New Indian-Chennai News + more

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: திருவள்ளுவமாலை 11 - 20


Guru

Status: Offline
Posts: 24624
Date:
திருவள்ளுவமாலை 11 - 20
Permalink  
 


 

Marutthuvan Dhamodharanar மருத்துவன் தாமோதரனார் திருவள்ளுவமாலை - மருத்துவன் தாமோதரனார் - 11

சீந்திநீர்க் கண்டம் தெறிசுக்குத் தேன்அளாய்
மோந்தபின் யார்க்கும் தலைக்குத்தில் – காந்தி
மலைக்குத்தும் மால்யானை வள்ளுவர் முப்பாலால்
தலைக்குத்துத் தீர்வுசாத் தற்கு

Thiruvalluva Maalai - Marutthuvan Dhamodharanar - 11
seendhthineerk kandam therisukkuth thaenalaai
mondhthapin yaarkkum thalaikkuththil – kaandhthi
malaikkuththum maalyaanai valluvar muppaalaal
thalaikkuththuth theervusaath thatrku

மருத்துவன் தாமோதரனார் - விளக்கம்
(பொ-ரை) மலையப் பகையென்று குத்தும் யானைபோலும் அரசே! சீந்திற் சருக்கரையும் சுக்குப் பொடியும் தேனுங் கலந்து மோந்தால், யாருக்குந் தலைவலி நீங்கிவிடும். திருவள்ளுவர் திருக்குறளைப் பார்த்தபின் சீத்தலைச்சாத்தனாருக்குப் பிறர் பாடல்களால் ஏற்பட்ட தலைவலி நீங்கிற்று.

Freehand Translation*
Trio of Sindhineer, crushed Sukku(dried ginger), Honey
cures headache upon Smell - O King valourous
as the elephants, headbutting Kandhi hills; Valluvan’s Trio (Muppaal)
similarly is the cure for Saathanaar’s headache
* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Marutthuvan Dhamodharanar, yet!
Elephants headbutt hill considering it as a foe - poetic exaggeration
Saathanaar has always been a crtic and so much that he disturb’s himself when stumbled upon errata on reviewing subjects; Now that the thirukkural is perfect he can relax.
All are relieved of their headache by smelling the sindil-salt, and sliced dry ginger mixed with honey; but Sāttanār (a fellow-professor) was relieved of his head-ache (brought on by his habit of striking his head with his stylus when he found a fault in an author) by hearing the three parts of the Cural recited. [Emphasis in original] Edward Jewitt Robinson (2001). Tamil Wisdom: Traditions Concerning Hindu Sages and Selections from Their Writings. New Delhi: Asian Educational Services.

Nagan Devanar நாகன் தேவனார் திருவள்ளுவமாலை - நாகன் தேவனார் - 12

தாளார் மலர்ப்பொய்கை தாம்குடைவார் தண்ணீரை
வேளாது ஒழிதல் வியப்பன்று – வாளாதாம்
அப்பால் ஒருபாவை ஆய்பவோ வள்ளுவனார்
முப்பால் மொழிமூழ்கு வார்

Thiruvalluva Maalai - Nagan Devanar - 12
thaalaar malarppoikai thaamkutaivaar thanneerai
vaelaathu olithal viyappanru – vaalaathaam
appaal orupaavai aaipavo valluvanaar
muppaal molimoolku vaar

நாகன் தேவனார் - விளக்கம்
(பொ-ரை) தாமரைக்குளத்திற் குளிப்பார் பிறகுளத்தை விரும்பார்.அதுபோல் திருவள்ளுவரின் திருக்குறளைக் கற்றார் பிற நூல்களை விரும்பார்.

Freehand Translation*
One used to Fountains with lotuses,
casting away other waters is no exclamatory - Wastefully
does one pursue another text after having
dived into Valluvans Muppal?
* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Nagan Devanar, yet!

It is no wonder if those who have bathed in the water of a tank abounding with lotus-flowers will not desire to bathe in any other water; but it is a wonder indeed if they who have read Valluvar’s work will desire to read any other work. Edward Jewitt Robinson (2001). Tamil Wisdom: Traditions Concerning Hindu Sages and Selections from Their Writings. New Delhi: Asian Educational Services.

More from Wikisource
தாளார் மலர்ப்பொய்கை தாம்குடைவார் தண்ணீரை
வேளாது ஒழிதல் வியப்பன்று - வாளாதாம்
அப்பால் ஒருபாவை ஆய்பவோ வள்ளுவனார்'
முப்பால் மொழிமூழ்கு வார் (12)
கருத்துரை: நாளம் எனப்படும் தண்டோடு பொருந்திய தாமரைமலர்களை உடைய பொய்கையில்/ குளத்தில் மூழ்கி நீராடுவார் வேறு தண்ணீரை விரும்பாது போதல் வியப்பன்று/ஆச்சரியமன்று. அதுபோல வள்ளுவனாரின் முப்பால் எனும் திருக்குறள் நூலில் தோய்ந்தவர்/ மூழ்கியவர் அதற்கு அப்பால் வேறொரு பாவினை/ பாட்டை விரும்புவார்களா? விரும்ப மாட்டார்கள். இதுவே உண்மையில் வியப்பைத் தருவதாம்.

Arisil Kilar அரிசில்கிழார் திருவள்ளுவமாலை - அரிசில்கிழார் - 13
பரந்த பொருள் எல்லாம் பாரறிய வேறு
தெரிந்து திறந்தொறும் சேரச் – சுருங்கிய
சொல்லால் விரித்துப் பொருள்விளங்கச் சொல்லுதல்
வல்லார்ஆர் வள்ளுவர்அல் லால்

Thiruvalluva Maalai - Arisil Kilar - 13
parandhtha porul yellaam paarariya vaeru
therindhthu thirandhthorum saerach – surungkiya
sollaal viriththup porulvilangkach solluthal
vallaaraar valluvaral laal

அரிசில்கிழார் - விளக்கம் (பொ–ரை.) விரிவுபட்டுக் கிடக்கும் வெவ்வேறு பொருள்களையெல்லாம் ஒழுங்காகக் கூறுபடுத்திச் சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைத்தலில் வள்ளுவரன்றி வேறு யார்?

Freehand Translation*
Broadened sujects brought into world’s light
taxonomized and categorized - Condensed
words holding deepest meanings, spoke he,
Valluvar, valiant than any other.
* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Arisil Kilar, yet!
Who but Valluvar is able to separate, according to their order, all the things blended together in the Vēdas, and impart them to the world in a condensed form and with due amplification? Edward Jewitt Robinson

More from Wikisource
தாளார் மலர்ப்பொய்கை தாம்குடைவார் தண்ணீரை
வேளாது ஒழிதல் வியப்பன்று - வாளாதாம்
அப்பால் ஒருபாவை ஆய்பவோ வள்ளுவனார்'
முப்பால் மொழிமூழ்கு வார் (12)
கருத்துரை: நாளம் எனப்படும் தண்டோடு பொருந்திய தாமரைமலர்களை உடைய பொய்கையில்/ குளத்தில் மூழ்கி நீராடுவார் வேறு தண்ணீரை விரும்பாது போதல் வியப்பன்று/ஆச்சரியமன்று. அதுபோல வள்ளுவனாரின் முப்பால் எனும் திருக்குறள் நூலில் தோய்ந்தவர்/ மூழ்கியவர் அதற்கு அப்பால் வேறொரு பாவினை/ பாட்டை விரும்புவார்களா? விரும்ப மாட்டார்கள். இதுவே உண்மையில் வியப்பைத்தருவதாம்.

More from Wikisource
சீந்திநீர்க் கண்டம் தெறிசுக்குத் தேன்அளாய்
மோந்தபின் யார்க்கும் தலைக்குத்தில் - காந்தி
மலைக்குத்தும் மால்யானை வள்ளுவர் முப்பாலால்
தலைக்குத்துத் தீர்வுசாத் தற்கு (11)
கருத்துரை: தன்பகை எனக்கோபித்து வெகுண்டு, மலையைக் குத்துகின்ற பெரிய களிறு போலுள்ள மன்னனே! சீந்திநீர்ச் சருக்கரையையும் சிதைக்கப்பட்ட சுக்கையும், தேனோடு கலந்து மோந்தபின்னால், தலைக்குத்து அதாவது தலைவலி உடையோர் யாராயினும் அவர்க்குத் தலைவலி தீர்ந்து போகும். திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறளினாலே சீத்தலைச் சாத்தனார்க்குத் தலைக்குத்து/ தலைவலி தீர்ந்து போனது அதாவது இல்லாமல் போயிற்று.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 24624
Date:
Permalink  
 

Ponmudiyar பொன்முடியார் திருவள்ளுவமாலை - பொன்முடியார் - 14
கான்நின்ற தொங்கலாய் காசிபனார் தந்ததுமுன்
கூநின்று அளந்த குறளென்ப – நூல்முறையான்
வான்நின்று மண்ணின்று அளந்ததே வள்ளுவனார்
தாம்நின்று அளந்த குறள்

Thiruvalluva Maalai - Ponmudiyar - 14
kaanninra thongkalaai kaasipanaar thandhthathumun
kooninru alandhtha kuralaenpa – noolmuraiyaan
vaanninru manninru alandhthathae valluvanaar
thaamninru alandhtha kural

பொன்முடியார் - விளக்கம் (பொ–ரை.) மாலையணிந்த அரசே! முன்பு காசிபன் தந்த குறள் மண்ணில் நின்று உலகத்தை அளந்தது; இன்று திருவள்ளுவர் தந்த குறள் மண்ணிலும் விண்ணிலும் நின்று உலகத்தையளந்தது.

Freehand Translation*
Hey fragnant garlanded Pandya, Kashyapa gave before
Kural(Vaamanar), who measured everthing - With literary prowess,
standing upon sky and earth, measured everthing; is the Valluvan’s
work of Kural

* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Ponmudiyar, yet!
Kural one is the Vammana avatara of lord Vishnu and the second kural reffers to the thirukkural of thiruvalluvar; both being communioned by the similarity of two adi’s(feets).

It is said that the Cural (meaning Vishnu in his incarnation as a dwarf) produced by Casypa in times of yore measured the earth; but the Cural now produced by Valluvar has measured both the earth and the heaven. Edward Jewitt Robinson

Kodhamanar கோதமனார்  திருவள்ளுவமாலை - கோதமனார் - 15

ஆற்றல் அழியுமென்று அந்தணர்கள் நான்மறையைப்
போற்றி யுரைத்துஏட்டின் புறத்தெழுதார் – ஏட்டெழுதி
வல்லுநரும் வல்லாரும் வள்ளுவனார் முப்பாலைச்
சொல்லிடினும் ஆற்றல்சோர் வின்று

Thiruvalluva Maalai - Kodhamanar - 15
aatrral aliyumenru andhthanarkal naanmaraiyaip
potrri yuraiththuyaettin puraththeluthaar – yaettaeluthi
vallunarum vallaarum valluvanaar muppaalaich
sollitinum aatrralchor vinru

கோதமனார் - விளக்கம் (பொ–ரை.) பிராமணர் நால்வேதங்களையும் ஏட்டில் எழுதினால் அவற்றின் வலிமை கெடுமென்று வாய்ப் பாடமாகவே சொல்லிக் காத்துவருவர்; திருவள்ளுவரின் திருக்குறளையோ ஏட்டிலெழுதினாலும் எவர் படித்தாலும் அதன் வலிமை குறைவதில்லை.
பிராமணர் ஆரிய வேதங்களை ஏட்டிலெழுதாதிருந்தமைக்குக் கரணியங்கள்–
ஏட்டிலெழுதினால் அவற்றின் வெள்ளைக் கோட்டியும் பிள்ளைக் கருத்தும் வெளியாகிவிடுமென்னும் அச்சம்.
ஏட்டிலெழுதினால் எல்லாருங் கற்றுப் பூசாரித்தொழிலை மேற்கொண்டு பிராமணர்க்குப் பிழைப்பில்லாது செய்து விடுவாரென்னும் அச்சம்.
ஏட்டிலெழுதாதிருந்தால் மேன்மேலுங் காலத்திற்கேற்ற திருந்திய கருத்துக்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளும் வாய்ப்புண்மை.

Freehand Translation*
Because the intensity will be lost, Anthanar
Never wrote That they praised - Was written
to greatest and laymen equal, the Valluvan’s Muppal
Though recited incessantly, intensity never lost

* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Kodhamanar, yet!
Anthanar may roughly be translated as - the learned, especially the Brahmins
The Brahmans preserve the four Vēdas orally, and never commit them to writing, because if read by all they would be less valued; but the Cural of Valluvar, though committed to writing and read by all, would nevertheless not lose its value. Edward Jewitt Robinson

Nallur Naththathanar இடைக்கழி நாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனார் திருவள்ளுவமாலை நத்தத்தனார் - 16

ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது அருங்குறளும்
பாயிரத்தினோடு பகர்ந்ததற்பின் – போயொருத்தர்
வாய்கேட்க நூலுளவோ மன்னுதமிழ்ப் புலவ
ராய்க்கேட்க வீற்றிருக்க லாம்

Thiruvalluva Maalai - Nallur Naththathanar - 16
aayiraththu munnootrru muppathu arungkuralum
paayiraththinodu pakarndhthathatrpin – poyoruththar
vaaikaetka noolulavo mannuthamilp pulava
raaikkaetka veetrrirukka laam

நத்தத்தனார் - விளக்கம் (பொ–ரை.) ஒருவர் திருக்குறள் முழுவதையுங் கற்றபின், பிறருக்கு ஆசிரியராகிக் கற்பிக்கலாம். ஆனால், ஒருவரிடம் மாணவரா யமர்ந்து கற்க நூலில்லை.

Freehand Translation*
Thousand three hundred thirty kural
with paaayiram having learnt and contemplated - What remains
to be learned from others mouth? Tamil pulavar we
ourselves become, taking up challenges relaxedly.
* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Nallur Naththathanar, yet!
Pulavar can roughly be translated to poet of higher regard.

Mugaiyalur Sirukarunthumbiyarசோணாட்டு முகையலூர்ச் சிறுகருந்தும்பியார் திருவள்ளுவமாலை - சோணாட்டு முகையலூர்ச் சிறுகருந்தும்பியார் - 17

உள்ளுதல் உள்ளி உரைத்தல் உரைத்ததனைத்
தெள்ளுதல் அன்றே செயற்பால – வள்ளுவனார்
முப்பாலின் மிக்க மொழியுண்டு எனப்பகர்வார்
எப்பா வலரினும் இல்

Thiruvalluva Maalai - Sirukarunthumbiyar - 17
ulluthal ulli uraiththal uraiththathanaith
thelluthal anrae seyatrpaala – valluvanaar
muppaalin mikka moliyundu yenappakarvaar
yeppaa valarinum il

சோணாட்டு முகையலூர்ச் சிறுகருந்தும்பியார் - விளக்கம்
(பொ–ரை.) திருக்குறளினுஞ் சிறந்தநூல் ஒன்றுண்டென்று எப்புலவருஞ் சொல்லார். ஆதலால் நாம் செய்யவேண்டியது அதை யுள்ளஞ்செறாது உரைத்துத் தெளிதலே.
Freehand Translation*
Contemplate, contemplate and share, learn
from the shared; ought to be our duty - for “Valluvan
muppal’s better alternative exists”
say no great poet.
* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Sirukarunthumbiyar, yet!

 __________________


Guru

Status: Offline
Posts: 24624
Date:
Permalink  
 

Madurai Aasiriyar Nallanthuvanar ஆசிரியர் நல்லந்துவனார் திருவள்ளுவமாலை - ஆசிரியர் நல்லந்துவனார் - 18

சாற்றிய பல்கலையும் தப்பா அருமறையும்
போற்றி உரைத்த பொருள் எல்லாம் – தோற்றவே
முப்பால் மொழிந்த முதற்பா வலரொப்பார்
எப்பா வலரினும் இல்

Thiruvalluva Maalai - Madurai Aasiriyar Nallanthuvanar - 18
saatrriya palkalaiyum thappaa arumaraiyum
potrri uraiththa porul yellaam – thotrravae
muppaal molindhtha muthatrpaa valaroppaar
yeppaa valarinum il

ஆசிரியர் நல்லந்துவனார் - விளக்கம் (பொ–ரை.) எல்லாக் கலைநூற்பொருள்களையும் எடுத்துக்கூறும் திருக்குறளை யியற்றிய, திருவள்ளுவரை யொத்த புலவர் ஒருவருமில்லை.

Freehand Translation*
Renowned words and the obvious Vedas;
Held and conveyed meanings -(which) Featured in the
Muppal, given by the foremost paaavalar,
equalled by none other * note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Madurai Aasiriyar Nallanthuvanar, yet!

Muppal = Thirukkural Mutharpaavalar = Foremost paavalar, most eminent Becuase ValLuvar has strung together a the miracle called thirukkural in venbas.

Keerandhaiyar கீரந்தையார் திருவள்ளுவமாலை - கீரந்தையார் - 19

தப்பா முதற்பாவால் தாம்மாண்ட பாடலினால்
முப்பாலின் நாற்பால் மொழிந்தவர் – எப்பாலும்
வைவைத்த கூர்வேல் வழுதி மனம்மகிழத்
தெய்வத் திருவள் ளுவர்

Thiruvalluva Maalai - Keerandhaiyar - 19
thappaa muthatrpaavaal thaammaanda paadalinaal
muppaalin naatrpaal molindhthavar – yeppaalum
vaivaiththa koorvael valuthi manammakilath
theivath thiruval luvar

கீரந்தையார் - விளக்கம் (பொ–ரை.) பாண்டியன் மனமகிழ நாற்பொருளையும் முப்பாலிற் குறள் வெண்பாவாற் கூறியவர் தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவரே.

Freehand Translation*
Adhereing to the first pa, authored his poetry
The Muppal with four Paals - Paandya king
always possessing a sharp Spear was pleased
by divine Thiruvalluvar. * note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Keerandhaiyar, yet!

Paals shall be considered as inner divisions of thirukkural. According to tamil literatures life on earth is of Four Paals (Aram(virtue), Porul(wealth), Inbam(Happyness), Veedu(Abode)) which were covered by thiruvalluvar in his Three divsions or Paals.

Nanpalur Sirumedhaviyar நன்பலூர் சிறு மேதாவியார் திருவள்ளுவமாலை - நன்பலூர் சிறு மேதாவியார் - 20

வீடொன்று பாயிரம் நான்கு விளங்கறம்
நாடிய முப்பத்துமூன்று ஒன்றூழ் – கூடுபொருள்
எள்ளில் எழுபது இருபதிற்றைந் தின்பம்
வள்ளுவர் சொன்ன வகை
Thiruvalluva Maalai - Sirumedhaviyar - 20
veedonru paayiram naanku vilangkaram
naatiya muppaththumoonru onrool – kooduporul
yellil yelupathu irupathitrraindh thinpam
valluvar sonna vakai

விளக்கம்(பொ–ரை.) திருக்குறள் அதிகாரத்தொகை:பாயிரம் நான்கு; அறத்துப்பால் முப்பத்து மூன்று; ஊழ் ஒன்று; பொருட்பால் எழுபது; இன்பத்துப்பால் இருபத்தைந்து.

Freehand Translation*
Single veedu comprising paayiram four, the
searched thirty three and one for fate - seventy on
acquiring wealth and twenty five for happiness
is the Valluvan said order * note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Sirumedhaviyar, yet!  thirukkural__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard