiger stripes.

There were metal panels etched with
lion hunt scenes, placed above hair
dyed perfectly with many colors.
A delicate bed spread with patterns
of jasmine blossoms mixed with other
flowers of the huge forests, was spread
on the bed.

The mattress was stuffed with pure
white feathers of geese that mated with
love, and it was of two sections.  Pillows
were placed on it.

Washed and starched, clean, folded sheets
with flower petals, were spread on the bed.

Notes:  வயமான் வேட்டம் பொறித்து (128-129) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – சிங்கம் முதலியவற்றை வேட்டையாடுகின்ற தொழில்களை பொறித்த தகடுகளை வைத்து.

Meanings:   மடை – clasp, joints, மாண் – esteemed, fine, நுண் இழை – fine thread, பொலிய – to shine, to be beautiful, தொடை – strung, மாண்டு – fine, முத்துடை – with pearls, சாலேகம் நாற்றி – hung in lattice patterns, குத்துறுத்து – etched, புலிப்பொறி கொண்ட – with colors of a tiger’s stripes, with the spots of a leopard, பூங்கேழ்த் தட்டத்து – in pretty colored plates, தகடு – metal plate, கண் புதைய – hiding the place, கொளீஇ – stringed (கொளீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), துகள் தீர்ந்து – without fault, ஊட்டுறு பன் மயிர் விரைஇ – mixed with different colors (dyed colors) of hair (விரைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), வயமான் வேட்டம் பொறித்து – etching with a lion hunting scene, carving with a lion hunting scene, வியன் கண் – wide space, கானத்து – in the forest, முல்லைப் பல் போது உறழ – jasmine mixed with many other flowers, பூ நிரைத்து – rows of flowers were placed, lots of flowers were placed, மெல்லிதின் விரிந்த – delicately spread, சேக்கை – bedspread, மேம்பட – above, splendid, துணை புணர் – united with its partner, அன்னத் தூ நிறத் தூவி – pure white feathers of geese, இணை அணை – mattress with two parts, மேம்பட – above, splendid, பாய் – spread, அணையிட்டு – placed the pillows, காடி கொண்ட – washed with starch, கழுவுறு கலிங்கத்து – in the washed fabric, தோடு அமை – with flower petals, தூ மடி – pure and folded, cleaned and folded, விரித்த – spread, சேக்கை – bed

படுக்கையில் இருந்த தலைவியின் நிலை

ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்துப்
பின் அமை நெடு வீழ் தாழத், துணை துறந்து
நன்னுதல் உலறிய சில் மெல் ஓதி,
நெடு நீர் வார், குழை களைந்தென குறுங்கண்
வாயுறை அழுத்திய வறிது வீழ் காதின்,   140
பொலந்தொடி தின்ற மயிர் வார் முன் கை
வலம்புரி வளையொடு கடிகை நூல் யாத்து,
வாளைப் பகுவாய் கடுப்ப வணக்குறுத்துச்
செவ்விரல் கொளீஇய செங்கேழ் விளக்கத்துப்,
பூந்துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல்,   145
அம்மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு,
புனையா ஓவியம் கடுப்ப …….(136 – 147)

The Queen Lying on her Bed

The queen, separated from
her husband because of his
war duties, lay in bed in deep
distress.

A pearl strand rested on her
big breasts and her long hair
hung low on her back.
Her fine forehead,
was bordered by soft, dry hair.

Removing her bright, long
pair of earrings, she wore
small ones on the tiny holes
of her slightly hanging ear lobes.

Instead of her usual gold
bangles that scarred her
forearms with fine hair,
she wore those made from
right-twisted conch shells.

On her red finger,
she wore a red colored,
curved ring that looked like
the split mouth of a vālai fish.

Protective threads were tied
on her arms, and her lifted,
long loins were covered with
soiled clothing, made with bright
cotton thread, instead of silk
clothing with flower designs.

Lying on her bed without any
makeup, she was like a painting.

Notes:  பின் அமை நெடு வீழ் தாழ (137) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – குத்துதல் அமைந்த நெடிய தாலி நாண் வீழ்ந்து கிடத்தல், பின்னுதல் அமைந்த நெடிய மயிர் தொங்க என்பாரும் உளர்.

Meanings:   ஆரம் தாங்கிய – bearing a pearl strand, அலர் முலை – big breasts, ஆகத்து – on her chest,  பின் அமை – on the backside, நெடு வீழ் தாழ – long and hanging low, துணை துறந்து – separated from her husband, நன்னுதல் – fine forehead, உலறிய – dry, without luster, சில் மெல் ஓதி – fine soft hair, நெடு நீர் வார் குழை – very bright long earrings, களைந்தென – removed them, குறுங்கண் – small space, small holes, வாயுறை – small earrings, அழுத்திய – pressed, வறிது வீழ் காதின் – on ears which hang a little, பொலந்தொடி – gold bangles, தின்ற – scarred, மயிர் வார் முன் கை – forearms with fine hair, வலம்புரி வளையொடு – with bangles made from right-twisted conch shells, கடிகை நூல் யாத்து – had protection threads tied, வாளை பகுவாய் – like the split/gaping mouth of a vālai fish, scabbard fish, trichiurus haumela, கடுப்ப – like (உவம உருபு), வணக்குறுத்து – bent, curved, செவ்விரல் – red fingers, கொளீஇய – wearing (சொல்லிசை அளபெடை), செங்கேழ் – red colored, ruby ring, விளக்கத்து – with a ring, பூந்துகில் மரீஇய – wearing fine (silk) clothes with flower designs (மரீஇய – சொல்லிசை அளபெடை), ஏந்து கோட்டு அல்குல் – loins with lifted sides, அம்மாசு ஊர்ந்த – soiled, அவிர் நூல் – bright cotton thread, கலிங்கமொடு – with clothes, புனையா – without makeup, ஓவியம் – painting, கடுப்ப – like (உவம உருபு)

தலைவியின் அடியை வருடும் தோழியர்

………………………………………. புனைவு இல்

தளிர் ஏர் மேனித் தாய சுணங்கின்,
அம்பணைத் தடைஇய மென்தோள், முகிழ் முலை
வம்பு விசித்து யாத்த, வாங்கு சாய் நுசுப்பின்,   150
மெல்லியல் மகளிர் நல்அடி வருட; ( 147 – 151)

The Queen with her ladies-in-waiting

The queen who was without any
decoration was tenderly cared by
her ladies-in-waiting.

These delicate ladies with tiny waists,
who massaged the queen’s fine feet,
were beautiful like tender shoots.
Sallow spots spread on their bodies.

They had pretty, bamboo-like,
rounded, delicate arms, and their
breasts resembling lotus buds were
covered tightly with kachai cloth.

Meanings:   புனைவு இல் – without decoration, தளிர் ஏர் மேனி – tender leaf like body, தாய – spread, சுணங்கின் – with yellow spots, with sallow spots, அம் பணை – beautiful bamboo, தடைஇய – curved, rounded (தட என்னும் உரிச்சொல்லடியாகப் பிறந்த பெயரெச்ச வினை, சொல்லிசை அளபெடை), மென் தோள் – delicate arms, முகிழ் முலை – lotus bud like breasts, வம்பு – piece of fabric, breast cloth, kachai, விசித்து யாத்த – tightly tied, வாங்கு – curved, சாய் – moving, tired, delicate, நுசுப்பின் – with waists, மெல்லியல் மகளிர் – delicate natured women, நல் அடி வருட – massaged her fine feet

தேற்றும் செவிலியர்

நரை விராவுற்ற நறு மென் கூந்தல்
செம்முகச் செவிலியர் கைம்மிகக் குழீஇக்,
குறியவும் நெடியவும் உரை பல பயிற்றி,
“இன்னே வருகுவர் இன் துணையோர்” என   155
உகத்தவை மொழியவும், (152- 156)

Consoling Foster Mothers

Foster mothers with red faces
and fragrant, delicate hair that
had white streaks,
surrounded the queen suffering
from long separation,
and desiring to make her happy,
consoled her aptly with less and
more words as needed, uttering,
“Your sweet husband will come
back soon.”

Meanings:   நரை விராவுற்ற – white hair mixed, நறு மென் கூந்தல் – fragrant delicate hair, செம்முகச் செவிலியர் – foster mothers with red faces, கைமிக – many, குழீஇ – joined together (சொல்லிசை அளபெடை), குறியவும் – short, நெடியவும் – long, பல – few advice, உரை பயிற்றி – uttered words, இன்னே வருகுவர் – he will come soon, இன் துணையோர் – sweet husband, என- thus, உகத்தவை – to make her happy, மொழியவும் – they said

தேறாத் தலைவி

…………………..ஒல்லாள், மிகக் கலுழ்ந்து,
நுண் சேறு வழித்த நோன் நிலைத் திரள் கால்
ஊறா வறுமுலை கொளீஇய கால் திருத்திப்
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் படமிசைத்
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலையாக   160
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து,
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய
உரோகிணி நினைவனள் நோக்கி, நெடிது உயிரா,
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரிப்பனி
செவ்விரல் கடைக்கண் சேர்த்திச் சில தெறியாப்,   165
புலம்பொடு வதியும். (156- 166)

The Inconsolable Queen

Their consolation did not afford
any relief to the queen who cried
a lot,
as she sat on a well-carved,
finely-stained, waxed bed with
strong, thick legs that had carved
wooden pieces that were attached
perfectly, shaped like pots and
breasts that had not secreted.

There were curtains that hung
from the canopy of the waxed bed,
with designs of the skies, with the
stable Rohini star that moves
together with the splendid moon
that differs from the sun that roams
rapidly in the sky, along with many
other constellations starting with
the goat constellation,
shown with a ram with strong horns.

She looked at Rohini with its partner,
and sighed a lot.  Delicate tears fell from her
big eyes.  She wiped and flicked few drops
with her red fingers, and sat alone in pain.

Notes:  ஊறா வறுமுலை (158) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – குடத்திற்கு வெளிப்படை, முலைபோறலின் முலை என்றார்.

Meanings:  ஒல்லாள் – she refused to be consoled, she was not agreeable, மிகக் கலுழ்ந்து – cried a lot, நுண் சேறு வழித்த – fine paste rubbed, நோன் நிலை – strong, திரள் கால் – rounded legs, thick legs, ஊறா வறுமுலை – breasts that have not secreted, pot-shaped, கொளீஇய கால் திருத்தி – attached well to the legs (கொளீஇய – சொல்லிசை அளபெடை), புதுவது இயன்ற – newly created, மெழுகு செய் – wax rubbed, படமிசை – above, திண் நிலை மருப்பின் – with strong horns, ஆடு – goat, தலையாக – as the first, விண் ஊர்பு – moving in the sky, திரிதரும் – roaming, வீங்கு செலல் – moving rapidly, மண்டிலத்து – with the sun’s, முரண் மிகு – greatly varying, சிறப்பின் – with splendor, செல்வனொடு – with the moon, நிலைஇய – stable Rohini who is supposed to be with her husband at all times (நிலைஇய – சொல்லிசை அளபெடை), உரோகிணி நினைவனள் – she thought of Rohini, நோக்கி – looked at the star – according to the University of Madras lexicon it is the 4th star in Hyades, part of Taurus, நெடிது உயிரா – let out long sighs (உயிரா – உயிர்த்து), மா – big, dark, இதழ் ஏந்திய – lifted eyelids, மலிந்து வீழ் – falling a lot, அரி பனி – delicate tears (ஐதாகிய கண்ணீர்த் துளி – பொ. வே. சோமசுந்தரனார்), செவ்விரல் கடைக்கண் சேர்த்தி – placed her red fingers on the sides of her eyes, wiped the sides of her eyes with her red fingers, சில தெறியா – scattered few drops (தெறியா – தெறித்து), புலம்பொடு வதியும் – she lives alone, she lives with sorrow

தலைவியின் துயர் தீர கொற்றவையை வேண்டல்

…….. நலங்கிளர் அரிவைக்கு
இன்னா அரும்படர் தீர, விறல் தந்து
இன்னே முடிக தில் அம்ம. (166 – 168)

Praying to Kotravai

The ladies-in-waiting prayed
to goddess Kotravai, asking for
the sweet queen’s great agony
to end, and for their king to
achieve victory and return soon.

Notes: ‘அம்ம கேட்பிக்கும்’ – தொல்காப்பியம். சொல்லதிகாரம் 278.

Meanings:   நலங்கிளர் – with kindness, அரிவைக்கு – to the young woman, இன்னா – sorrow, அரும் படர் தீர – to remove her great pain, விறல் தந்து – to obtain victory, இன்னே – to come right away, முடிக – let this be done (they prayed to the victory goddess Kotravai), தில் – அசை நிலை, an expletive, வேண்டுகோள் பொருண்மைக்கண் வந்த வியங்கோள், அம்ம – கேட்பித்தல் பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle which means ‘listen’

அரசனின் நிலை

………………………..மின் அவிர்
ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை
நீள் திரள் தடக்கை நில மிசைப் புரள,  170
களிறு களம்படுத்த பெருஞ்செய் ஆடவர்
ஒளிறு வாள் விழுப்புண் காணிய, புறம் போந்து
வடந்தைத் தண் வளி எறிதொறும் நுடங்கித்
தெற்கு ஏர்பு இறைஞ்சிய தலைய நன் பல
பாண்டில் விளக்கில் பரூஉச்சுடர் அழல,   175
வேம்பு தலையாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு,
முன்னோன் முறை முறை காட்டப் பின்னர்; (168- 177)

The King in the Battle Camp

The king stepped out of his quarters
to see his brave warriors, wounded
by bright swords, men who killed
battle-trained elephants donning
shining face ornaments, chopping off
their long, thick, big trunks
that dropped and rolled on the ground.

Whenever the cold northerly winds blow,
the thick flames in the fine pāndil lamps
swayed toward the south.

The king walked behind a warrior
carrying a strong-stemmed spear with neem
leaves tied to its blade, who showed him
everything in the camp in an orderly manner.

Notes:  பாண்டில் விளக்கில் (175) – நச்சினார்க்கினியர் உரை – பல் கால் விளக்கில்.  புறநானூறு 19 – யானைத் தூம் புஉடைத் தடக்கை வாயொடு துமிந்து நாஞ்சில் ஒப்ப நில மிசைப் புரள.

Meanings:   மின் அவிர் – brightness, ஒடையொடு – with face ornaments, பொலிந்த – splendid, வினை நவில் யானை – elephants trained in warfare, நீள் திரள் தடக்கை – long thick big trunks, நில மிசைப் புரள – fell on the earth, களிறு களம்படுத்த – killed the elephants in the battlefield, பெருஞ்செயல் ஆடவர் – brave warriors who did great deeds, ஒளிறு வாள் – bright swords, விழுப்புண் காணிய – to see their deep battle wounds, புறத்தே போந்து – stepped out (of the camp), வடந்தைத் தண் வளி – cold northerly winds, எறிதொறும் – whenever it blew, நுடங்கி – swayed, தெற்கு ஏர்பு – rise on the south side, இறைஞ்சிய – bent, தலைய – with tops, நன் பல – few fine, பாண்டில் விளக்கில் – in the lamps with many legs, in the round lamps, பரூஉச்சுடர் – thick flame (பரூஉ – இன்னிசை அளபெடை), அழல – burning flames, வேம்பு தலையாத்த – neem leaves are tied on the top, நோன் காழ் – strong stems, எஃகமொடு – with spears, முன்னோன் – a warrior who walked in the front, முறை முறை காட்ட – showed that everything was in order, பின்னர் – after that

மணி புறத்து இட்ட மாத்தாள் பிடியொடு,
பருமம் களையாப் பாய் பரிக் கலி மா,
இருஞ்சேற்றுத் தெருவின் எறி துளி விதிர்ப்பப்,   180
புடை வீழ் அம் துகில் இடவயின் தழீஇ,
வாள் தோள் கோத்த வன் கண் காளை
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து,
நூல் கால் யாத்த மாலை வெண்குடை
தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப,   185
நள்ளென் யாமத்தும் பள்ளி கொள்ளான்,
சிலரொடு திரிதரும் வேந்தன்,
பலரொடு முரணிய பாசறைத் தொழிலே.  (178 – 188)

Female elephants
with bells on their backs and proud,
fast-leaping horses with saddles
stood on the street with black mud.
They shook off the raindrops
that fell on their bodies.

The king,
draped in a beautiful shawl
that hung on his left side, placed
his right hand on the shoulders
of a strong warrior bearing a sword,
and looked at his wounded men
with soothing countenance.

His white royal umbrella
strung with pearls on threads,
swayed with sounds, and protected
him from the raindrops that fell.

He did not sleep even in the pitch
darkness of the night, the king who
walked around with few of his warriors
in the battle camp,
set up to fight many enemy kings.

Notes:  தொழிலே (188) – ஏகாரம் அசை நிலை, an expletive.

Meanings:   மணிப் புறத்து இட்ட – bells placed on the back, மாத்தாட் பிடியொடு – with female elephants with big legs, பருமம் களையா – saddles not removed, பாய் பரிக் கலிமா – fast leaping proud horses, இருஞ்சேற்று – with black mud, தெருவின் – on the street, எறி துளி – rain drops which fall on them, விதிர்ப்ப – scattering the water droplets, shirking them off their bodies, புடை – side, வீழ் – fell down, அம் துகில் – beautiful clothing, இடவயின் தழீஇ – hugging his left side (தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), வாள் தோள் கோத்த – with a sword on his arm, வன்கண் காளை – a strong warrior, a strong young man, சுவல் மிசை – on his shoulder, அமைத்த கையன் – one who placed his hands, முகன் அமர்ந்து – with his calm face (முகன் – முகம் என்பதன் போலி), நூல் கால் யாத்த – tied with threads, மாலை – pearl strands, வெண்குடை – white royal umbrella, தவ்வென்று – with sounds (ஓசைக்குறிப்பு), அசைஇ – moved (அசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), தா துளி மறைப்ப – blocking the spreading raindrops, நள்ளென் யாமத்தும் – even in the pitch darkness of the night, பள்ளி கொள்ளான் – he does not sleep, சிலரொடு – with some warriors, திரிதரும் வேந்தன் – roaming king, பலரொடு முரணிய – fought with many, had enmity toward many, (with many kings – possibly Thalaiyālankanam war, in which the Pandiyan king won fightning against many enemies), பாசறைத் தொழிலே – war business__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard